E110020
  ruit icoon
Laatste revisie: 22-08-2011

E110020 - Groenboek over een kaderinitiatief inzake corporate governanceDe Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de wijze waarop de corporate governance van Europese ondernemingen kan worden verbeterd. Met corporate governance wordt doorgaans het bestuurs- en toezichtsysteem van ondernemingen bedoeld. De raadpleging heeft betrekking op diverse onderwerpen, zoals de wijze waarop de diversiteit en werking van raden van bestuur en de controle en handhaving van bestaande nationale codes voor corporate governance kunnen worden verbeterd, en de wijze waarop een grotere betrokkenheid van aandeelhouders kan worden bewerkstelligd. De uiterste datum om op de raadpleging te reageren is 22 juli 2011.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie Justitie heeft op 31 mei 2011 de regering per brief te gevraagd tijdig de conceptreactie aan de Kamer te sturen alvorens deze aan te bieden aan de Europese Commissie. Daags erna ontvingen de Kamers de conceptkabinetsreactie. Deze werd op 21 juni 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Het Groenboek over een kaderinitiatief inzake corporate governance is op 5 april 2011 gepubliceerd. Het is mogelijk om tot 22 juli 2011 te reageren op deze vragen.


Kerngegevens

volledige titel

Groenboek het EU-kader inzake corporate governance

document Europese Commissie

COM(2011)164PDF-document, d.d. 5 april 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 21 juni 2011 heeft de commissie voor Veiligheid en Justitie de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 31 mei 2011 met de conceptkabinetsreactie voor kennisgeving aangenomen.

Tijdens de commissievergadering van 24 mei 2011 besloot men de regering in een brief te vragen om de reactie op de vragen in het groenboek tijdig voor aanbieding aan de Europese Commissie naar de Eerste Kamer te sturen. Deze brief werd op 31 mei 2011 verstuurd.

De commissie Justitie besloot op 19 april 2011 om op 24 mei 2011 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het groenboek over corporate governance. 

Naar verwachting bespreekt commissie voor Justitie de procedure van het Groenboek inzake corporate governance op 19 april 2011.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Veiligheid en Justitie levert op 23 juni 2011 inbreng voor schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het Groenboek over het EU-kader inzake corporate governance.


Standpunt Nederlandse regering

Op 1 juni 2011 heeft de minister voor Veiligheid & Justitie de conceptkabinetsreactie op het groenboek naar de Kamers gestuurd. Hierin laat het kabinet onder andere weten dat Nederland hecht aan een goed bestuur en toezicht (corporate governance) van Nederlandse bedrijven. De onderscheiden taken van bestuurders en toezichthouders - commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders - zijn of worden daarom in de Nederlandse wet neergelegd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit Groenboek beoogt de Europese Commissie - naar aanleiding van de financiële crisis - een aanzet te geven voor een algemeen debat over het verbeteren van corporate governance in Europese ondernemingen. Op basis van interviews met een aantal beursgenoteerde bedrijven en meetings met experts en met vertegenwoordigers, heeft de Commissie drie onderwerpen geselecteerd die naar haar mening van belang zijn voor corporate governance, namelijk de raden van bestuur, de aandeelhouders en het handhaven en controleren van corporate governance codes. Bij deze drie onderwerpen worden door de Commissie een aantal suggesties gedaan en 25 vragen gesteld, waarover hieronder meer. De lidstaten, het Europese Parlement, de Europese Economische en Sociale Commissie en andere belanghebbende partijen worden uitgenodigd te reageren voor 22 juli 2011. Op basis hiervan zal de Commissie een beslissing nemen over de vervolgstappen.

Ten aanzien van de raden van bestuur hecht de Commissie onder meer belang aan diversiteit in de compositie van raden van bestuur (op het gebied van geslacht, ervaring, nationaliteit), omdat dit de prestaties zou verhogen. Verder worden suggesties gedaan en vragen gesteld over onder andere de tijd dat een lid van de raad van bestuur beschikbaar is voor het werk in een onderneming en over de beloningssystemen.

De Commissie is verder van mening dat de betrokkenheid van aandeelhouders verbeterd moet worden en dat aandeelhouders vaak te veel gericht zijn op de korte termijn doelen. De Commissie legt onder meer vragen voor over hoezeer ondernemingen rekening moeten houden met de belangen van aandeelhouders, en dan met name met die van minderheidsaandeelhouders.

Tot slot wordt het handhaven en controleren van corporate governance codes besproken. Deze moeten goed worden geïmplementeerd en gecontroleerd, meent de Commissie. De kwaliteit van de motivering die ondernemingen geven wanneer zij niet aan de code voldoen, moet worden verbeterd. Onder andere wordt de vraag voorgelegd of de voorschriften voor een dergelijke motivering duidelijker en preciezer moeten worden vastgelegd en of nationale instanties meer invloed zouden moeten hebben bij het controleren van informatie die door ondernemingen beschikbaar wordt gesteld.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité organiseert op 2 september 2011 een publieke hoorzitting over corporate governance. De gezichtspunten van verschillende belanghebbenden zullen gebruikt worden in het advies dat het EESC zal geven over het groenboek kaderinitiatief corporate governance.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen