E090176
Laatste revisie: 11-05-2012

E090176 - SIS II - stand van zaken voortgangHet Schengen Informatiesysteem II blijft primair bedoeld om het vrije verkeer van personen tussen de Schengenlanden te ondersteunen. De functionaliteiten worden echter zowel benut voor activiteiten onder de eerste pijler van het EU-Verdrag (met name waar het gaat om gegevens betreffende asiel en migratie) als onder de derde pijler (de politie- en justitiesamenwerking). Naar verwachting zal de rol binnen de derde pijler de komende jaren wel groter worden. Door deze combinatie van pijlers, is de rechtsbasis dan ook steeds gelegen in twee instrumenten: een verordening voor de eerste pijleractiviteiten en een kaderbesluit voor de derde pijler. Overigens is een groot aantal bepalingen in beide instrumenten gelijk geformuleerd, om het mogelijk te maken tot één systeem te komen waarin beide pijlers zijn geïntegreerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EU) 541/2010)PDF-document is 3 juni 2010 vastgesteld en gepubliceerd in Pb EU L 155 van 22 juni 2010.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)710PDF-document, d.d. 10 november 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer


Behandeling Tweede Kamer

Op 14 september 2009 zond de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelties (BZK) een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer (TK) met nadere informatie met betrekking tot de voortgang en besluitvorming rond het Schengen Informatie Systeem-II (SIS-II). Naar aanleiding van tegenvallende tests eind 2008 kan SIS-II volgens de herziene planning pas het vierde kwartaal van 2011 in plaats van september 2009 worden opgeleverd. Er is daarom een alternatief scenario onderzocht, bestaande uit het uitbreiden van het huidige SIS-I met gewenste mogelijkheden en functionaliteiten tot SIS-IRE(VISED). De Nederlandse regering toonde zich in de JBZ-raad van 4-5 juni 2009 voorstander van het doorgaan met de ontwikkeling van SIS-II vanwege de reeds gedane investeringen in het N-SIS-II en de kortere realisatietermijn. Vooralsnog wil de JBZ-Raad doorgaan met SIS-II. Er komen nog twee momenten waarop het C-SIS-II wordt getest op de gewenste functionaliteit (vierde kwartaal 2009 en vierde kwartaal 2010). Mocht het centrale systeem de tests niet doorstaan, dan wordt overgegaan naar het SIS-IRE systeem, tenzij door de JBZ raad binnen twee maanden wordt besloten om door te gaan met de ontwikkeling van SIS-II. De kosten die nodig zijn om het nationale systeem langer te testen, ontwikkelen en aan te passen, bedragen €6.900.000.

De minister van BZK heeft 16 maart 2010 per brief toegezegd dat de TK na de JBZ-raad van 22 en 23 april verder geïnformeerd wordt over de besluitvorming en kosten van het nationale SIS II project. De huidige kostenraming bedraagt €20,9 miljoen.

Op 20 april 2010 heeft de TK een brief ontvangen van de minister van BZK over de ontvangen analyseresultaten van de Mile Stone Test I . De Europese Commissie, de SIS II- Taskforce en de Raad voor algemeen projectbeheer (GPMB) beschouwen de test als geslaagd. Nederland is op basis van de ter beschikking gestelde informatie voornemens om in te stemmen met de conclusie dat de eerste Mile Stone Test is geslaagd.

Op 21 april 2010 heeft er een algemeen overleg plaatsgevonden met de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken waarbij o.a. is gesproken over SIS II.

Op 13 juli 2010 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de TK over de kosten van het Nationale SIS II. De voorlopige opleverdatum van SIS II is voorzien voor het eerste kwartaal van 2013. Dit is een uitloop van 15 maanden ten opzichte van de vorige planning. De Europese Commissie streeft naar bekrachtiging van deze planning in de vergadering van de JBZ-Raad van oktober 2010. De vertraging leidt tot een verhoging van de kostenraming van het NSIS II met €1,9 miljoen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De juridische basis voor het Schengen Informatiesysteem (SIS), dat is bedoeld ter ondersteuning van het vrije verkeer van personen tussen de Schengenlanden, ligt in de Schengen Uitvoeringsovereenkomst uit 1990. Het systeem is sinds maart 1995 in werking. Sedert het Verdrag van Amsterdam is het Schengenacquis door middel van een protocol opgenomen in het kader van de Europese Unie.

Op dit moment zijn dertien lidstaten (de EU15 minus het VK en Ierland), Noorwegen en IJsland aangesloten op SIS. Het VK en Ierland zouden zich op korte termijn willen aansluiten, evenals Zwitserland. In het SIS is onder meer informatie opgenomen over signaleringen en uitleveringsverzoeken ten aanzien van bepaalde personen, voertuigen die als gestolen of vermist zijn geregistreerd en blanco en uitgegeven identiteitsbewijzen die als gestolen staan vermeld.

De tien lidstaten die op 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden (hierna: de EU10) maken vooralsnog geen deel uit van het Schengengebied en hebben dus ook de grenscontroles aan de binnengrenzen met andere EU-lidstaten nog niet kunnen opheffen. In de toetredingsverdragen voor deze landen is afgesproken dat zij in de loop van 2007 zouden toetreden tot Schengen, mits een nieuwe versie van het SIS, genaamd SIS II, gereed zou zijn.

SIS II omvat naast een uitbreiding van de capaciteit van het systeem tevens een aantal nieuwe functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld de controle van afgegeven kentekenbewijzen. Ook wordt nog steeds gesproken over de mogelijkheid Europol en Eurojust toegang te geven tot (onderdelen van) de in het SIS beschikbare informatie. In verband met de bescherming van persoonsgegevens, wordt voor de verschillende groepen rechtshandhavingsautoriteiten voorzien in verschillende toegangsniveaus, zodat niet iedereen over dezelfde hoeveelheid informatie kan beschikken.

De ontwikkeling van SIS II heeft door technische problemen een behoorlijke vertraging opgelopen. De laatste schattingen van de Europese Commissie, die door de Raad is gemachtigd SIS II te ontwikkelen, wijzen er op dat de nieuwe versie van SIS op z'n vroegst eind 2008 gereed zou kunnen zijn. De EU10 hebben zeer ontstemd op deze vertraging gereageerd, aangezien dat een nog langere instandhouding van de grenscontroles met de overige EU-lidstaten zou betekenen. Bovendien zijn zij van mening dat zij nog geen volwaardig deel uitmaken van de Europese Unie, zolang de toetreding tot het Schengengebied geen feit is.

Om de EU10 tegemoet te komen, heeft Portugal tijdens de JBZ-Raad van oktober 2006 een voorstel gedaan om het bestaan SIS op te waarderen tot SIS1+. Deze opwaardering zou bestaan uit een vergroting van de capaciteit van het systeem, dat oorspronkelijk is ontworpen voor deelname van vijftien landen. Door enkele relatief kleine aanpassingen kan een tijdelijke oplossing worden gecreëerd, waardoor de EU10 alsnog in de loop van 2007 of uiterlijk begin 2008 tot het Schengengebied kunnen toetreden. Deze oplossing, genoemd SISone4all, is tijdens de JBZ-Raad van december 2006 door de lidstaten geaccordeerd. Het is echter bijna onvermijdelijk dat de ontwikkeling van SIS II verdere vertraging zal oplopen, hoewel wordt gepoogd deze zo beperkt mogelijk te houden. Inmiddels zijn de netwerkvereisten voor SIS II vastgesteld (voor eerste pijlerPDF-document en derde pijlerPDF-document).

De Europese Commissie heeft op 5 november 2010 een voortgangsverslag gepubliceerd over de ontwikkeling van SIS II in de periode januari - juni 2010.


Behandeling Raad

JBZ-Raad 9-10 juni 2011 (agendapunt 35)

Het Voorzitterschap gaf aan dat in april een eerste groep van vijf lidstaten van start is gegaan met 'compliance tests'. De Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken voegde daaraan toe dat één lidstaat enige vertraging heeft opgelopen. Zij riep deze lidstaat op vaart te maken om te voorkomen dat de kalender in gevaar zou kunnen worden gebracht.

De door de Commissie aangegeven testperiode loopt tot en met het derde kwartaal van 2012. Na de testperiode staan de activiteiten ten behoeve van de migratie en operationalisering van SIS II gepland.

JBZ-Raad 11 en 12 april 2011

De Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken merkte op dat de planning nog steeds verloopt zoals aangekondigd tijdens de Raad in oktober 2010. De Commissie heeft contact met lidstaten over de financiering, inclusief het Europees Grenzenfonds.

JBZ-Raad 2 en 3 december 2010

De Commissie meldde dat technische werkzaamheden op schema liggen. Met betrekking tot de financiering van nationale projecten inventariseert de Commissie hoe groot de zorgen van de lidstaten zijn om vervolgens verder te handelen.

JBZ-Raad 8 en 9 november 2010

Tijdens de JBZ-Raad op 7 oktober 2010 zijn Raadsconclusies met betrekking tot het Schengen Informatie Systeem (SIS II) aangenomen. In deze Raadsconclusies staat dat de Commissie de Raad en het Europees Parlement op reguliere basis op de hoogte zal houden. De Commissie heeft aangegeven de komende periode elke JBZ-Raad de stand van zaken aangaande het project SIS II met de lidstaten te zullen bespreken.

Naar verwachting zal de Commissie de lidstaten informeren over de voortgang ten aanzien van het verruimen van de mogelijkheid voor lidstaten om een beroep te doen op het EU-buitengrenzenfonds ten behoeve van eventuele extra kosten die door lidstaten worden gemaakt.

De EC heeft de Raad geïnformeerd dat SIS II volgens planning operationeel is in het eerste kwartaal van 2013. In relatie tot de kosten en beroep op het Europese buitengrenzenfonds voor nationale SIS II projecten verwachtte de Commissie eind november duidelijkheid te kunnen geven.

JBZ-Raad 7-8 oktober 2010 (GC4)

Het Gemengd Comité en de Raad hebben de stand van zaken met betrekking tot het Schengen Informatie Systeem II (SIS II) besproken. De geactualiseerde begroting van het SIS II op basis van het in september 2010 nieuw afgesloten contract met de leverancier werd aan de orde gesteld. 

Uit een door de Commissie verstrekt document (non-paper) blijkt dat het nieuwe contract om SIS II af te maken duurder uitvalt dan medio 2009 was geraamd, met name door extra investeringen in hardware. De extra kosten komen volledig ten laste van het Commissie-budget en blijven binnen de budget-enveloppe die de Commissie beschikbaar heeft.

De eerder aangegeven opleverdatum van SIS II (eerste kwartaal 2013) blijft gehandhaafd. 

Op de Raad werd door de lidstaten overeenstemming bereikt over Raadsconclusies, waarin onder meer afspraken over de financiering zijn vastgelegd. Op de JBZ-raad van 8 en 9 november a.s. zullen de lidstaten weer worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Verordening 2010/541(EU)PDF-document over de migratie van SIS I naar SIS II is 3 juni 2010 vastgesteld en gepubliceerd in Pb EU L 155 van 22 juni 2010.

Tijdens de JBZ-Raad van 3 en 4 juni 2010 heeft de Commissie een conceptschema gepresenteerd voor de inwerkingtreding van SIS II. De inwerkingtreding is voorzien voor het eerste kwartaal van 2013.

De minister van Justitie en BZK heeft op 28 mei 2010 de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad 3 en 4 juni 2010 naar de Eerste Kamer gestuurd. De Europese Commissie zal de Raad informeren over de planning en financiën voor het verdere verloop van SIS II.

Op 17 mei 2010 heeft de minister van Justitie een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de JBZ-Raad van 23 april.

Op 11 mei 2010 heeft de Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur conclusies aangenomen inzake SIS II. De Raad heeft besloten het SIS II project voort te zetten.

Vanwege de aanwezigheid van te weinig ministers tijdens de JBZ-Raad 22 en 23 april 2010 zijn er geen besluiten genomen. Het Spaans voorzitterschap heeft de beslissing over SIS II uitgesteld tot de Raad van Algemene Zaken en de Raad van Buitenlandse Zaken 10 mei 2010.

Tijdens de JBZ-Raad van 22 en 23 april 2010 zal er gesproken worden over de stand van zaken SIS II en over de eindresultaten van de Mile Stone Test I. Er is besluitvorming voorzien.

JBZ-Raad 25 en 26 februari 2010 (GC1)

Tijdens de JBZ-Raad van 4-5 juni 2009 is afgesproken dat er twee Mile Stone Tests (MST) van het Schengen Informatiesysteem II (SIS II) zouden plaatsvinden om vast te stellen in welke mate het SIS II voldoet aan de op 4-5 juni 2009 in de Raad overeengekomen criteria. De eerste MST is uitgevoerd tussen 21 en 23 januari 2010.

De conclusies van die test zullen niet beschikbaar zijn tijdens de bijeenkomst van de JBZ-Raad op 25-26 februari a.s. Dit omdat de resultaten nu nog worden geanalyseerd. Het Voorzitterschap heeft aangegeven de eindresultaten van de test tijdens de JBZ-Raad van 24-25 april a.s. te zullen presenteren om dan tot besluitvorming over te gaan.

Indien SIS-II niet voldoet aan de criteria, moet de Commissie volgens de Raadsconclusies van 4 en 5 juni 2009, overstappen op het alternatief SIS I+RE, tenzij de Raad binnen twee maanden anders beslist.

Nederland hecht aan een snelle analyse van de resultaten van de eerste MST, zodat zo snel mogelijk een gefundeerd besluit genomen kan worden over de toekomst van SIS II. Nederland vindt het onacceptabel dat de Commissie het testresultaat pas tijdens de JBZ-Raad van 24-25 april a.s. zal presenteren. Nederland zal aandringen op zo spoedig mogelijk duidelijkheid over het testresultaat.

 JBZ-Raad 30 november en 1 december 2009 (GC2)

Het Voorzitterschap en de Commissie hebben de Raad geïnformeerd over de voortgang van het SIS II-project in het algemeen en over de ontwikkelingen omtrent de eerste mijlpaal in het bijzonder. In de Raadsconclusies van de JBZ-Raad van 4-5 juni jl. is vastgelegd dat de ontwikkeling van SIS II wordt gecontinueerd. Het alternatieve scenario dient op de achtergrond als terugvaloptie. Er zijn twee mijlpalen afgesproken. Wanneer een mijlpaal wordt gehaald, dan wordt doorgegaan met de ontwikkeling van SIS II. Bij het niet halen van een gestelde mijlpaal, wordt teruggevallen op het alternatieve scenario, tenzij de Raad binnen twee maanden anders beslist.

De Commissie heeft de route gevolgd zoals opgenomen in de Raadsconclusies van juni 2009. Contractuele onderhandelingen waren lastig, maar er is nu overeenstemming bereikt met de leverancier inclusief de guillotinebepaling. Als de test mislukt, kan het contract worden ontbonden. Milestone 1 kent nu als fatale deadline 29 januari 2010.

Minister Ter Horst stemde contre coeur in met de ontwerp-Raadsconclusies om de leverancier nog eenmaal de kans te geven Milestone I uit te voeren.

Het Voorzitterschap constateerde steun voor de ontwerp-Raadsconclusies. Als de test nu mislukt is er een termijn van twee maanden om een goed besluit over de toekomst te nemen. Als het zover komt moet er een duidelijke beoordeling komen van de kosten en hoe het mis heeft kunnen gaan.

Blijkens de aanvullende geannoteerde agenda zal de planning (om de test van de eerste mijlpaal dit kalenderjaar te laten plaatsvinden) onder druk staan, omdat de Commissie nog geen contractuele overeenstemming heeft met de leverancier.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat het Voorzitterschap en de Commissie de Raad zal informeren over de voortgang van het SIS II-project in het algemeen en over de ontwikkelingen omtrent de eerste mijlpaal in het bijzonder. Op dit moment zijn alle inspanningen erop gericht -om volgens planning- de test van de eerste mijlpaal dit kalenderjaar te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt er goed naar het alternatieve scenario gekeken.

In de Raadsconclusies van de JBZ-Raad van 4-5 juni jl. is vastgelegd dat de ontwikkeling van SIS II wordt gecontinueerd. Het alternatieve scenario dient op de achtergrond als terugvaloptie. Er zijn twee mijlpalen afgesproken. Deze dienen er onder meer toe de stabiliteit, de betrouwbaarheid en de prestaties van het centrale systeem te testen. Wanneer een mijlpaal wordt gehaald, dan wordt doorgegaan met de ontwikkeling van SIS II. Bij het niet halen van een gestelde mijlpaal, wordt teruggevallen op het alternatieve scenario, tenzij de Raad binnen twee maanden anders beslist.

JBZ-Raad 23 oktober 2009 (agendpunt GC2)

Blijkens het verslag hebben het Voorzitterschap en de Commissie de Raad geïnformeerd over de voortgang van het SIS II-project.

Aangegeven werd dat alle inspanningen erop gericht zijn de test Milestone I dit jaar te laten plaatsvinden. Wat het Voorzitterschap betreft is verdere vertraging uitgesloten. Enkele lidstaten gaven aan zich hierbij aan te sluiten. Verder gaven enkele lidstaten aan te staan op volledige uitvoering van de Raadsconclusies van juni jl.

In die Raadsconclusies is vastgelegd dat de ontwikkeling van SIS II zal worden gecontinueerd. Het alternatieve scenario dient op de achtergrond als terugvaloptie. Er zijn twee mijlpalen afgesproken. Deze dienen er onder meer toe de stabiliteit, de betrouwbaarheid en de prestaties van het centrale systeem te testen. Wanneer een mijlpaal wordt gehaald, dan wordt doorgegaan met de ontwikkeling van SIS II. Bij het niet halen van een gestelde mijlpaal, wordt teruggevallen op het alternatieve scenario, tenzij de Raad binnen twee maanden anders beslist.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dit onderwerp opnieuw te zijn geagendeerd.

JBZ-Raad 4 en 5 juni 2009 (agendapunt B6 en GC1)

Na een uitvoerige discussie is de Raad akkoord gegaan met de voorliggende ontwerp- conclusies over de verdere richting van SIS II. De ontwikkeling van SIS II wordt gecontinueerd en het alternatieve scenario dient op de achtergrond als terugvaloptie. De discussie concentreerde zich op de voorwaarden van het overstappen op het alternatieve scenario. Teneinde aan de bezwaren van enkele lidstaten tegemoet te komen, bereikte de Raad overeenstemming over een compromis. Bij het niet halen van een gestelde mijlpaal bij de verdere ontwikkeling van SIS II, wordt teruggevallen op het alternatief  SIS1+ RE", tenzij de Raad binnen twee maanden anders beslist. In een aparte verklaring heeft de Raad aangegeven dat dit besluit bij gekwalificeerde meerderheid zal worden genomen.

JBZ-Raad 6 en 7 april 2009 (agendapunt GC1)

Blijkens het verslag gaf commissaris Barrot de stand van zaken weer betreffende de ontwikkeling van SIS II. De analyses en het herstelplan zijn eind april klaar. De resultaten zijn tot nu toe goed. Begin april zal er een test plaatsvinden tussen het centrale systeem en de nationale onderdelen. Medio april zal bekeken worden hoe solide dit was. Frankrijk heeft de Call for Tender voor het alternatieve scenario (SIS I +) op 1 april gepubliceerd. In de Raad van juni zal er een rapport gepresenteerd worden, op basis waarvan een vergelijking en een keuze gemaakt kan worden. Minister Hirsch Ballin gaf aan dat het belangrijk is dat alle gegevens op tafel liggen en onderstreepte met enkele lidstaten de noodzaak dat er besluitvorming tijdens de volgende bijeenkomst van de Raad op 4 en 5 juni a.s. dient plaats te vinden.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat tijdens de bijeenkomst van de Raad van 26-27 februari 2009 Commissaris Barrot gemeld heeft dat er geen structurele problemen zijn met de ontwikkeling van SIS II. De Commissie en de lidstaten trekken gezamenlijk op bij het afwerken van de testen en het onderzoeken van een alternatief scenario. Beide scenario's dienen vergeleken te worden. Aan de precieze invulling van de criteria, waaraan de beide scenario's getoetst zullen worden, wordt op dit moment gewerkt.

Nederland houdt vast aan SIS II, tenzij op basis van de vergelijking blijkt dat het alternatieve scenario het meest geschikt is.

JBZ-Raad 26 en 27 februari 2009 (agendapunt GC1)

Blijkens het verslag gaf de voorzitter een overzicht over de stand van zaken en stelde dat SIS II een van de grootste prioriteiten van het Tsjechische voorzitterschap is. Commissaris Barrot informeerde de Raad dat het management van SIS II is aangepast en dat er een reparatieplan is om de bugs in het centrale systeem te verwijderen, maar dat er geen structurele problemen zijn met de ontwikkeling van SIS II.

De voorzitter deelde vervolgens mede dat de nieuwe managementstructuur (programma management board met betrokkenheid van een deel van de taskforce) in januari is gerealiseerd. Het afwerken van de testen, analyse en correcties, is in volle gang. De resultaten zijn, volgens de voorzitter, tot nog toe bemoedigend. Daarnaast wordt gewerkt aan het alternatief voor SIS II, alsmede van de precieze invulling van de criteria waaraan zowel SIS II als het alternatief worden getoetst. Het ligt in de bedoeling dat de Raad, tijdens de bijeenkomst op 4 en 5 juni a.s., over het doorgaan met de ontwikkeling van SIS II, danwel een alternatief, een besluit zal nemen.

Informele JBZ-Raad van 15-16 januari 2009

Tijdens deze informele bijeenkomst gaf Commissaris Barrot de stand van zaken weer betreffende de ontwikkeling van SIS II. Er zijn nog steeds problemen voornamelijk met de verbinding tussen het centrale systeem en de nationale systemen. Het aantal problemen wordt wel minder, maar het systeem werkt nog niet naar tevredenheid. Samen met de deskundigen van de lidstaten en consultants worden nu analyses opgesteld en de problemen aangepakt. De resultaten van de analyse zijn pas begin april beschikbaar; daarom is het niet mogelijk om tijdens de bijeenkomst van de Raad van 6 en 7 april a.s. al een definitieve beslissing te nemen over het gebruik van SIS II of een alternatief.

Tevens gaf de voorzitter aan dat het belangrijk is om naast de verdere ontwikkeling van SIS II te werken aan alternatieve scenario's, zodat er een goede basis is voor een discussie en een definitieve keuze. De problemen met SIS II zullen gedetailleerd opgenomen moeten worden in een reparatieplan. Hierbij is een grote rol weggelegd voor de lidstaten.

De algemene tendens in de interventies van de lidstaten was dat er aan de problemen van SIS II gewerkt moet worden, maar dat ook de alternatieve scenario's verder uitgewerkt dienen te worden. Er is al een goed alternatief, namelijk SIS one4all. Wat betreft de managementstructuur bestond er geen wens een nieuwe groep op te richten; de deskundigen van de lidstaten zullen nog nauwer betrokken moeten worden.

Minister Ter Horst gaf aan dat er zo snel mogelijk een beslissing zal moeten worden genomen en dat de keuze niet is tussen wel of niet SIS II, maar dat er gekozen zal worden tussen SIS II of een alternatief. Verder merkte zij op dat het goed zou zijn als de Commissie ook bijdraagt aan de ontwikkeling van de alternatieve scenario's. Het is van belang dat er volledige transparantie is en dat er als team samen opgetrokken wordt.

Voor de Raad van februari zal de voorzitter met nieuwe conclusies komen. Mogelijk zal er in het voorjaar nog een extra bijeenkomst van de Raad, in het bijzonder voor SIS II, plaatsvinden.

JBZ-Raad van 24 oktober 2008 (agendapunt GC1)

Blijkens het verslag deelde Eurocommissaris Barrot mede dat hij in Straatsburg bij het centrale deel van het SIS poolshoogte heeft genomen. De belangrijkste contractant (Steria voor de software) heeft problemen en heeft extra tijd gekregen. De testen zijn opgeschort maar zullen op 5 november opnieuw starten. Voor de Commissie blijft de prioriteit de stabiliteit van het centrale systeem en het tijdschema. De Commissie zal een document opstellen over de stand van zaken en zal samen met de lidstaten naar oplossingen zoeken. Steria dient voor het einde van het haar duidelijkheid te geven. De voorzitter gaf aan een inhoudelijke discussie over de voortgang van SIS II tijdens de bijeenkomst van de Raad in november te willen voeren.

Tijdens deze bijeenkomst van de Raad hebben het voorzitterschap en de Commissie (mondeling) verslag uitgebracht over de voortgang van de realisatie van het Schengen Informatiesysteem van de Tweede Generatie (SIS II). Op dit moment vinden de testfasen plaats van het centrale systeem dat onder verantwoordelijkheid van de Commissie tot stand wordt gebracht. Tijdens deze testfase is een aantal technische problemen gesignaleerd. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de planning van SIS II, die uitgaat van september 2009 als datum waarop het SIS II operationeel kan zijn. Nederland wil zo snel mogelijk duidelijkheid verkrijgen over de mogelijke gevolgen en stelt voorop dat het centrale systeem zodanig moet worden opgeleverd dat het stabiel kan functioneren in relatie tot de nationale systemen.

JBZ-Raad van 24 en 25 juli (agendapunt GC1)

Blijkens de aanvullende geannoteerde agenda is dit agendapunt komen te vervallen.

JBZ-Raad 5/6 juni 2008 (agendapunt GC1 a en b)

De voorzitter gaf een toelichting op de voorliggende rapportages van de Raad en de Commissie en hield een pleidooi voor een gezamenlijk optreden van de lidstaten, de Commissie en de Raad in de verschillende gremia. Hij benadrukte voorts het belang van de migratie van SIS II dat nog wordt besproken door de Raad en kondigde een hoorzitting aan van het Europees Parlement op 30 juni a.s.

De voorzitter gaf aan dat de testen van enkele (geselecteerde) lidstaten (waaronder Nederland) succesvol zijn verlopen en op 3 oktober a.s. zullen alle testen van de lidstaten zijn afgerond.

Na dankzegging voor de inzet van de lidstaten concludeerde de voorzitter dat de Raad instemt met de voorliggende documenten.

Commissaris Barrot gaf aan dat de infrastructuur voor de aansluiting van het centrale en nationale deel van het systeem is geregeld. De voorbereidingen voor het operationeel beheer van SIS II worden samen met Frankrijk en Oostenrijk getroffen.

De voorbereiding voor de migratie van SIS II dient in mei 2009 gereed te zijn.

De Raad stemde in met het schema voor de planning, de verdere ontwikkeling en de werking van SIS II.

JBZ-Raad 18 april 2008 (agendapunt GC1)

De voorzitter gaf een uiteenzetting over de stand van zaken van de testen en onderstreept het belang van een spoedige afronding hiervan met het oog op operationalisering van het SIS II systeem in 2009.

Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, spraken hun waardering uit over het optreden van de voorzitter.

Minister Ter Horst gaf aan in te kunnen stemmen met het document van de Friends of SIS II en de constructieve bijdrage die Nederland zal blijven leveren aan de tijdige totstandkoming er van. Zij wees vervolgens op het feit dat de planning buitengewoon strak is. Ook Nederland is voorstander van snelheid in deze, maar dit dient niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Minister Ter Horst merkte vervolgens op verheugd te zijn dat de kwestie van de buffertijd in het nu voorliggende document duidelijk is geregeld.

Ten slotte wees minister Ter Horst op het belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Commissie en de lidstaten.

De voorzitter concludeerde dat de openstaande bezwaren van de lidstaten zijn weggenomen en dat het rapport van de Friends of SIS II over openstaande kwesties in relatie tot het tijdschema voor SIS II is aangenomen. Commissaris Barrot bevestigde dat tijdens de bijeenkomst van de Raad op 5 en 6 juni a.s. de Commissie een gedetailleerd schema over de implementatie van SIS II zal presenteren.

JBZ-Raad van 28 februari 2008 (agendapunt 2i en GC1)

De twee wetgevingsbesluiten betreffende het testen van het SIS II (2i) die tijdens deze Raad zouden voorliggen stonden uiteindelijk niet op de lijst met A-punten. Wel werd verslag gedaan van de voorgang met betrekking tot SIS II.

De voorzitter opende de vergadering met de opmerking dat de migratie van SIS I naar SIS II een complexe aangelegenheid is die heeft geleid tot een verdere vertraging van de realisatie van SIS II. Er wordt een 'converter' gebouwd waardoor er een vangnet gecreëerd wordt voor lidstaten die tijdens de migratie in moeilijkheden komen. Zij kunnen indien nodig tijdelijk terugstappen naar SIS I terwijl de overige lidstaten op SIS II blijven en daar ook gebruik maken van de volledige SIS II functionaliteit. De ontwikkeling van dit nieuwe migratiescenario levert een verdere vertraging op.

Uitgangspunt voor het stellen van nieuwe deadlines is dat SIS II in september 2009 operationeel kan zijn. Een definitieve datum zal door de Raad worden vastgesteld op het moment dat alle lidstaten zijn gemigreerd van SIS I naar SIS II.

De voorzitter sloot af met de constatering dat de voorliggende ontwerp- conclusies betreffende SIS II (waarin bovengenoemde elementen zijn verwerkt) door de Raad zijn goedgekeurd.

Informele JBZ-Raad van 24-26 januari 2008

Vrijwel alle sprekers stemden in met het oprichten van een ministeriële groep "Friends of SIS II die als schakel moet fungeren tussen het politieke en technische niveau. De groep zal spoedig aan het werk gaan. De voorzitter zal een brief laten circuleren onder de leden (waaronder Nederland) met het mandaat van de groep. Er komt geen officieel besluit voor instelling. In februari zal de Raad zich over SIS II buigen waarbij een nieuw migratiescenario en een nieuwe planning onderdeel van besluitvorming zullen zijn. Tijdens de lunch is aangegeven dat SIS II uiterlijk in september 2009 operationeel moet zijn. De nieuwe planning is noodzakelijk om tot een deugdelijk en veilig systeem te komen.

JBZ-Raad van 6/7 december 2007 (agendapunt GC1)

De voorzitter gaf aan dat SIS II onverminderd een prioriteit blijft en vroeg de aandacht van de Raad voor de problemen die besproken moeten worden tijdens de komende informele bijeenkomst van de Raad, 25 en 26 januari a.s. Er zal een gezamenlijke krachtsinspanning moeten plaatsvinden voor wat betreft de termijn van oplevering (december 2008). Eind december wordt er een rapport uitgebracht met de mogelijke scenario's voor de migratie van het systeem. Tijdens de bijeenkomst van de Raad in februari a.s. zal een besluit hierover moeten worden genomen. Commissaris Frattini gaf aan dat er goede voortgang is geboekt. Hij stelde dat de datum van december 2008 technisch nog mogelijk is, maar dat het erom zal spannen. De Commissaris benadrukte vervolgens de goede samenwerking met de lidstaten en sprak zijn steun uit voor de planning van het voorzitterschap ten aanzien van de besluitvorming over SIS II.

JBZ-Raad van 8/9 november 2007 (agendapunt GC3b)

Commissaris Frattini verwees in zijn inleiding naar de werkzaamheden, met inbegrip van de testen op het systeem en de testen die door de lidstaten zelf reeds zijn verricht of nog moeten plaatsvinden. Zowel de Commissie als het komende Sloveense voorzitterschap benadrukten dat het SIS II nog steeds prioriteit heeft. Minister Ter Horst gaf met Duitsland aan dat het gezien de historie en de ingewikkelde operatie die moet worden uitgevoerd, van belang is dat transparant moet worden omgegaan met mogelijke vertragingen en dat deze tijdig aan de lidstaten moeten worden aangegeven.

De voorzitter concludeerde dat de totstandkoming van SIS II prioriteit zal blijven.

JBZ-Raad van 18 september 2007 (agendapunt GC2)

De Commissie gaf aan dat december 2008 nog steeds een haalbare datum is voor de realisering van SIS II. Er werd aandacht gevraagd voor de rapportages van verschillende lidstaten. De voorzitter nam nota van de stand van zaken.

JBZ-Raad van 12-13 juni 2007 (toegevoegd agendapunt)

Blijkens het verslag stonden Raadsconclusies betreffende SIS op de lijst met A-punten welke zijn vastgesteld.

SIS II kwam ook aan de orde bij agendapunt GC1, in relatie tot SISone4all. De Commissie gaf aan dat als datum voor de inwerkingtreding is voorzien 17 december 2008. Dit zou voor alle lidstaten haalbaar moeten kunnen zijn. De Commissie werkt aan de voorbereiding van het S-Testa systeem. De Commissie bevestigde dat tijdige realisering van SIS II de belangrijkste doelstelling voor alle lidstaten moet blijven. Voorts werd aangegeven dat de Commissie zal kijken naar de financiële consequenties voor de lidstaten en zal bezien of er iets kan worden gefinancierd uit communautaire middelen.

Voorts werd door de Commissie opgemerkt dat sommige lidstaten al begonnen zijn met het aanbesteden van de hard- en software voor SIS II en riep de lidstaten op de voorbereidingen te beginnen. Dit kan parallel lopen met de werkzaamheden aan SISone4all. Het een mag het ander niet vertragen.

JBZ-Raad van 15 februari 2007 (agendapunt GC1)

De Raad nam kennis van het herziene tijdplan van de Commissie voor SIS II.

Commissaris Frattini gaf aan dat het huidige tijdplan voorziet in een oplevering van het SIS II medio december 2008.

Uit de geannoteerde agenda:

De Commissie zal, conform de conclusies van de Raad van 4 en 5 december 2006, een nieuw tijdschema presenteren van de realisatie van SIS II. In de nieuwe planning van de Commissie is rekening gehouden met de gevolgen die de realisatie van SISone4ALL zal hebben voor SIS II. Nederland zal tijdens deze Raad benadrukken dat de realisatie van SIS II, ondanks de opgelopen vertraging van SIS II en de realisatie van SISone4ALL, absolute prioriteit behoudt.

JBZ-Raad van 4 en 5 december 2006 (agendapunt B15 B)

Op 25 oktober jl. heeft het Europees Parlement de drie verslagen naar aanleiding van de twee Verordeningen met betrekking tot SIS II (dossiers 2.3.146 en 2.3.147) en het ontwerpbesluit (dossier 2.3.148; voor dit ontwerpbesluit is instemming gevraagd) aangenomen. Het is de bedoeling van het EP om in eerste lezing een compromis met de Raad te bereiken. SIS II moet er komen om de nieuwe lidstaten aan het SIS deel te kunnen laten nemen en om de controles aan de binnengrenzen tussen de nieuwe en de oude lidstaten af te schaffen. Het EP weigert de inlichtingendiensten toegang te geven tot SIS II.

Het EP stemde in met de instelling van een Beheersautoriteit, gefinancierd uit de EU-begroting, die de centrale gegevensbank van SIS II gaat beheren. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zal controle uitoefenen op de wijze waarop de Beheersautoriteit met de data omgaat en zal ervoor zorgen dat ten minste iedere vier jaar een audit van de activiteiten van de Beheersautoriteit wordt uitgevoerd.

Het is nu aan de Raad om de verslagen zoals aangenomen door het Europees Parlement goed te keuren of de onderhandelingen te heropenen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat SIS II in maart 2007 van kracht zou worden, zodat in oktober 2007 de grenscontroles tussen de nieuwe en de oude lidstaten van de Unie zouden kunnen komen te vervallen. De Raad en de Commissie spreken momenteel echter over uitstel van de opheffing van grenscontroles tot eind 2008. De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zal in december een tijdpad vastleggen.

Nederland kan instemmen met de versies van de drie wetsinstrumenten die zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en kan ook tijdens de vergadering van de Raad in december akkoord gaan met het bereikte compromis.

JBZ-Raad d.d. 5/6 oktober 2006 (agendapunt B10 en GC2)

Ten aanzien van de wetgevingsinstrumenten werd aangegeven dat de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement heeft ingestemd met de tekst van de drie instrumenten zoals deze ook door de Raad zijn overeengekomen, met uitzondering van een voorstel voor toegang van autoriteiten in de artikelen 17 en 37 van de verordening en het Besluit. Tijdens de plenaire bijeenkomst van het Europees Parlement op 23 tot 26 oktober, zal het Europees Parlement haar definitieve standpunt vaststellen. Tot die tijd is een mandaat gegeven aan het voorzitterschap om verder te onderhandelen met het Europees Parlement over een mogelijke resultaat voor de plenaire stemming. De voorzitter concludeerde dat er instemming is met de voorgestelde procedure.

Ten aanzien van de implementatie van het SIS II en het alternatief SIS I+ volgde na een presentatie van Portugal een discussie met grote bezwaren van de nieuwe lidstaten over de vertraging van SIS II. Dit uitte zich ondermeer door de behoefte om, zowel voor de integratie van de nieuwe lidstaten in het SIS II (na juni 2008), alsmede voor de datum van koppeling aan het SIS I+, een datum (oktober 2007) te eisen. De lidstaten benadrukten unaniem dat het alternatief SIS I+ niet tot vertraging mag leiden van het SIS II. Daarnaast gaven een aantal nieuwe lidstaten aan dat zij extra financiële middelen nodig zullen hebben.

De Commissie antwoordde hierop dat zij binnen het Solidariteitsfonds voor de grensbewaking ruimte ziet om hieraan tegemoet te komen. Dit zal in de strategische richtsnoeren van het fonds voor 2007 worden meegenomen.

Portugal kreeg het mandaat voor de instelling van een Task Force om SIS I+ op te pakken. Een definitief besluit over het alternatief SIS I+ volgt tijdens de bijeenkomst van de Raad 4 en 5 december a.s. Nederland onderstreepte het belang van de Taskforce en de substantiële rol die het moet spelen en bood een deskundige aan.

JBZ-Raad 24 juli 2006 (agendapunt GC2)

De twee verordeningen en het besluit van de Raad inzake de rechtsgrondslag voor SIS II (dossiers 2.3.146, 2.3.147 en 2.3.148) werden als één pakket door de Raad besproken.

Er werd overeenstemming bereikt over enkele nog openstaande punten in verband met de voorliggende voorstellen voor een verordening, zoals het gebruik van biometrische gegevens. De Raad werd het eens over een consultatieprocedure van het Europees Parlement, voorafgaand aan het gebruik van vingerafdrukken in SIS II. Voorts werd overeenstemming bereikt over een overgangsperiode (3 jaar, of zo mogelijk eerder) voor aanpassing van reeds bestaande signaleringen in het SIS aan de eisen van SIS II (artikel 38). Wat het ontwerp-besluit betreft ging de Raad akkoord met een voorstel voor aanpassing van artikel 14c voor markering van signaleringen inzake overlevering op basis van het Europees Aanhoudings Bevel.

Het standpunt van de Raad over deze openstaande kwesties zal begin september a.s. met het Europees Parlement worden besproken.

Tijdens de lunch werd -in besloten kader- nog gesproken over het tijdschema van operationalisering van SIS II. De voorzitter concludeerde dat de Groep op Hoog Niveau in september weer bijeen zal komen en over dit punt aan de Raad verslag zal uitbrengen.

JBZ-Raad 1/2 juni 2006 (agendapunt GC2)

Uit de (aanvullende) geannoteerde agenda:

Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft SIS II als topprioriteit voor zijn voorzitterschap benoemd. Men streeft er dan ook naar tijdens deze Raad overeenstemming te bereiken ten aanzien van de rechtsgrondslag voor het Schengen Informatie Systeem van de Tweede Generatie (SIS II), te weten een verordening over kentekens (dossier 2.3.147), een verordening SIS II (dossier 2.3.146) en een besluit SIS II (dossier 2.3.148). Het streven is een vastgestelde tekst aan het Europees Parlement voor te leggen die kan leiden tot een akkoord in eerste lezing.

De Raad heeft tijdens zijn vorige vergadering overeenstemming bereikt over enkele hete hangijzers als de gegevensbescherming, de toepassing van biometrie en het op termijn harmoniseren van de gronden voor signalering ter fine van weigering van toegang.

Ten tijde van het opstellen van de aanvullende geannoteerde agenda is (nog) niet geheel duidelijk wat het voorzitterschap tijdens deze bijeenkomst van de Raad wenst te bespreken. In het Comité van artikel 36 werden twee opties aan de orde gesteld met betrekking tot het beheer op de lange termijn. De eerste optie betreft plaatsing van het beheer bij de Commissie, die deze taak delegeert aan de lidstaten Frankrijk en Oostenrijk. De tweede optie betreft een nieuw op te richten agentschap voor het beheer van SIS II. Een variant daarop zou een nieuw agentschap zijn dat het beheer van SIS II, VIS en Eurodac zou uitvoeren.

Nederland is van oordeel dat het nog te vroeg is voor besluitvorming over het beheer op lange termijn en dat alle opties eerst in kaart moeten worden gebracht. Nederland heeft nog geen definitief standpunt bepaald. Wel staat Nederland in zijn algemeenheid terughoudend ten opzichte van het oprichten van nieuwe agentschappen. Daar moet eerst een stringente subsidiariteits- en proportionaliteitstoets aan vooraf gaan.

JBZ-Raad 27/28 april 2006 (agendapunt B6)

De voorzitter informeerde de Raad over de voortgang met betrekking tot dit dossier. Er zijn voor wat betreft de rechtsgrondslag van de voorliggende voorstellen nog drie uitstaande punten waar de Raad zich over moet uitspreken. Ten eerste de toepassing van biometrie voor identificatie, ten tweede de organisatie van het toezicht door de dataprotectie autoriteiten en de criteria voor signalering.

De Commissie gaf een overzicht van de stand van zaken van de technische operationele ontwikkelingen. Ten aanzien van het netwerk gaat het met de aanbesteding de goede kant op en zullen de afgesproken termijnen worden gerespecteerd. Er zijn samen met Frankrijk oplossingen gevonden voor het tijdelijke beheer in Straatsburg. Uit de gegevens van de Commissie blijkt dat 17 lidstaten conform de planning op schema liggen bij de ontwikkeling van hun nationale systeem. De andere lidstaten zullen alle zeilen moeten bijzetten. Bij de Commissie is de verwachting dat een akkoord in eerste lezing van de voorliggende instrumenten mogelijk is met het Europees Parlement.

Enkele lidstaten pleitten voor een flexibele houding van de lidstaten in het licht van de deadline van maart 2007. Verschillende lidstaten (waaronder Nederland) steunden de ambities en het streven van het voorzitterschap op dit dossier.

Het voorzitterschap concludeerde algemene instemming van de lidstaten voor de aanpak van het voorzitterschap op de bovengenoemde uitstaande punten.

Uit de (aanvullende) geannoteerde agenda:

Op 5 april jl. is de Ad Hoc Groep op Hoog Niveau SIS II bijeen geweest te Brussel. Tijdens deze vergadering werd door zowel de lidstaten als de Commissie medegedeeld dat men op schema ligt om een tijdige implementatie van het SIS II mogelijk te maken. Er bestaat nog wel een aantal problemen van operationeel-technische aard. De Project Management Board SIS II zal trachten deze problemen in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen om een tijdige afronding te kunnen garanderen. Het Oostenrijkse voorzitterschap is voornemens om vóór 1 juli de Groep op Hoog Niveau nog tweemaal bijeen te roepen.

Ten aanzien van het beheer van het SIS II op lange termijn is nog geen compromis bereikt. De discussie hierover is nog gaande in het Comité van Artikel 36.

Wat betreft de totstandkoming van de Verordening (dossier 2.3.146)en het Besluit (dossier 2.3.148) SIS II werkt Voorzitter nauw samen met het Europese Parlement. Streven blijft om nog tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap een akkoord in eerste lezing tot stand te brengen.

JBZ-Raad 20/21 februari 2006 (agendapunt GC1)

De voorzitter benadrukte dat de werking van het SIS II een voorwaarde is voor het opheffen van de grenscontroles tussen de oude en nieuwe lidstaten. Bij de discussie over SIS II zijn vier elementen van belang:

 • 1. 
  de rechtsgrondslag
 • 2. 
  de technische bouw van het systeem
 • 3. 
  de nationale implementatie van het systeem
 • 4. 
  het beheer van het systeem

De Commissaris gaf aan dat besluitvorming over de voorstellen van het voorzitterschap voor de wetgevingsinstrumenten rond de zomer van dit jaar mogelijk moet zijn.

Bij de bouw en het beheer van het SIS II onderstreepte de Commissie het belang van het project en de termijnen die gehaald moeten worden. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het punt van de (tijdelijke) locatie van het SIS II en de aansluiting van de nationale systemen op het centrale systeem. Ten slotte gaf de Commissie aan dat zij geen voorstander is het creëren van een nieuw agentschap voor het beheer van het SIS II en bepleit het gebruik van bestaande structuren.

De voorzitter stelde in reactie dat de vertraging van één lidstaat het hele project kan doen vertragen. Voorgesteld werd om een Groep op Hoog Niveau in te stellen die voor de bijeenkomst van eind april a.s. met een rapportage over de implementatie van SIS II in de lidstaten moet komen.

De voorzitter concludeerde dat er overeenstemming is over het verlenen van de opdracht aan de Commissie om met een tussenoplossing te komen voor wat betreft het beheer van SIS II en een oplossing te vinden voor het beheer op de langere termijn. Voorts zal er op korte termijn een Groep op Hoog Niveau worden ingesteld.

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat het Oostenrijkse voorzitterschap met een document zal komen waarin verregaande wijzingingen zijn opgenomen ten opzichte van het Commissievoorstel voor een verordening en besluit voor de invoering van SIS II. Hierdoor zouden beide nieuwe documenten meer in lijn worden gebracht met de Schengenuitvoeringsovereenkomst. Het voorzitterschap hoopt zo tegemoet te komen aan de kritische geluiden van enkele lidstaten en het Europees Parlement. Verder zal gesproken worden over het beheer van SIS II.

JBZ-Raad 1/2 december 2005 (agendapunt GC5)

Commissaris Frattini schetste de inhoud van voorliggend document en gaf aan dat door de Commisssie en de lidstaten alle zeilen moeten worden bijgezet om de gestelde uiterste termijn van maart 2007 voor de operationaliteit van het SIS II systeem te halen.

Het aanstaande Oostenrijkse voorzitterschap deelde mede de hoogste prioriteit geven aan dit dossier om op tijd klaar te zijn. Daarom zal Oostenrijk een strategisch document opstellen waarin de verschillende risico's zijn opgenomen op het gebied van techniek, financiën en wetgeving/beleid.

De voorzitter sloot af met de constatering dat de Raadswerkgroepen een hoger tempo zullen gaan werken en dat er ten aanzien van de functionaliteiten van het SIS II geen achteruitgang mag zijn ten aanzien van het huidige SIS.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 mei 2010 heeft het Europees Parlement twee resoluties aangenomen inzake onderhavig voorstel.

Op 10 mei 2010 heeft Eurocommissaris Malmström een toespraak gehouden voor de LIBE commissie van het Europees Parlement. Zij heeft een aantal van de initiatieven die ze al heeft genomen en die ze nog van plan is te nemen gepresenteerd. 

Op 22 oktober 2009 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de stand van zaken van het Schengeninformatiesysteem II (SIS II). Het Europees Parlement maakt zich onder andere zorgen over de vertraging van de inwerkingtreding van SIS II en benadrukt dat het Parlement continue op hoogte moet worden gehouden over de verdere ontwikkeling van het SIS II.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen