E110023
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-03-2015

E110023 - Voorstel voor een verordening houdende maatregelen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarktenVoorstel ingetrokken per 7 maart 2015.

De Commissie stelt een verordening voor waardoor de Raad maatregelen kan nemen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de bij de Verordening (EG) nr. 1234/2007 ("Integrale-GMO-verordening") vastgestelde integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Dit voorstel blijkt verouderd en is opgenomen in de hervomring van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)193PDF-document, d.d. 11 april 2011

rechtsgrondslag

Artikel 43, lid 3, VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de reactie van de staatssecretaris EL&I tijdens de vergadering op 21 juni 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Op 14 juni 2011 stuurde de staatssecretaris van EL&I een reactie op de vragen van de diverse fracties over het onderhavige voorstel voor een verordening. Hierin laat de staatssecretaris in reactie op vragen over steunmaatregelen onder andere weten dat de functie van deze steunmaatregelen is om een bodem in de markt te leggen.

In de zuivelsector moeten deze instrumenten voorkomen dat de melkprijs voor de melkveehouders beneden een te laag niveau zakt wanneer vraag en aanbod tijdelijk uit evenwicht zijn. Dit vangnet is echter op een relatief laag niveau vastgesteld zodat de toepassing van deze instrumenten niet leidt tot structurele extra melkproductie. In dat kader is ook de particuliere opslag van boter als een beperkte vorm van prijsondersteuning, gerechtvaardigd. Bij zeer lage melkprijzen zouden de investeringen van melkveehouders ten behoeve van het milieu, dierenwelzijn en natuur in gevaar kunnen komen. De steunmaatregelen zijn daarom ook niet strijdig met mijn ambities op het vlak van duurzaamheid.

De fracties van SP, GroenLinks en de fractie-Yildirim (Yildirim) besloten tijdens de commissievergadering van 24 mei 2011 zich aan te sluiten bij de inbreng van de PvdD. Een brief werd diezelfde dag verstuurd aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). In deze brief vragen zij onder andere of de regering nader kan ingaan op de criteria aan de hand waarvan wordt bekeken of een

steunmaatregel, zoals bijvoorbeeld de particuliere opslag van boter, gerechtvaardigd is?

Op 10 mei 2011 besloot de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren dat zij op 24 mei 2011 het voorstel nogmaals wilde agenderen voor het leveren van inbreng voor een brief aan de regering.

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht met gepubliceerde voorstellen van de Europese Commissie besloot de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 19 april 2011 dat zij dit voorstel wilden agenderen voor procedure op 10 mei 2011.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel voor een verordening omvat maatregelen die de Raad op grond van artikel 43, lid 3, VWEU kan nemen met betrekking tot de vaststelling van steun, restituties en prijzen in het kader van de bij de Verordening (EG) nr. 1234/2007 ("Integrale-GMO-verordening") vastgestelde integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten.

De Commissie stelt een nieuwe integrale-GMO-verordening voor waarin is geregeld dat de in artikel 43, lid 3, VWEU bedoelde maatregelen voor de vaststelling van steun, (uitvoer)restituties en (minimum)prijzen, die niet onder het toepassingsgebied van artikel 43, lid 2, VWEU vallen, door de Raad dienen te worden genomen. Het voorstel heeft uitsluitend tot doel de bestaande integrale gemeenschappelijke marktordening aan te passen aan het Verdrag van Lissabon.

De relevante onderwerpen van het voorstel voor een integrale GMO zijn:

  • verplichte steun voor de particuliere opslag van boter;
  • de productierestitutie in de suikersector;
  • steun voor magere melk en mageremelkpoeder die voor voederdoeleinden worden gebruikt;
  • steun voor magere melk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt;
  • steun voor de uitreiking van zuivelproducten aan leerlingen;
  • steun voor zijderupsentelers;
  • de vaststelling van de uitvoerrestitutie;
  • minimumprijzen voor uitvoer van levende planten.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen