E140016
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-11-2015

E140016 - Voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit voorstel op 6 mei 2014 besproken in de commissievergadering en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 11 maart 2016 werd besluit (EU) 2016/344 tot oprichting van een Europees platforms voor de intesivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L65/12PDF-document).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)221PDF-document, d.d. 9 april 2014

rechtsgrondslag

Artikel 153 (2) (a) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Op 11 maart 2016 werd besluit (EU) 2016/344 tot oprichting van een Europees platforms voor de intesivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L65/12PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit voorstel op 6 mei 2014 besproken in de commissievergadering en voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit voorstel in 2012 als prioritair geselecteerd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 18 juni 2014 hebben de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Europese Zaken algemeen overleg gevoerd voorafgaand aan de Raad Werkgelegenheid van 19 juni 2014. Hierbij werd ook onderhavig voorstel betrokken.

De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sprak op 23 april 2014 met de minister SZW over de agenda van de informele Raad Sociaal Beleid en Werkgelegenheid van eind april waar dit dossier op de agenda stond.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche laat het kabinet weten dat Nederland positief is ten aanzien van dit voorstel. Bestrijding van schijnconstructies en het tegengaan van malafide praktijken van uitzendbureaus en detacheringsbedrijven is een nationale prioriteit en Nederland heeft bij verschillende gelegenheden te kennen gegeven ook groot belang te hechten aan eerlijker verhoudingen op de Europese arbeidsmarkt, het tegengaan van onderbetaling, uitbuiting, misbruik en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en werknemers.

Veel vormen van zwartwerk en schijnzelfstandigheid hebben belangrijke grensoverschrijdende aspecten. Daarom is het niet alleen noodzakelijk dat alle lidstaten zelf actief actie ondernemen om deze verschijnselen tegen te gaan, maar dat dit ook op Europees niveau geschiedt. Een belangrijk argument voor een gecoördineerde Europese aanpak is dat grensoverschrijdend misbruik van sociale en arbeidsrechtelijke regelingen het draagvlak voor de interne markt ondermijnen. Het kabinet onder-schrijft dan ook de opvatting van de Commissie dat het gewenst is dat er EU-brede strategieën worden ontwikkeld ter bestrijding van grensover-schrijdend misbruik en van bewustwording van de noodzaak tot het treffen van effectieve maatregelen. Nederland hecht dan ook aan een spoedige inrichting van het platform en een ambitieuze invulling.

Het Nederlandse kabinet zal actief aan het platform deelnemen en bevorderen dat het platform in zijn werkprogramma's komt tot concrete voorstellen voor bestrijding van zwarte arbeid en schijnzelfstandigheid in Europa. Nederland zal er daarbij op aandringen om het begrip zwartwerk ruim te interpreteren, zodat ook de bij zwartwerk vaak gebruikte internationale schijnconstructies daaronder komen te vallen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorgestelde besluit tot de oprichting van een Europees platform beoogt zwartwerk tegen te gaan en te voorkomen door de samenwerking op EU-niveau te intensiveren. Zwartwerk heeft nadelige gevolgen voor de arbeidsomstandigheden en de overheidsbegroting en veroorzaakt oneerlijke concurrentie tussen bedrijven.

Het voorstel tot oprichting van het samenwerkingsplatform geeft gehoor aan de verschillende oproepen tot het aanpakken van zwartwerk. Het platform beoogt een gat te vullen op EU-niveau aangezien zwartwerk tot nu toe enkel sporadisch en op een ongecoördineerde wijze aan de orde komt in verschillende comités en werkgroepen. De belangrijkste doelstellingen van het initiatief zijn de bevordering van de werkgelegenheid en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De hoofdverantwoordelijkheid voor de bestrijding van zwartwerk blijft liggen bij de lidstaten. Dankzij dit platform kan er op een meer doeltreffende manier samen worden gewerkt om zwartwerk te bestrijden. Het platform zal geen belemmering vormen voor bilaterale overeenkomsten of regelingen betreffende administratieve samenwerking.

Het nieuwe platform zal alle handhavingsinstanties samenbrengen die betrokken zijn bij de bestrijding van zwartwerk, zoals arbeids- en sociale inspectiediensten, belastings- en migratiediensten, en verenigt ook andere belanghebbenden zoals de vertegenwoordigers op EU-niveau van werkgevers en werknemers. Het is de bedoeling dat alle lidstaten lid worden van het platform, aangezien zij allemaal met zwartwerk te kampen hebben, en omdat de samenwerking van alle EU-landen cruciaal is bij grensoverschrijdende situaties.

Uiteindelijk zal het platform in staat moeten zijn om gezamenlijke opleidingen en uitwisseling van personeel te organiseren en operationele acties te coördineren, met inbegrip van gezamenlijke inspecties en gegevensuitwisseling. Het voorstel zal de ontwikkeling, uitvoering, bewaking en beoordeling van instrumenten, de wetgeving en de beleidsvormen van de Unie verbeteren en goed onderbouwde beleidsvorming en sociale vooruitgang te bevorderen, in samenwerking met de verschillende belanghebbenden.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 oktober 2014 hebben de aanwezige bewindspersonen een algemene oriëntatie bereikt die als basis dient voor de onderhandelingen met het Europees Parlement.

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 oktober 2014 hoopt men tot een algemen oriëntatie te komen op dit voorstel. De Nederlandse regering is volgens de geannoteerde agenda van mening dat de invulling van het platform in het aan de Raad voorliggende document voldoende ambitieus is. De verwachting is dat op de Raad een ruime meerderheid van lidstaten zal instemmen met de algemene oriëntatie.

Tijdens de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 juni 2014 werd een voortgangsrapport besproken. Op hoogambtelijk niveau (Coreper) slaagde men er voorafgaand aan de Raad niet in om een gekwalificeerde meerderheid te bereiken en daarom lag het onderwerp als voortgangsverslag voor. Nederland en een achttal andere lidstaten namen het woord om het belang van dit platform te onderstrepen in de strijd tegen het voorkomen van uitbuiting van werknemers en de verwachting uit te spreken dat spoedig tot een akkoord gekomen kan worden aldus het verslag van het ministerie.

Tijdens de informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (WSBVC) onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 29-30 april 2014 vond een plenaire sessie plaats waar het belang van de kwaliteit van arbeid in relatie tot onder andere bestrijding van zwartwerk werd besproken. De Nederlandse regering gaf aan een warm voorstander te zijn van het voorstel en gaf kort aan wat er in dit verband op nationaal en bilateraal vlak wordt ondernomen. De Nederlandse regering stelde verder dat het platform een belangrijke rol dient te gaan spelen in de strijd tegen uitbuiting en schijnconstructies en moet leiden intensievere samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke inspecties.

In de geannoteerde agenda valt te lezen dat (vooruitlopend op het BNC-fiche) dat de Nederlandse regering positief staat tegenover dit initiatief. De Europese Commissie onderstreept met recht het belang van EU-brede strategieën ter bestrijding van grensoverschrijdend misbruik en van bewustwording van de noodzaak tot het treffen van effectieve maatregelen. Nederland heeft tijdens Sociale Raden en andere Europese bijeenkomsten meermaals aangegeven dat zij groot belang hecht aan eerlijker verhoudingen op de Europese arbeidsmarkt, het tegengaan van onderbetaling, uitbuiting en misbruik. Ook is daarbij benadrukt dat het gewenst is dat alle lidstaten actief actie ondernemen om deze verschijnselen tegen te gaan.Het platform past goed bij die doelstellingen. Nederland wil dan ook aandringen op een snelle en ambitieuze invoering daarvan. Daarbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met het feit dat er reeds allerlei initiatieven lopen. Het platform moet deze ondersteunen en voor synergie zorgen. Belangrijk is voor Nederland dat het platform niet zal raken aanbestaande competenties. Nederland zal er actief aan deelnemen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen