JBZ-Raad (32.317); brief met verslag van de JBZ-Raad 7 en 8 oktober 2010 (EK, R)25 oktober 2010
hoort bij ... E100051 - Commissiemededeling over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Records- PNR) aan derde landen
E100043 - Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures
E100040 - Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen
E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E090302 - Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ
E090185 - Visum Informatiesysteem (VIS) - Stand van zaken
E090176 - SIS II - stand van zaken voortgang
E090133a - Richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Justitie