E120036
  klaver icoon
Laatste revisie: 16-01-2014

E120036 - Europese Commissiemededeling: Blauwe Groei, kansen voor mariene en maritieme duurzame groeiDe Commissie heeft een mededeling uitgebracht waarin vooruitzichten worden geschetst voor de mariene en maritieme sector ("de blauwe economie") De Commissie ziet in deze sector veel groeipotentieel: zij gaat uit van een toename van 1,6 miljoen arbeidsplaatsen en 100 miljard euro bruto toegevoegde waarde voor 2020. Op dit moment verschaft deze sector 5,4 miljoen arbeidsplaatsen en vertegenwoordigt deze een bruto toegevoegde waarde van ongeveer 500 miljoen euro.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft op 25 september 2012 de mededeling besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie (EC) gaf tijdens de Transportraad op 5 december 2013 aan dat in de afgelopen maanden binnen de EC een aantal belangrijke stappen is genomen in het Blauwe Gordel (Blue Belt) initiatief om de administratieve lasten in het intra-EU zeevervoer te verminderen.Vereenvoudiging van de douaneprocedures is van groot belang om het vervoer over zee aantrekkelijker en efficiënter te maken. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, spraken steun uit voor dit initiatief volgens het verslag van de minister van Infrastructuur en Milieu.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)494PDF-document, d.d. 13 september 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft op 25 september 2012 de mededeling besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Infrastructuur en Milieu I&M) heeft schriftelijk overleg met de minister van I&M gevoerd over de informele ministeriële bijeenkomst over het geïntegreerd maritiem beleid van 8 oktober 2012. Dit verslag werd op 4 oktober 2012 vastgesteld.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering laat in het BNC-fiche van 19 oktober 2012 weten dat zij het initiatief van 'Blauwe Groei' steunt. Met name de keus om met de belanghebbenden samen te zoeken naar de beste mogelijkheden voor economische groei en meer werkgelegenheid in de geïdentificeerde gebieden vindt de regering verstandig, net als het promoten van synergie.

Op 21 september 2012 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een brief naar de Tweede Kamer met een geannoteerde agenda voor de informele ministeriële bijeenkomst over het Europees geïntegreerd maritiem beleid (GMB) plus de te tekenen verklaring (zie behandeling Raad). Een uitgebreide kabinetsreactie over de mededeling inzake Blauwe Groei volgen later. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie heeft een mededeling uitgebracht waarin vooruitzichten worden geschetst voor de mariene en maritieme sector ("de blauwe economie") De Commissie ziet in deze sector veel groeipotentieel: zij gaat uit van een toename van 1,6 miljoen arbeidsplaatsen en 100 miljard euro bruto toegevoegde waarde voor 2020. Op dit moment verschaft deze sector 5,4 miljoen arbeidsplaatsen en vertegenwoordigt deze een bruto toegevoegde waarde van ongeveer 500 miljoen euro. Doelstelling van deze mededeling is om hinderpalen voor deze sector weg te nemen en om slimme oplossingen toe te passen om een boost te geven aan nieuwe sectoren.

De Commissie heeft vijf gebieden benoemd waarvan zij vindt dat deze veel groeipotentieel hebben:

  • Maritiem en kusttoerisme en cruises
  • Blauwe energie
  • Delfstoffen op zee
  • Blauwe biotechnologie
  • Aquacultuur

Ten aanzien van deze gebieden is de Commissie voornemens om aan de slag te gaan met het analyseren van beleidsopties en mogelijke initiatieven. Hiertoe volgt eerst een fase waarbij de lidstaten, de industrie en andere relevante actoren geconsulteerd zullen worden.


Behandeling Raad

De Europese Commissie (EC) gaf tijdens de Transportraad op 5 december 2013 aan dat in de afgelopen maanden binnen de EC een aantal belangrijke stappen is genomen in het Blauwe Gordel (Blue Belt) initiatief om de administratieve lasten in het intra-EU zeevervoer te verminderen.Vereenvoudiging van de douaneprocedures is van groot belang om het vervoer over zee aantrekkelijker en efficiënter te maken. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, spraken steun uit voor dit initiatief volgens het verslag van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Het voorzitterschap zal de Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2012 informeren over de uitkomsten van de informele ministeriële bijeenkomst over Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid.

Op 8 oktober 2012 hebben de Europese ministers voor maritiem beleid en de Europese Commissie een verklaring aangenomen waarin zij onder andere de lidstaten en Europese instellingen opgeroepen om de juiste voorwaarden te scheppen voor de blauwe economie, door onderzoek en mariene kennis te bevorderen, door maritieme opleiding te faciliteren, door te zorgen voor een kostenefficiënte samenwerking op het gebied van de maritieme bewaking, door een betere planning van de maritieme ruimte en door een verdere implementatie van de kaderrichtlijn voor de mariene strategie. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 2 juli 2013 een resolutie aangenomen over blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • Resolutie EP over blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2013)0300
    2 juli 2013
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen