E040110
Laatste revisie: 17-07-2015

E040110 - Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Langere deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werknemersDe Europese Commissie brengt middels dit document een mededeling uit over een langere deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werknemers.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)146PDF-document, d.d. 3 maart 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 september 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 14 september 2004 is de onderhavige mededeling geagendeerd in de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid alwaar de mededeling voor kennisgeving is aangenomen.

 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34477
  14 september 2004
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34433/KvD
  7 september 2004

Standpunt Nederlandse regering

Aangezien het een mededeling van de Europese Commissie betreft is er in fiche 4 geen sprake van toetsing aan het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel door de Nederlandse regering.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 320[4]
  29 april 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie brengt middels dit document een mededeling uit over een langere deelname aan en latere uittreding uit het arbeidsproces van oudere werknemers. Bevordering van actieve vergrijzing is vastgelegd in aanvullende doelen van de Lissabonstrategie, namelijk

 • in de conclusies van Stockholm (2001): "in 2010 dient de helft van de EU-bevolking in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar aan het arbeidsproces deel te nemen" en
 • in de conclusies van Barcelona (2002): "de leeftijd waarop mensen stoppen met werken dient in de EU in de periode tot 2010 geleidelijk opgerekt te worden met vijf jaar".

De geboekte vooruitgang bij actieve vergrijzing is onvoldoende om de hierboven vermelde doelstellingen te behalen. Derhalve dienen de lidstaten ingrijpende maatregelen te nemen:

 • financiële prikkels
 • toegang tot scholing en ontwikkelen van strategieën ten behoeve van levenslang leren en effectief actief arbeidsmarktbeleid
 • goede arbeidsomstandigheden, m.n. gezondheid, veiligheid, flexibele arbeidsregelingen en zorgvoorzieningen.

De sociale partners dienen hoofdzakelijk door middel van collectieve overeenkomsten:

 • een toekomstgerichte benadering in het bedrijfsleven te stimuleren
 • de verwerkelijking van een arbeidsleven dat meer voldoening schenkt en langer duurt te stimuleren
 • stimuleren van "best practices" op het gebied van leeftijdsmanagement en
 • ondersteunen en aanmoedigen van de huidige ontwikkelingen

Op Europees niveau bieden de werkgelegenheidsstrategie en de globale richtsnoeren voor economisch beleid een goed beleidskader voor breed opgezette strategieën. In de volgende financiële periode van de Europese structuurfondsen zal actieve vergrijzing geïntegreerd worden in de human-resource prioriteiten van de structuurfondsen.

In het rapport ("Jobs, Jobs, Jobs"; november 2003) van de Europese Taskforce "werkgelegenheid" onder voorzitterschap van Wim Kok wordt ook nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de hierboven genoemde maatregelen.

De Nederlandse regering heeft sinds de jaren negentig langs twee lijnen beleid ontwikkeld teneinde de actieve vergrijzing te bevorderen en de voortgaande vergrijzing het hoofd te bieden:

 • het verminderen van de overheidsschuld om via reductie van rentelasten ruimte te creëren voor de opvang van toenemende overheidsuitgaven als gevolg van vergrijzing
 • het stimuleren van arbeidsdeelname in het algemene en van oudere werknemers in het bijzonder

In maart 2000 werd het kabinetsstandpunt "Bevorderen arbeidsdeelname oudere werknemersPDF-document" gepresenteerd. Voorts werd in 2001 een taskforce "ouderen en arbeid" ingesteld. Deze taskforce kwam in december 2003 met aanbevelingen teneinde het langer doorwerken van ouderen te bevorderen en een mentaliteitsverandering bij werkgevers en werknemers te bewerkstelligen. In mei 2004 heeft de Nederlandse regering een reactiePDF-document gepresenteerd op het rapport van de taskforce.

Gelet op de nationale inspanningen ter bevordering van actieve vergrijzing wordt de mededeling van de Europese Commissie positief ontvangen. De opwaartse spiraal van de arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland dient behouden en bevorderd te worden. Middels de nationale maatregelen levert Nederland haar bijdrage de complementaire doelstellingen van Stockholm en Barcelona te behalen.

 • PDF-document brief minister met toelichting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 27046, 5
  29 april 2004
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)146
  3 maart 2004
 • PDF-document eindrapport taskforce ouderen en arbeid
  10 december 2003
 • PDF-document brief minister met toelichting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 27046,1
  14 maart 2000

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen