E120046
Laatste revisie: 26-02-2013

E120046 - Werkprogramma 2013 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 23 oktober 2012 haar werkprogramma voor 2013 en de eerste helft van 2014 gepubliceerd. Het werkprogramma is erop gericht duurzame groei en werkgelegenheid terug te brengen in de Europese Unie. Deze doelstelling wil de Commissie bereiken door een combinatie van stimuleringsmaatregelen, financiële hervormingen en ingrepen om de Unie hechter te maken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De Eerste Kamer heeft op 11 december 2012 haar Europese prioriteiten uit het WP 2013 van de Europese Commissie plenair vastgesteld. Daarnaast stelde zij ook een lijst vast met nog niet gepubliceerde prioriteiten uit eerdere Werkprogramma's. 

De Tweede Kamer heeft op 20 december 2012 haar lijst met EU-prioriteiten vastgesteld.

Europees

Op 23 oktober 2012 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2013 gepubliceerd. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)629PDF-document, d.d. 23 oktober 2012

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 11 december 2012 haar Europese prioriteiten uit het WP 2013 van de Europese Commissie plenair vastgesteld. Daarnaast stelde zij ook een lijst vast met nog niet gepubliceerde prioriteiten uit eerdere Werkprogramma's. 

De commissie voor Europese Zaken stelde op 4 december 2012 twee lijsten vast met de in de vakcommissies vastgestelde Europese prioriteiten uit het WP 2013 en de lijst met nog niet gepubliceerde prioriteiten uit eerdere Werkprogramma's. Beide lijsten worden doorgeleid naar de Kamervoorzitter en het College van Senioren ter plenaire vaststelling. 

Tijdens de commissievergaderingen op 20 november 2012 hebben enkele commissies hun prioriteiten uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie vastgesteld. 


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemde op 20 december 2012 over de Europese prioriteiten 2013.

Op 17 december 2012 vond een notaoverleg plaats over de kabinetsappreciatie van het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie en de kamerbrief met concept-prioriteiten van de Tweede Kamer. 

De Eurocommissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie en vice-voorzitter van de Europese Commissie spreekt op 5 december 2012 onder andere met de commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.  

De Tweede Kamer organiseerde op 1 november 2012 een netwerkbijeenkomst voor belangenorganisaties om het WP2013 van de Europese Commissie te bespreken.

Naar verwachting vindt op 17 december 2012 een overleg plaats met de verantwoordelijke bewindpersoon over de appreciatie van het werkprogramma en de concept-prioriteiten van de Tweede Kamer. 


Standpunt Nederlandse regering

De minister van minister van Buitenlandse Zaken heeft op 16 november 2012 de kabinetsappreciatie van het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie aan de Kamers gestuurd. Na een korte algemene inleiding gaat de minister in op de voorstellen die in de ogen van het kabinet voor Nederland het meest van belang zijn, zoveel mogelijk uitgesplitst per vakgebied.

Om praktische redenen heeft het kabinet zich daarbij in deze appreciatie beperkt tot de voornemens van de Europese Commissie voor 2013-2014 (dus Annex I van de 

bijlage bij het werkprogramma).


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2012 haar werkprogramma voor 2013 en de eerste helft van 2014 gepubliceerd. Het werkprogramma is erop gericht duurzame groei en werkgelegenheid terug te brengen in de Europese Unie. Deze doelstelling wil de Commissie bereiken door een combinatie van stimuleringsmaatregelen, financiële hervormingen en ingrepen om de Unie hechter te maken. In dat kader is de Commissie voornemens, bovenop de reeds bestaande initiatieven, een vijftigtal nieuwe initiatieven voor te stellen.

De Commissie ziet als belangrijkste doelstellingen voor 2013/2014:

  • Een echte Economische en Monetaire Unie tot stand brengen. De Commissie zal voorstellen doen in het kader van economische governance.  
  • Het versterken van het concurrentievermogen door middel van aanpassingen van de interne markt en coördinatie van het industriebeleid.
  • Goede verbindingen. De Commissie wil inzetten op EU-brede netwerken, voor onder andere telecommunicatie, energie en vervoer.
  • Groei van de werkgelegenheid. De voorstellen zullen met name gericht zijn op kwetsbare groepen, zoals jongeren. De Commissie stelt voor werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting aan te pakken door middel van onder andere de werking van openbare arbeidsvoorzieningsdiensten te verbeteren, programma's voor een sociale investeringsbeleid op te zetten en arbeidsmobiliteit te stimuleren. 
  • De hulpbronnen van Europa gebruiken om beter te concurreren. De Commissie wenst een duurzaam groeibeleid te verenigen met de energiebehoefte, klimaatbescherming, luchtkwaliteit en afvalbeheer.
  • Bouwen aan een veilig Europa. De Commissie stelt onder andere voor een Europese openbare aanklager voor fraude met EU-geld te benoemen, de smokkel van vuurwapens te bestrijden en het EU-burgerschap aantrekkelijker te maken.
  • Europa als mondiale speler. De Commissie wenst de Europese belangen en waarden wereldwijd te bevorderen via nieuwe handelsovereenkomsten, gerichte samenwerking met buurlanden en een versterking van de rol van de EU in ontwikkelingssteun.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De Commissie Meijers heeft op 1 november 2012 een brief gestuurd aan de commissies Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer met een aanbeveling welke dossiers uit het Wetgevings- en Werkprogramma 2013 als prioritair te selecteren. 


Alle bronnen