E120011
Laatste revisie: 06-01-2020

E120011 - EU-Voorstel: Handhaving richtlijn detacheringVoorliggend handhavingsrichtlijn stelt een gemeenschappelijk algemeen kader van bepalingen, maatregelen en controlemechanismen vast voor een betere en meer uniforme uitvoering, toepassing en handhaving van richtlijn 96/71/EG uit 1996, inclusief maatregelen om misbruik en omzeiling van de regels te voorkomen en te bestraffen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 19 december 2019 ontving de Kamer een afschrift van een aan de Tweede Kamer verstuurde kabinetsappreciatie van een verslagPDF-document over de toepassing en tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Europees

Op 28 mei 2014 werd de richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (LPDF-document159/11PDF-document). Deze dient voor 18 juni 2016 geïmplementeerd te zijn.


Kerngegevens

volledige titel

Richtlijnvoorstel betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

document Europese Commissie

COM(2012)131PDF-document, d.d. 21 maart 2012

rechtsgrondslag

artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Op 28 mei 2014 werd de richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt („de IMI-verordening”), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (LPDF-document159/11PDF-document). Deze dient voor 18 juni 2016 geïmplementeerd te zijn.

Implementatie is geschied door de wet implementatie Handhavingsrichtlijn, die in werking is getreden op 18 juni 2016.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 juli 2016.


Behandeling Eerste Kamer

Op 19 december 2019 ontving de Kamer een afschrift van een aan de Tweede Kamer verstuurde kabinetsappreciatie van een verslagPDF-document over de toepassing en tenuitvoerlegging van de richtlijn.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 3 april 2012 het voorstel voor een richtlijn besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 april 2012 besloten dat zij op korte termijn een technische briefing willen plannen door de Europese Commissie en ambtenaren van het ministerie van SZW.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche d.d. 13 april 2012 laat de Nederlandse regering weten dat zij in algemene zin positief staat tegenover de voorgestelde handhavingsrichtlijn. Het is goed dat er een inspanning wordt geleverd om meer helderheid te krijgen over de werking van de Detacherings-richtlijn, en om de handhaving op onderdelen te versterken. De handhaving van gelijke arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid heeft in Nederland een hoge prioriteit. Deze voorgestelde handhavingsrichtlijn levert daaraan een bijdrage, door ontduiking van regels tegen te gaan, de samenwerking tussen overheden te verbeteren en aan te geven welke eisen nationale controlerende instanties mogen stellen om een effectieve bescherming van rechten van werknemers te garanderen. Wel zal het kabinet erop letten dat de voorgestelde maatregelen geen onnodige administratieve lasten veroorzaken en zo duidelijk mogelijke normen voor handhaving zullen bevatten.

Voor Nederland is het daarnaast belangrijk dat de voorgestelde richtlijn beoogt de grensoverschrijdende inning van boetes te vergemakkelijken. Momenteel is het zo dat in Nederland opgelegde bestuurlijke boetes op het niet naleven van arbeidswetgeving in het buitenland vaak niet inbaar zijn. Dit heeft ermee te maken dat dergelijke boetes in Nederland van bestuursrechtelijke aard zijn, terwijl die in veel andere landen een strafrechtelijk karakter hebben. Nederland kan de intentie van dit richtlijnvoorstel op dit vlak van harte ondersteunen en zal in de onderhandelingen streven naar zo duidelijk mogelijke bewoordingen hierover.

In Nederland zijn sociale partners zelf verantwoordelijk voor het handhaven van cao's. Voor Nederland is het dan ook van groot belang dat de handhavingsrichtlijn bijdraagt aan de zelfregulering door sociale partners c.q. cao-partijen. Het versterken van de civiele handhaving van de cao door cao-partijen en de samenwerking daarbij met de publieke handhavende instanties ziet het kabinet dan ook als positief element.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 21 maart 2012 onderhavig richtlijnvoorstel gepubliceerd die de uitvoering, toepassing en handhaving van de richtlijn uit 1996 (Richtlijn 96/71/EG) inzake de detachering van werknemers beoogt te verbeteren.

De vrijheid van dienstverrichting geeft ondernemingen, op grond van artikel 56 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU), het recht om in een andere lidstaat diensten te verrichten en hiertoe tijdelijk hun eigen werknemers te detacheren om er werkzaamheden uit te oefenen die voor de dienstverrichting noodzakelijk zijn. De in de Richtlijn 96/71/EG vastgelegde basisarbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die de dienstverrichter in het ontvangende land in acht moet nemen, zijn bedoeld om de aldus gedetacheerde werknemers een minimumniveau van bescherming te bieden. De richtlijn is tevens gericht op het creëren van gelijke mededingingsvoorwaarden voor dienstverrichters.

Voorliggend handhavingsrichtlijn stelt een gemeenschappelijk algemeen kader van bepalingen, maatregelen en controlemechanismen vast voor een betere en meer uniforme uitvoering, toepassing en handhaving van de richtlijn uit 1996, inclusief maatregelen om misbruik en omzeiling van de regels te voorkomen en te bestraffen. Tegelijkertijd biedt het voorstel garanties voor een passend minimumniveau van bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers en bevordert het voorstel de uitoefening van de vrijheid van dienstverrichting en eerlijke concurrentie tussen dienstverrichters.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 9 december 2013 is na uitvoerig onderhandelen een algemene oriëntatie bereikt. Het nu bereikte compromis houdt in dat lidstaten kunnen kiezen voor het invoeren van een systeem van ketenaansprakelijkheid óf voor het invoeren van een systeem van proportionele sancties tegen de directe aannemer, met het doel misbruik en fraude te bestrijden. Belangrijk winstpunt ten opzichte van uitsluitend vrijwillige ketenaansprakelijkheid is dat lidstaten dus verplicht zijn om maatregelen te nemen om fraude en misbruik in ketens van onderaanneming in de bouw te bestrijden.

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 15 oktober 2013 is het de delegaties niet gelukt een algemene oriëntatie te kunnen vaststellen. Over twee controversiële punten te weten de bepalingen over de nationale controlemaatregelen en over ketenaansprakelijkheid is geen overeenstemming bereikt.

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volsgezondheid en Consumentenzaken op 20 juni 2013 heeft het Voorzitterschap nota genomen van een voortgangsrapport over de onderhandelingen inzake dit voorstel.

Belangrijkste conclusie van het debat tijdens de informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 24 en 25 april 2012 was dat geconcludeerd kon worden dat bij de handhavingsrichtlijn meer vooruitgang zal kunnen worden geboekt dan bij de Monti II Verordening (COM(2012)130PDF-document).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen