E110011
  ruit icoon
Laatste revisie: 29-08-2011

E110011 - Mededeling energie-efficiëntieplan 2011Als onderdeel van de Europa-2020 strategie heeft de Commissie als doel het energieverbruik te reduceren met 20% in 2020. Recente schattingen van de Commissie wijzen uit dat slechts de helft van deze doelstelling zal worden gehaald. Daarom presenteert de Commissie het nieuwe Energie-efficiëntieplan.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft de mededeling over een energie-efficiëntieplan op 29 maart 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De mededeling over een energie-efficiëntieplan is op 8 maart 2011 gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling energie-efficiëntieplan 2011

document Europese Commissie

COM(2011)109PDF-document, d.d. 8 maart 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken heeft de mededeling over een energie-efficiëntieplan op 29 maart 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Op 22 maart 2011 heeft de commissie voor Economische Zaken de procedure besproken van de mededeling inzake het energie-efficiëntieplan en besloten de procedure aan te houden tot 29 maart 2011.


Standpunt Nederlandse regering

Uit het BNC-fiche blijkt dat het definitieve oordeel per maatregel volgend op deze mededeling Energie-Efficiëntieplan 2011 zal afhangen van de uiteindelijke vormgeving van de voorstellen.

Nederland is een voorstander van rendabele investeringen in energie-efficiëntie als middel om de CO²-uitstoot te reduceren, de energieafhankelijkheid te verkleinen en concurrentiekracht te bevorderen, hetgeen is terug te zien in de ambities van dit kabinet om de nationale aanpak voor energiebesparing voort te zetten en te versterken. De juridisch bindende Europese doelen voor CO²-reductie en duurzame energie zijn leidend. Dat betekent voor Nederland 20% CO²-reductie en 14% duurzame energie in 2020. Een aparte bindende nationale doelstelling voor energiebesparing bovenop de genoemde doelen zou ertoe kunnen leiden dat ook niet-kosteneffectieve maatregelen genomen moeten worden, die het beleid rond CO²-reductie onnodig kostbaar maken. Nederland is om die reden geen voorstander van juridisch bindende doelstellingen voor energie-efficiëntie. Concrete maatregelen ten aanzien van energie-efficiëntie ziet het kabinet in veel gevallen als een nationale aangelegenheid.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Als onderdeel van de Europa-2020 strategie heeft de Commissie als doel het energieverbruik te reduceren met 20% in 2020. Recente schattingen van de Commissie wijzen uit dat slechts de helft van deze doelstelling zal worden gehaald. Daarom presenteert de Commissie het nieuwe Energie-efficiëntieplan.

De Commissie stelt dat het energieverbruik het grootst is in drie hoofdsectoren: gebouwen (40% van het totale energieverbruik), transport (32% van het totale verbruik) en industrie (27% van het totale verbruik). In de mededeling wordt geen aandacht besteed aan transport, omdat binnenkort een Witboek Transport gepubliceerd wordt met voorgestelde maatregelen om het energieverbruik te reduceren.

De Commissie stelt onder meer het volgende voor:

  • Publieke sector: De Commissie kondigt aan met wetgevende voorstellen te komen om overheden te bewegen het huidige aantal renovaties van openbare gebouwen minstens te verdubbelen (naar 3% van de gebouwen).
  • Bouwsector: De commissie stelt voor om trainingen aan te bieden aan professionals die zich met de constructie van gebouwen bezighouden (zoals architecten, ingenieurs, technici). De Commissie zet het 'BUILD UP Skills: Sustainable Building Workforce Initiative' op om lidstaten te ondersteunen bij het signalering van opleidingsbehoeften en het bevorderen van opleidingen in de bouwsector.
  • Industriesector: Naar het oordeel van de Commissie moet energie op een efficiëntere manier worden gegenereerd, dit wordt ook gestimuleerd door de Richtlijn van de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en de nieuwe Richtlijn Industriële Emissies. Dit kan bijvoorbeeld door cogeneratie: gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit. Verder is de Richtlijn Energiebelastingen ingevoerd om de mogelijkheden voor vermindering van energieverbruik te stimuleren. Tevens wordt met het 'Strategic Energy Technology Plan' onderzoek en innovatie op het gebied van energie-efficiënte bevorderd.
  • Consumenten: Herzien van het wettelijk kader om te bereiken dat consumenten beter op de hoogte zijn van hun verbruik en manieren om energie te besparen.

De Commissie constateert dat momenteel de lidstaten zelf al nationale doelen en programma's ter vermindering van het energieverbruik opstellen. De Commissie is voornemens de inspanningen van de lidstaten om de 20% doelstelling te halen te evalueren. Zij wil dan in 2013 de evaluatie van de resultaten van de programma's en de behaalde doelstellingen presenteren. Wanneer blijkt dat de doelstelling niet wordt gehaald dan acht de Commissie het noodzakelijk juridisch bindende nationale doelen op te stellen voor de lidstaten, die in 2020 moeten zijn gehaald, rekening houdend met de specifieke condities van de lidstaten, de economische situatie en de eerder ondernomen acties.     


Behandeling Raad

De Raad voor Vervoer, Telecom en Energie heeft op 10 juni 2011 raadsconclusies aangenomen over het Energie-Efficiëntie Plan 2011.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen