Brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake vragen over het voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen (wordt gepubliceerd onder 34.697). .

2 mei 2017
hoort bij ... E170013 - Voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen
afkomstig van ... Commissie EZ
Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening