Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 maart 2023
1. Staat van de Unie

Brief van de minister van BuZa inzake Staat van de Unie 2023; Staat van de Europese Unie 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering voorafgaand aan de Algemene Europese Beschouwingen wordt geleverd door de D66-fractie (Backer). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. COSAC

39ste COSAC-questionnaire

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide beantwoording van de COSAC-Questionnaire.

3. 21.501-20 EK, DA

Brief van de minister van BuZa inzake verslag buitengewone Europese Raad van 9 februari 2023; Europese Raad

De commissie neemt kennis van het verslag van de buitengewone Europese Raad van 9 februari 2023.

4. Mededelingen en informatie

De aanwezige delegatieleden die op 5 en 6 maart jl. deelnamen aan het werkbezoek aan de Europese instellingen in Brussel blikken kort terug op het verloop van de gesprekken. De leden kijken terug op een informatief werkbezoek. Zij verzoeken de staf om een intern verslag op hoofdlijnen op te stellen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl