E100076
  ruit icoon
Laatste revisie: 22-05-2013

E100076 - Voorstel voor een verordening over de integriteit en transparantie van de energiemarktDeze Verordening bevat regels die betrekking hebben op de energiemarkten met als doel het voorkomen van marktmanipulatie en handel met voorkennis.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft het voorstel voor een verordening over de integriteit en transparantie op de energiemarkt op 22 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)726PDF-document, d.d. 8 december 2010

rechtsgrondslag

Artikel 194(2) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Verordening (EU) Nr. 1227/2011PDF-document werd op 10 oktober 2011 goedgekeurd door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L326 d.d. 8 december 2011.

Ter implementatie werd op 4 januari 2013 een wijziging van de Electriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ingediend (zie wetsvoorstel 33.510).


Behandeling Eerste Kamer

Op 21 december 2010 besprak de commissie Economische Zaken de procedure voor behandeling van het voorstel.

De commissie heeft op 21 december 2010 de bespreking van de procedure van dit voorstel aangehouden tot 18 januari 2011.

Op 22 februari 2011 heeft de commissie EZ het voorstel voor een verordening voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche stelt Nederland dat groothandelsmarkten voor energie essentieel zijn voor het welzijn van de Europese burger, voor het concurrentievermogen van het Europees bedrijfsleven en voor het welslagen van het Europees energiebeleid.

Voor een stabiele en goede werking van de energiemarkten is betrouwbare prijsvorming op de groothandelsmarkten van groot belang. Het voorkomen en aanpakken van marktmanipulatie en handel in voorkennis is hiervoor belangrijk. Het huidige reguleringsregim is ontoereikend om dit op een adequate wijze te waarborgen omdat de huidige monitoringsinstrumenten voor toezichthouders beperkt zijn, de energiemarkt steeds meer vervlochten raakt met de financiële markten en omdat de markten voor elektriciteit en gas zich steeds meer Europees ontwikkelen.

Nederland is dan ook voorstander van een Europese aanpak van het voorkomen van marktmanipulatie en handel in voorkennis. Het onderhavig voorstel voorziet hierin door ACER een toezichthoudende taak toe te delen. Handhaving en sanctionering blijft onder de voorgestelde verodening een nationale aangelegenheid. Nederland acht dat hiermee een goede balans is gevonden tussen wat op Europees niveau moet worden geregeld en wat aan de lidstaten moet worden overgelaten. Nederland zal zich blijven inzetten voor het voorkomen van lacunes tussen deze verordening en ander (financieel) toezicht, evenals het voorkomen van onnodige (administratieve) lasten.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze verordening bevat regels die betrekking hebben op de energiemarkten met als doel het voorkomen van marktmanipulatie en handel met voorkennis. Dit wordt bereikt door enerzijds te streven naar een grotere transparantie in de markt en anderzijds door het stellen van een aantal regels omtrent de gedraging van marktpartijen. Deze regels hebben als doel te verzekeren dat handelaren niet door middel van handel met voorkennis of door manipulatie de prijzen kunstmatig hoger kunnen houden dan gerechtvaardigd zou zijn op basis van aanbod, productie kosten of opslagmogelijkheid van energie. De regels verbieden, onder andere:

 • Het gebruik van voorkennis bij het kopen of verkopen van producten op de energiemarkt. Geheime of prijsgevoelige informatie moet voor het begin van de onderhandelingen worden prijsgegeven.
 • Transacties die onjuiste of misleidende signalen geven over het aanbod, de vraag of de prijzen van producten op de energiemarkt.
 • Het verspreiden van onjuiste nieuwsberichten of geruchten die misleidende signalen geven over deze producten.

Het overkoepelende toezicht is in handen van de European Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Dit agentschap dient volgens de nieuwe regeling tijdig toegang te krijgen tot informatie over transacties op de energiemarkt. Daarnaast zal het agentschap een coördinerende rol krijgen bij complexe grensoverschrijdende onderzoeken. Lokaal toezicht op de markten blijft in handen van de nationale autoriteiten die ook de bevoegdheid hebben tot het opleggen van eventuele straffen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2010)726
  8 december 2010
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2010)5010
  8 december 2010
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2010)1511
  8 december 2010

Behandeling Raad

Uit het BNC-fiche wat de Kamer op 7 februari 2011 van de regering heeft ontvangen blijkt dat het streven is om een politiek akkoord te bereiken tijdens de Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie van 10 juni 2011.

De Raad Vervoer, Telecom en Energie zal op 28 februari 2011 worden geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de energiemarkt.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 15 februari 2011 heeft de commissie voor Europese Zaken van het Portugese parlement een brief gepubliceerd op IPEX met enkele opmerkingen over de verordening inzake de energiemarkt, maar het onderzoek van de commissie heeft geen subsidiariteitsbezwaren opgeleverd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen