E130037
  ruit icoon
Laatste revisie: 07-01-2014

E130037 - Voorstel voor een aanbeveling over effectieve integratiemaatregelen voor Roma in de Lidstaten
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel voor een aanbeveling op 2 juli 2013 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 24 december 2013 werd de aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (C378/1PDF-document).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)460PDF-document, d.d. 26 juni 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Op 24 december 2013 werd de aanbeveling van de Raad over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (C378/1PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel voor een aanbeveling op 2 juli 2013 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor I&A/JBZ heeft de aanbeveling oorspronkelijk geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie. Bij het aantreden van het nieuwe kabinet is het thema integratie echter belegd bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dus zal deze commissie de procedure voor behandeling gaan bespreken.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamwercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot op 10 september 2013 dat zij het BNC-fiche zal agenderen voor een algemeen overleg Integratieonderwerpen dat naar verwachting plaatsvindt op 2 oktober 2013.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering laat in het BNC-fiche onder andere weten dat zij de Europese Commissie steunt in haar streven om te bevorderen dat de ernstige achterstelling van Roma in verscheidene lidstaten wordt tegengegaan. Omdat de situatie voor Roma vaak schrijnend is in lidstaten met een grote Roma-populatie straalt dit ook uit naar de rest van Europa. Zo hebben andere EU-lidstaten, waaronder Nederland, te maken met problematiek die mede het gevolg is van deze armoede: mensenhandel, kinderen die moeten bedelen, gedwongen uithuwelijking en grensoverschrijdende criminaliteit.

Het kabinet deelt de analyse van de Commissie dat er meer kan gebeuren om de sociaal-economische situatie van Roma te verbeteren, met name in landen met een hoge Roma-populatie. Het is noodzakelijk de grote armoede, waarin een omvangrijke groep van EU-burgers leeft en de problemen waarmee deze armoede gepaard gaat, te bestrijden. Druk vanuit de Europese Unie is nuttig om maatregelen te bewerkstelligen. De Commissie heeft in het kader van het Europees Semester vijf lidstaten landenspecifieke aanbevelingen gegeven op het terrein van Roma-integratie.

Tegelijkertijd is Nederland terughoudend als het gaat om het nemen van specifieke maatregelen voor de Roma in Nederland. Nederland kent immers geen doelgroepenbeleid. De inzet is dat het generieke beleid ook effectief is voor deze specifieke groep (Roma). Voor dit beleid is breed politiek-bestuurlijk draagvlak.

Om deze reden en uit het eerder genoemde oogpunt van proportionaliteit is het kabinet van mening dat het niet gepast is dat de aanbeveling een paragraaf bevat waarin lidstaten zich binnen twee jaar committeren aan het toepassen van de aanbeveling. Het kabinet zal zich ervoor inzetten dat deze bepaling wordt aangepast.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 26 juni 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een aanbeveling gepubliceerd over effectieve integratiemaatregelen voor Roma in de lidstaten. Veel Roma in Europa hebben in het dagelijks leven te kampen met vooroordelen, intolerantie, discriminatie en sociale uitsluiting, een praktijk die niet te verenigen is met de waarden van de EU.

Het voorstel voor de aanbeveling is gebaseerd op Commissiemededelingen uit 2011 (mededelingPDF-document betreffende een EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020) en 2012 (mededelingPDF-document betreffende een eerste stap van de uitvoering van het EU-kader) en op de conclusies van de Raad van 19 mei 2011 over het EU-kader. Lidstaten dienen gerichte maatregelen te nemen om gelijke toegang van Roma tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, huisvesting en openbare voorzieningen te realiseren. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld gericht op de bestrijding van discriminatie, bescherming van Roma-kinderen en -vrouwen en armoedebestrijding. Tevens wordt aandacht gevraagd voor maatregelen op lokaal niveau, de ondersteuning van organen die ijveren voor gelijke behandeling van Roma en samenwerking tussen landen.

De lidstaten hebben twee jaar de tijd om gevolg te geven aan de aanbeveling en worden verzocht om jaarlijks aan de commissie te rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen met betrekking tot de aanbeveling. Door middel van deze rapportages zal de Commissie de situatie in de gaten houden. Drie jaar na de vaststelling van de aanbeveling zal de Commissie nagaan of de aanbeveling herzien moet worden.


Behandeling Raad

Op 9 december 2013 heeft het Voorzitterschap tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken aangegeven blij te zijn dat de vereiste unanimiteit in de Raad bereikt was. Daarnaast benadrukte het Voorzitterschap dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten voor wat betreft de aard en omvang van de Roma-problematiek. Tot slot stelde het Voorzitterschap dat een horizontale aanpak van die problematiek van belang is, en dat aandacht uit moet gaan naar genderaspecten. De Raad nam de aanbeveling vervolgens aan.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen