E100030
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-11-2010

E100030 - Aanbeveling voor het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor onderzoek „Landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering”



Artikel 181 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU) biedt de Europese Commissie (EC) de mogelijkheid initiatieven te nemen om coördinatie op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling te bevorderen, teneinde de wederzijdse samenhang van het beleid van de lidstaten en het beleid van de Unie te verzekeren.

In dat kader komt de Commissie met een aanbeveling waarin de lidstaten gestimuleerd worden een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over de wijze waarop samenwerking en coördinatie op het gebied van onderzoek op EU-niveau een antwoord kunnen bieden op het vlak van de nood aan „voedselzekerheid” en op het vlak van de dreiging die uitgaat van de klimaatverandering, de wereldwijde bevolkingstoename en de vraag naar producten voor voedings- en niet-voedingsdoeleinden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

AanbevelingPDF-document gepubliceerd in publicatieblad Pb EU L111 van 4 mei 2010

Nationaal

Commissie heeft op 2 november 2010 de reactie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 oktober 2010 voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 5 juli 2010 heeft de commissie een brief gestuurd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met enkele vragen over de aanbeveling betreffende het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor onderzoek “Landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering”.

De minister Van LNV heeft de vragen per brief op 14 oktober 2010 beantwoord. Deze werden tijdens de vergadering op 2 november 2010 voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Artikel 181 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (EU) biedt de Europese Commissie (EC) de mogelijkheid initiatieven te nemen om coördinatie op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling te bevorderen, teneinde de wederzijdse samenhang van het beleid van de lidstaten en het beleid van de Unie te verzekeren.

In dat kader komt de Commissie met een aanbeveling waarin de lidstaten gestimuleerd worden een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen over de wijze waarop samenwerking en coördinatie op het gebied van onderzoek op EU-niveau een antwoord kunnen bieden op het vlak van de nood aan „voedselzekerheid” en op het vlak van de dreiging die uitgaat van de klimaatverandering, de wereldwijde bevolkingstoename en de vraag naar producten voor voedings- en niet-voedingsdoeleinden. Daaraan zou een strategische onderzoeksagenda gekoppeld moeten worden waarin onderzoeksbehoeften en -doelstellingen voor de middellange tot lange termijn worden vastgesteld op het gebied van de voedselzekerheid, met name door de aanpassing aan de klimaat-verandering en de vermindering van de effecten daarvan in de landbouw.

De lidstaten worden gestimuleerd met het Permanent Comité voor onderzoek in de landbouw samen te werken om ervoor te zorgen dat gezamenlijke programmeringsactiviteiten worden gecoördineerd met de algemene landbouwonderzoeksagenda.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 11 en 12 oktober 2010 werden enkele conclusies aangenomen ten aanzien van een drietal voorstellen voor programmeringsinitiatieven.

Het voorzitterschap benadrukte de rol die gezamenlijk programmeren van onderzoek dat door de lidstaten gefinancierd wordt, kan spelen in het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met het aannemen van de conclusies wordt een start gemaakt op de thema's «landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering», «een gezond dieet voor een gezond leven» en «cultureel erfgoed in een veranderende wereld».

Ook de Europese Commissie onderstreepte het belang van gezamenlijk programmeren en de start van de drie voorliggende initiatieven. Om het beheer van deze initiatieven in goede banen te leiden, kondigde de Commissie aan raamwerkcondities op te stellen en deze aan de Raad voor te leggen.


Alle bronnen