E160017
  klaver icoon
Laatste revisie: 13-12-2019

E160017 - Gezamenlijke mededeling voor een gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen: een reactie van de Europese UnieDeze gezamenlijke mededeling heeft tot doel een integrale benadering te bevorderen die de EU in staat zal stellen in samenwerking met de lidstaten specifiek de bedreigingen van hybride aard tegen te gaan door synergie-effecten tot stand te brengen tussen alle

betrokken instrumenten en de nauwe samenwerking tussen alle betrokken actoren te bevorderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg met de minister op 13 september 2016 en heeft deze voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Raad Algemene Zaken is voornemens om op 10 december 2019 raadsconclusies aan te nemen over de volgende stappen die de EU wil zetten om hybride dreigingen tegen te gaan.


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad - Gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen een reactie van de Europese Unie

document Europese Commissie

JOIN(2016)18PDF-document, d.d. 6 april 2016

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg met de minister op 13 september 2016 en heeft deze voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn reactie op de vragen van de commissie op 19 juli 2016 aan de kamer aangeboden.

Op 21 juni 2016 is de brief aan de regering met vragen over de gezamenlijke mededeling over hybride bedreigingen verstuurd.

De fractie van de SP heeft op 7 juni 2016 schriftelijke inbreng geleverd over het voorstel.

Op 24 mei 2016 heeft de commissie BDO besloten schriftelijke inbreng te leveren voor de regering over het voorstel.


Behandeling Tweede Kamer

Op 2 december 2019 stuurde de commissie EUZA een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met onder andere vragen over hybride dreigingen. Op 6 december 2019 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 28 mei 2019 bracht de Europese Commissie een gezamenlijk rapport (SWD(2019)200PDF-document) uit over de implementatie van een gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen.

Op 19 juli 2017 bracht de Europese Commissie een gezamenlijk rapport uit over het tegengaan van hybride bedreigingen (JOIN(2017)30PDF-document).

Aanleiding

Op 6 april 2016 verscheen de gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid inzake een gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen. Aanleiding voor het voorstel is dat talrijke EU-lidstaten worden geconfronteerd met gemeenschappelijke bedreigingen. Dergelijke bedreigingen kunnen doeltreffender worden aangepakt met een gecoördineerde reactie op EU-niveau.

Doel

Deze gezamenlijke mededeling heeft tot doel een integrale benadering te bevorderen die de EU in staat zal stellen in samenwerking met de lidstaten specifiek de bedreigingen van hybride aard tegen te gaan door synergie-effecten tot stand te brengen tussen alle

betrokken instrumenten en de nauwe samenwerking tussen alle betrokken actoren te bevorderen. De acties bouwen voort op bestaande strategieën en sectorale beleidsmaatregelen die bijdragen tot meer veiligheid.

Voorgestelde acties

De voorgestelde EU-reactie is toegespitst op de volgende punten: betere bewustmaking, betere bestendigheid, preventie van, reactie op en herstel van crisissituaties.

De EU stelt acties op de volgende deelgebieden voor:

  • De hybride aard van een bedreiging erkennen: o.a. analyse van hybride risico's.
  • Betere bewustmaking: o.a. de oprichting van een EU-fusiecel, actualisatie proactieve strategische communicatie, oprichting van een kenniscentrum van de bestrijding van hybride dreigingen.
  • Opbouw van weerbaarheid: o.a. de bestendigheid van de nucleaire infrastructuur te verhogen en te verbeteren, toezicht op de opkomende bedreigingen in de transportsector, de bestendigheid van de ruimtevaartinfrastructuur tegen hybride bedreigingen te versterken, projecten voorstellen voor de aanpassing van de defensiecapaciteiten en de ontwikkeling van een relevante EU-capaciteit.
  • Preventie, reactie op crisissituaties en herstel: een gemeenschappelijk operationeel protocol opstellen, opname, inzet en coördinatie van de capaciteiten van een militair optreden bij de bestrijding van hybride bedreigingen in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid verzorgen,
  • Nauwere samenwerking met de NAVO

Behandeling Raad

De Raad Algemene Zaken is voornemens om op 10 december 2019 raadsconclusies aan te nemen over de volgende stappen die de EU wil zetten om hybride dreigingen tegen te gaan.

Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken Gymnich op 29 en 30 augustus 2019 werd een werklunch gehouden over hybride dreigingen. Er werd teruggekoppeld over de hybride table top exercise die onder andere in juli 2019 is gehouden met topambtenaren van de Europese Ministeries van Defensie, Buitenlandse

Zaken en Justitie en Veiligheid. Vervolgens focuste de discussie zich op het belang van het verstevigen van de weerbaarheid, de implementatie van het Joint Framework (2016) en EU-NAVO samenwerking (ten aanzien) van hybride dreigingen.

Op 18 april 2016 heeft de Raad voor Buitenlandse Zaken conclusies aangenomen over het voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in maart 2017 een briefingPDF-document uitgebracht over het tegengaan van hybride bedreigingen betreffende EU-NAVO samenwerking.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 10 november 2016 heeft de Zweedse Riksdag een standpunt ingenomen over het gezamenlijk voorstel.

De Italiaanse Senaat is een politiek dialoog gestart met de Europese Commissie op 25 juli 2016.

Op 6 juli 2016 heeft de Italiaanse Senaat een resolutie over onder andere het voorstel inzake hybride bedreigingen aangenomen.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen