E100055
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-03-2015

E100055 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwersVoorstel ingetrokken per 7 maart 2015.

In het voorstel worden de mogelijke handelingen van de Commissie voortvloeiende uit Verordening (EG) nr. 73/2009 gespecificeerd in gedelegeerde- dan wel uitvoeringshandelingen. Daarnaast worden er vereenvoudigingen bij de randvoorwaarden doorgevoerd en wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden om landbouwers met minder dan 1 ha landbouwgrond niet meer te verplichten om alle landbouwgrond van hun bedrijf aan te geven. De wijzigingen zijn voor het grootste gedeelte technisch van aard.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Dit voorstel kwam te vervallen bij de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad. 


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

document Europese Commissie

COM(2010)539PDF-document, d.d. 30 september 2010

rechtsgrondslag

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 43.

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloot op 5 oktober 2010 op basis van het wekelijks overzicht gespresenteerde Europese voorstellen dat zij onderhavig voorstel in de eerstevolgende vergadering wilde agenderen voor procedure. In deze vergadering op 12 oktober 2010 werd 2 november 2010 vastgesteld als datum waarop inbreng voor schriftelijk overleg geleverd kan worden. Van deze gelegenheid werd geen gebruik gemaakt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Aanleiding voor dit voorstel voor wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 (E080065) is het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In het VWEU wordt een

onderscheid gemaakt tussen op grond van artikel 290, lid 1 VWEU aan de

Commissie overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene

strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen

van de wetgevingshandeling ("gedelegeerde handelingen") en op grond van artikel 291, lid 2 VWEU aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om eenvormige voorwaarden

vast te stellen ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie ("uitvoeringshandelingen").

In het voorstel worden de mogelijke handelingen van de Commissie voortvloeiende uit Verordening (EG) nr. 73/2009 gespecificeerd in gedelegeerde- dan wel uitvoeringshandelingen. Daarnaast worden er vereenvoudigingen bij de randvoorwaarden doorgevoerd en wordt de lidstaten de mogelijkheid geboden om landbouwers met minder dan 1 ha landbouwgrond niet meer te verplichten om alle landbouwgrond van hun bedrijf aan te geven. De wijzigingen zijn voor het grootste gedeelte technisch van aard.


Behandeling Raad

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 26 oktober 2010 werd onder andere gesproken over onderhavig voorstel. Diverse lidstaten zijn van mening dat er meer verduidelijking van de Europese Commissie nodig is om de huidige landbouwwetgeving op één lijn te brengen met het Verdrag van Lissabon omdat dit nu eenmaal een complex vraagstuk is. De vereenvoudigingen werden positief ontvangen, al zijn diverse lidstaten van mening dat deze niet ver genoeg gaan. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2012)0278
    4 juli 2012
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen