E150048
Laatste revisie: 17-01-2017

E150048 - Voorstel voor een verordening inzake een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landenHet doel van dit voorstel is om een speciaal Europees reisdocument vast te stellen voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan een terugkeerbesluit.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad besloot op 19 januari 2015 het voorstel op dit moment niet te betrekken bij schriftelijk overleg met de regering.

Europees

Op 17 november 2016 werd verordening (EU) 2016/1953 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende de vaststelling van een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en tot intrekking van de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L311/13PDF-document).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2015)668PDF-document, d.d. 15 december 2015

rechtsgrondslag

Artikel 79(2)(c) VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Op 17 november 2016 werd verordening (EU) 2016/1953 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende de vaststelling van een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en tot intrekking van de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L311/13PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad besprak dit voorstel tijdens de commissievergadering op 19 januari 2015 en besloot dit voorstel niet te betrekken bij schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

De woordvoerders Migratie en Asiel voeren een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van V&J over het pakket met dertien voorstellen dat de Europese Commissie op 15 december jl. gepubliceerd heeft. De inbreng is op 4 februari 2016 geleverd.

De Tweede Kamer betrekt dit voorstel bij de behandeling van het voorstel voor een Europese grens- en kustwacht.


Standpunt Nederlandse regering

Op 8 januari 2016 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een kabinetsappreciatie van dit voorstel. Uit de appreciatie blijkt onder andere dat het kabinet het voorstel van de Commissie voor een verbeterd EU laissez-passer verwelkomt, omdat een meer geaccepteerd document de terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders kan vergemakkelijken.

Het kabinet acht het positief dat in het voorstel aansluiting is gezocht bij de veiligheidskenmerken van bestaande Schengendocumenten. Dit heeft een positief effect op de kosten en de uitvoerbaarheid, waaronder de uitgifte, door de betrokken diensten. Aangezien het gaat om een geharmoniseerd laissez-passer voor alle lidstaten en de Commissie omwille van de uitvoerbaarheid heeft gekozen voor aansluiting bij bestaande documenten, beoordeelt het kabinet de subsidiariteit en proportionaliteit als positief. De rechtsbasis voor dit voorstel is artikel 79, tweede lid, onder c, VWEU, hetgeen het kabinet ondersteunt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het doel van dit voorstel is om een speciaal Europees reisdocument vast te stellen voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan een terugkeerbesluit. Dit reisdocument voorziet in een uniform model en verbeterde technische en beveiligingsfuncties die zouden zorgen voor bredere acceptatie door derde landen.

Dit voorstel volgt op de aankondiging van de EU-actieplan voor terugkeer om manieren te vinden om de erkenning van de EU laissez-passer door derde landen te verhogen. Het Europees reisdocument voor terugkeer zou moeten helpen bij het bereiken van de doelen die zijn opgesteld in de Europese Migratieagenda om de effectiviteit van het EU-systeem te verbeteren door de illegale migranten terug te laten keren, met name de migranten die niet over geldige reisdocumenten beschikken. Ook zou dit reisdocument het aantal verhogen dat zou terugkeren, door ervoor te zorgen dat derde landen voldoen aan hun internationale verplichting om eigen onderdanen die illegaal in Europa verblijven.

Het voorstel voor een Europees reisdocument voor terugkeer voldoet aan en bouwt voort op de bepalingen van de terugkeerrichtlijn, die de gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen stellen.


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 13-14 oktober 2016 werd de verordening aangenomen.

Tijdens de JBZ-Raad van 30 mei 2016 werd het voorstel besproken.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 14 september 2016 heeft het Europees Parlement over dit voorstel een debat voeren en op 15 september 2016 heeft het Parlement ingestemd met dit voorstel.

Op 23 juni 2016 is er een informele overeenstemming bereikt inzake dit voorstel door het Europees Parlement en Raad van Europese Unie. In juli 2016 zal de LIBE-commissie van het Europees Parlement hierover stemmen, waarna het Parlement hier plenair over zal stemmen en de Raad van de Europese Unie.

Op 24 mei 2016 heeft de commissie LIBE van het Europees Parlement gestemd over een ontwerpverslag van het voorstel voor Europees reisdocument voor terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Naar verwachting zal op 13 september 2016 een plenaire zitting plaatsvinden over de eerste lezing.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 6 april 2016 stuurde het Portugese Parlement een opinie in het kader van politieke dialoog inzake deze verordening.

Op 23 maart 2016 heeft de Italiaanse Senaat een opinie vastgesteld inzake dit voorstel.

Op 12 februari 2016 stuurde het Tsjechische Parlement een opinie in het kader van het politieke dialoog inzake deze verordening.

De deadline voor het indienen van eventuele subsidiariteitsbezwaren is 24 maart 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen