E170013
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-12-2017

E170013 - Voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigenHet richtlijnvoorstel betreft een wijziging van de richtlijn betreffende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (ETS-richtlijn).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissies IMRO en EZ bespraken op 6 juni 2017 het verslag van een schriftelijk overleg (34.697, A) inzake het voorstel en besloten deze voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 12 december 2017 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan inzake de verordening.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden

document Europese Commissie

COM(2017)54PDF-document, d.d. 3 februari 2017

rechtsgrondslag

Artikel 192 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Op 29 december 2017 werd verordening (EU) 2017/2392PDF-document gepubliceerd in Pb EU L350/7. De verordening is in werking getreden op de dag van de bekendmaking in het publicatieblad.


Behandeling Eerste Kamer

De commissies IMRO en EZ bespraken op 6 juni 2017 het verslag van een schriftelijk overleg (34.697, A) inzake het voorstel en besloten deze voor kennisgeving aan te nemen.

Op 31 mei 2017 stuurde de staatssecretaris van I&M antwoord op de vragen van de commissies IMRO en EZ.

Op 18 april 2017 werd inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van PVV (Van Beek en Van der Sluijs) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De brief is op 2 mei 2017 naar de staatssecretaris van I&M verstuurd.

Op 4 april 2017 besluiten de commissies IMRO en EZ inbreng voor schriftelijk overleg te leveren inzake dit voorstel op 18 april 2017.

Op 21 maart 2017 besloten de commissies IMRO en EZ het verordeningsvoorstel in behandeling te nemen en trachten op 4 april 2017 een datum voor inbreng voor schriftelijk overleg vast te stellen.

Op 14 februari 2017 bespraken de commissies IMRO en EZ het verordeningsvoorstel tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen en besloten het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer meer bekend is omtrent de behandeling door de Tweede Kamer van dit voorstel.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 april 2017 is het verslag voor schriftelijk overleg vastgesteld inzake de geannoteerde agenda informele bijeenkomst voor milieuministers op 25-26 april 2017. Bij dit overleg zijn ook vragen gesteld over het verordeningsvoorstel tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen.

Op 18 april 2017 heeft de Tweede Kamer plenair ingestemd met het intrekken van het behandelvoorbehoud.

Op 12 april 2017 heeft het lid Remco Dijkstra (VVD) tijdens de procedurevergadering van commissie I&M een voorstel gedaan om aan de Kamer voor te stellen het behandelvoorbehoud op de EU-verordening in te trekken en het hieraan gewijde AO behandelvoorbehoud d.d. 20 april 2017 uit te stellen (en te laten vervallen, nadat de Kamer heeft ingestemd met

de intrekking van het behandelvoorbehoud). Het BNC-fiche inzake dit voorstel zal worden geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 13 april.

Op 4 april 2017 heeft de Tweede Kamer op voorstel van de commissie ingestemd met de plaatsing van het behandelvoorbehoud.

Op 22 februari 2017 besprak de commissie voor Infrastructuur en Milieu dit voorstel in een procedurevergadering en besloot de Kamer voor te stellen een formeel behandelvoorbehoud te plaatsen, waarover gestemd wordt na het verkiezingsreces. Hierna kan de commissie in nieuwe samenstelling informatieafspraken met de staatssecretaris maken.


Standpunt Nederlandse regering

Op 10 maart 2017 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het BNC-fiche naar de Kamer. Uit het fiche blijkt onder andere dat het kabinet de subsidiariteit als positief beoordeelt. Klimaatbeleid kan, zeker voor een transnationaal opererende sector zoals de luchtvaart, niet uitsluitend nationaal geregeld worden. Actie op EU-niveau is de meest doeltreffende manier om de klimaatdoelstellingen van de EU en de internationale klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Op deze wijze wordt ook de geharmoniseerde uitvoering in de EU geborgd waarbij het internationale concurrentievermogen van de luchtvaartsector in de EU gehandhaafd blijft, evenals het gelijke speelveld op de interne markt.

Nederland beoordeelt de subsidiariteit als positief. Klimaatbeleid kan, zeker voor een transnationaal opererende sector zoals de luchtvaart, niet uitsluitend nationaal geregeld worden. Actie op EU-niveau is de meest doeltreffende manier om de klimaatdoelstellingen van de EU en de internationale klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Op deze wijze wordt ook de geharmoniseerde uitvoering in de EU geborgd waarbij het internationale concurrentievermogen van de luchtvaartsector in de EU gehandhaafd blijft, evenals het gelijke speelveld op de interne markt.

Ook beoordeelt de Nederlandse regering de proportionaliteit als positief. De voortzetting van de «stop-the-clock»-regeling tot aan de start van CORSIA gaat niet verder dan nodig om de beoogde doelen te bereiken. Nederland kan zich vinden in het gekozen instrument van een verordening. Om rechtszekerheid te bieden voor maatschappijen is het van groot belang dat er snel overeenstemming wordt bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad, zodat de verordening in werking is getreden wanneer de volgende nalevingsverplichtingen voor 2017 gaan gelden in april 2018. Zonder herziening zal het EU ETS automatisch weer gaan gelden voor vluchten tussen de EU en derde landen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het richtlijnvoorstel betreft een wijziging van de richtlijn betreffende de vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (ETS-richtlijn). Het voorstel heeft tot doel het toepassingsgebied van laatstgenoemde richtlijn aan te houden in afwachting van de wereldwijde marktgebaseerde maatregelen, waarbij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) een grote rol speelt, om klimaatverandering doeltreffend aan te pakken. De luchtvaartsector heeft namelijk te maken met een toename van CO2-emissies die deze verandering versterkt.


Behandeling Raad

Tijdens de Milieuraad van 28 februari 2017 lichtte de Europese Commissie haar voorstel toe over de toekomst van het EU ETS voor de luchtvaart.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 12 december 2017 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan inzake de verordening.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen