E180019
Laatste revisie: 03-08-2021

E180019 - Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)Op 19 september 2016 heeft de Algemene Vergadering tijdens een VN-top de New York een Verklaring over vluchtelingen en migranten aangenomen, waarin het opstellen van twee Global Compacts is geïnitieerd: de VN Vluchtelingencompact (GCR) en de Compact voor veilige, geordende en reguliere migratie (GCM).

De Europese Commissie presenteerde op 21 maart 2018 twee voorstellen voor besluiten van de Raad houdende de machtiging van de Commissie om de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM) op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en op het gebied van immigratiebeleid goed te keuren namens de Unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd..

nationaal

VN Vluchtelingencompact

Op 15 juli 2019 stuurde de commissie als reactie op de antwoordbrief (34.964, K) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een brief met nadere vragen inzake het VN Vluchtelingencompact. Op 8 november 2019 heeft de minister geantwoord. Dit antwoord is opgenomen in het verslag van het nader schriftelijk overleg (34.964, M) dat de commissie op 19 november 2019 besproken heeft en besloot om de behandeling van het verslag van een nader schriftelijk overleg aan te houden in afwachting van de beantwoording van de nadere vragen die op 16 oktober 2019 zijn gesteld inzake het VN-migratiecompact (uitgaande brief).

VN Migratiecompact

De fractie van de PVV gaf op 8 oktober 2019 aan nadere inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (34.964, L). De brief met bijlage is op 16 oktober 2019 verstuurd.

Op 13 januari 2020 stuurde de staatssecretaris van J&V een antwoord. Op 21 januari 2020 besloot de commissie I&A/JBZ het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V van 13 januari 2020 (34.964, N) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 21 juni 2019 heeft de Europese Commissie het voorstel ingetrokken.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende machtiging van de Commissie om het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking goed te keuren namens de Unie

document Europese Commissie

COM(2018)167PDF-document, d.d. 21 maart 2018

rechtsgrondslag

Artikel 16 VEU

commissie Eerste Kamer


Behandeling Eerste Kamer

VN Vluchtelingencompact

Op 15 juli 2019 stuurde de commissie als reactie op de antwoordbrief (34.964, K) van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een brief met nadere vragen inzake het VN Vluchtelingencompact. Op 8 november 2019 heeft de minister geantwoord. Dit antwoord is opgenomen in het verslag van het nader schriftelijk overleg (34.964, M) dat de commissie op 19 november 2019 besproken heeft en besloot om de behandeling van het verslag van een nader schriftelijk overleg aan te houden in afwachting van de beantwoording van de nadere vragen die op 16 oktober 2019 zijn gesteld inzake het VN-migratiecompact (uitgaande brief).

Op 9 juli 2019 leverden de fracties van de FVD en de PVV inbreng voor een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met nadere vragen inzake het Vluchtelingencompact (34.964, K).

Op 2 juli 2019 besloot de commissie I&A/JBZ om de datum voor het leveren van inbreng voor een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het antwoord van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019 (34.964, K) aan te houden tot 9 juli 2019.

Op 18 juni 2019 besloot de commissie I&A/JBZ om op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het antwoord van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019 (34.964, K).

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 5 juni 2019 geantwoord op de nadere vragen van de PVV-fractie inzake het VN Vluchtelingencompact. Op 5 juni 2019 is het verslag van een nader schriftelijk overleg vastgesteld (34.964, K).

Op 25 maart 2019 stuurde de commissie een brief betreffende het VN Vluchtelingencompact naar de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In verband met de toezegging (T02538) om de Eerste Kamer te blijven informeren over het Global Compact besloot de commissie op 29 januari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2018 inzake het VN Vluchtelingencompact (34.963, E). De brief is op 8 februari 2019 verstuurd.

Op 15 januari 2019 besprak de commissie de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact inzake vluchtelingen en het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het Global Compact inzake migratie en besloot dit agendapunt aan te houden totdat de antwoorden van de staatssecretaris van J&V inzake het Migratiecompact naar de Kamer zijn gestuurd.

Op 18 december 2018 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact inzake vluchtelingen en het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het Global Compact inzake migratie. De commissie besloot dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019.

Op 13 december 2018 stuurde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een brief over het Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen. De commissie I&A/JBZ bespreekt deze brief op 18 december 2018.

Op 6 november 2018 verzocht de commissie I&A/JBZ aan de staf na te gaan welke afspraken de regering met de Tweede Kamer heeft gemaakt omtrent de informatievoorziening over de VN 'Global Compacts' voor migratie en vluchtelingen. De commissie zou de regering vervolgens willen verzoeken deze afspraken ook voor de Eerste Kamer te laten gelden en zou daarbij ook de regering willen wijzen op de toezegging aan de Eerste Kamer over het informeren van de inzet van het kabinet bij de onderhandelingen over de definitieve compact vluchtelingen, T02538.

Op 11 september 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de global compact inzake gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en besloot de reactie van de staatssecretaris voor kennisgeving aan te nemen.

Op 3 juli 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van het schriftelijk overleg met de regering over de formele standpunten van de EU in de onderhandelingen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (34.964, A) en besloot in nader schriftelijk overleg te treden met de overheid. De inbrengdatum werd vastgesteld op 10 juli 2018. Op 10 juli 2018 leverde de fractie van GroenLinks inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. Op 13 juli 2018 werd een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris heeft gereageerd op 30 augustus 2018.

Op 20 juni 2018 stuurde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief met een reactie op de vragen over de de formele standpunten van de EU betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie. De commissie I&A/JBZ heeft op 26 juni 2018 het verslag van het schriftelijk overleg aangehouden tot 3 juli 2018.

Op 29 mei 2018 tijdens de vergadering van de commissie I&A/JBZ gaf de fractie van GroenLinks aan de regering schriftelijk te willen verzoeken de Kamer de formele standpunten van de Raad van de EU betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM) aan te bieden en daarbij de Nederlandse positie hierin, zoals de staatssecretaris heeft toegezegd in zijn brief aan de Kamer d.d. 22 januari 2018 (34.215, AC).

Op 17 april 2018 besprak de commissie I&A/JBZ de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in een mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarbij o.a. de lopende onderhandelingen met betrekking tot de Global Compacts zijn genoemd.

Op 27 februari 2018 nam een delegatie van de Eerste Kamer deel aan een interparlementaire conferentie over de Global Compacts inzake migratie en vluchtelingen van de Verenigde naties. Op 6 maart 2018 werd een mondelinge terugkoppeling gegeven aan de commissie I&A/JBZ.

Op 20 februari 2018 werd tijdens een debat over de Begroting Justitie en Veiligheid 2018 door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een toezegging (T02538) gedaan over de informatievoorziening over de inzet van het kabinet in de onderhandelingen voor het Global Compact inzake vluchtelingen.

Op 23 januari 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Commissiemededeling en aanbevelingen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AC). In zijn brief zegt de staatssecretaris toe de Eerste Kamer te informeren over de Nederlandse inzet bij de feitelijke onderhandelingen en consultaties met betrekking tot de Global Compacts.

VN Migratiecompact

Op 26 november 2019 stuurde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief met beleidsreactie inzake het rapport van de onderzoekscommissie "Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht" (Commissie Van Zwol) naar de Kamer (EK, 35300 VI / 34.961, E) . De commissie I&A/JBZ had namelijk op 29 mei 2019 een brief gestuurd naar de staatssecretaris van J&V met onder meer vragen vanuit de fracties SP (Overbeek), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Strik) over het VN Migratiecompact en over de borging van de rechten van het kind. De staatssecretaris heeft op 22 augustus 2019 hierop gereageerd (34.964, L) . Met betrekking tot de beantwoording van de vragen inzake borging van de rechten van het kind verzocht de staatssecretaris de Leden de uitgebreide beleidsreactie inzake het rapport af te wachten. Hierin zou ook op het belang van het kind worden ingegaan. Dit is vastgelegd in Toezegging T02773 "Toesturen beleidsreactie op het rapport van de Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht»".

De fractie van de PVV gaf op 8 oktober 2019 aan nadere inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (34.964, L). De brief met bijlage is op 16 oktober 2019 verstuurd.

Op 13 januari 2020 stuurde de staatssecretaris van J&V een antwoord. Op 21 januari 2020 besloot de commissie I&A/JBZ het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V van 13 januari 2020 (34.964, N) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 22 augustus 2019 reageerde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de brief van 29 mei 2019 (34.964, L). Op 10 september 2019 besprak de commissie het verslag van dit nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en besloot, in de vooronderstelling dat de antwoorden op eerder gestelde vragen en de thans toegezegde beleidsreactie op dat moment beschikbaar zullen zijn, zo mogelijk op 8 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 21 mei 2019 besloot de commissie om inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 10 mei 2019. Inbreng werd geleverd door de fracties van de PVV, SP en GroenLinks en de inbreng spitst zich toe op onder meer het borgen van kinderrechten. Op 29 mei 2019 werd de brief verstuurd.

Op 25 maart 2019 stuurde de commissie een brief betreffende het VN Migratiecompact naar de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Op 14 mei 2019 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (34.964, J). De commissie besloot om in nader schriftelijk overleg te treden.

Op 19 maart 2019 leverde de commissie inbreng voor een nader schriftelijk overleg over zowel het VN Migratiecompact als het VN Vluchtelingencompact.

Op 5 maart 2019 besloot de commissie om het besluit om in nader schriftelijk overleg te treden aan te houden tot de volgende vergadering.

Op 19 februari 2019 besloot de commissie om inbreng te leveren op 5 maart 2019 voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van J&V inzake het VN Migratiecompact (34.964, F / 34.964, G / 34.964, H). Toezegging T02669 blijft gehandhaafd als openstaand.

Op 12 februari 2019 besprak de commissie de brieven van de staatssecretaris van J&V inzake het Migratiecompact (34.964, F / 34.964, G / 34.964, H) en behandelde zij de toezegging waarover de staatssecretaris de Kamer heeft geïnformeerd op 7 februari 2019 inzake de inbreng van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij de Nederlandse positiebepaling t.a.v. het VN Global Compact (T02669), naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV) tijdens het debat van 18 december 2018.

Op 20 december 2018 stuurde de commissie I&A/JBZ een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarin de fractie van de SP verzoekt om de beantwoording van een aantal vragen die nog niet zijn beantwoord in het schriftelijk overleg over het Global Compact inzake migratie.

Op 18 december 2018 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact inzake vluchtelingen en het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het Global Compact inzake migratie. De commissie besloot dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019.

Op 17 december 2018 stuurde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief ter beantwoording van de vragen van de fracties van de PVV, de SP en D66 over het Global Compact voor migratie. De commissie I&A/JBZ besprak deze brief op 18 december 2018.

Op 11 december 2018 werd inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van de PVV, de SP en D66.

Op 4 december 2018 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over het Global Compact inzake migratie en besloot in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum werd gezet op 11 december 2018.

Op 16 november 2018 stuurde de commissie I&A/JBZ een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met het verzoek om de informatie die ten aanzien van de Global Compact voor migratie naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, ook naar de Eerste Kamer te sturen. Bij brief van 30 november 2018 deelde de staatssecretaris een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over het Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie.

Op 6 november 2018 verzocht de commissie I&A/JBZ aan de staf na te gaan welke afspraken de regering met de Tweede Kamer heeft gemaakt omtrent de informatievoorziening over de VN 'Global Compacts' voor migratie en vluchtelingen. De commissie zou de regering vervolgens willen verzoeken deze afspraken ook voor de Eerste Kamer te laten gelden en zou daarbij ook de regering willen wijzen op de toezegging aan de Eerste Kamer over het informeren van de inzet van het kabinet bij de onderhandelingen over de definitieve compact vluchtelingen, T02538.

Op 3 juli 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van het schriftelijk overleg met de regering over de formele standpunten van de EU in de onderhandelingen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (34.964, A) en besloot in nader schriftelijk overleg te treden met de overheid. De inbrengdatum werd vastgesteld op 10 juli 2018. Op 10 juli 2018 leverde de fractie van GroenLinks inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering. Op 13 juli 2018 werd een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De staatssecretaris heeft gereageerd op 30 augustus 2018. Het verslag van een schriftelijk overleg (34.964, B) is op 11 september 2018 door de commissie I&A/JBZ voor kennisgeving aangenomen.

Op 20 juni 2018 stuurde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief met een reactie op de vragen over de de formele standpunten van de EU betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie. De commissie I&A/JBZ heeft op 26 juni 2018 het verslag van het schriftelijk overleg aangehouden tot 3 juli 2018.

Op 29 mei 2018 tijdens de vergadering van de commissie I&A/JBZ gaf de fractie van GroenLinks aan de regering schriftelijk te willen verzoeken de Kamer de formele standpunten van de Raad van de EU betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM) aan te bieden en daarbij de Nederlandse positie hierin, zoals de staatssecretaris heeft toegezegd in zijn brief aan de Kamer d.d. 22 januari 2018 (34.215, AC).

Op 17 april 2018 besprak de commissie I&A/JBZ de herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel in een mondeling overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarbij o.a. de lopende onderhandelingen met betrekking tot de Global Compacts zijn genoemd.

Op 27 februari 2018 nam een delegatie van de Eerste Kamer deel aan een interparlementaire conferentie over de Global Compacts inzake migratie en vluchtelingen van de Verenigde naties. Op 6 maart 2018 werd een mondelinge terugkoppeling gegeven aan de commissie I&A/JBZ.

Op 23 januari 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de Commissiemededeling en aanbevelingen inzake de uitvoering van de Europese migratieagenda (34.215, AC). In zijn brief zegt de staatssecretaris toe de Eerste Kamer te informeren over de Nederlandse inzet bij de feitelijke onderhandelingen en consultaties met betrekking tot de Global Compacts.


Behandeling Tweede Kamer

Op 4 april 2019 stuurde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief (30.573, 173) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer over het VN Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie.

Op 4 december 2018 hield de Tweede Kamer een debat over het mondiale migratiepact, waarbij negen moties zijn ingediend. Tijdens de stemmingen over de ingediende moties inzake het mondiale migratiepact werden de motie van de leden Jasper van Dijk en Kuiken over onafdwingbaarheid van economische migratie op basis van het pact (30.573, 163) en de gewijzigde motie van het lid Krol over ondertekenen met de intentie irreguliere immigratie te laten dalen (30.573, 164) aangenomen.

Op 30 november 2018 stuurde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet om het mondiale migratiepact in december in Marrakesh te steunen. In de brief wordt de achtergrond van het pact geschetst en wordt ingegaan op inhoudelijke punten die door leden van de Tweede Kamer zijn opgebracht.

Op 22 november 2018 hield de Tweede Kamer een debat over de begroting Justitie en Veiligheid 2019, waarbij o.a. vragen zijn gesteld over het mondiale migratiepact (GCM). Tijdens het debat werden drie moties ingediend over het mondiale migratiepact. Tijdens de stemmingen over de ingediende moties werd de motie van het lid Jasper van Dijk over niet uitsluiten van aanpassingen van het VN-migratiepact (35.000-VI, 57) aangenomen en de overige twee moties verworpen.

Op 31 oktober 2018 bespraken de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer het behandelvoorbehoud ten aanzien van een drietal EU-wetsvoorstellen op het terrein van migratie in een algemeen overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hierbij zijn o.a. vragen gesteld over het mondiale migratiepact (GCM).

Op 25 oktober 2018 stuurde de Tweede Kamer briefPDF-document aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met een aantal vragen van de FvD-fractie over het voornemen tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration. Bij briefPDF-document van 30 november 2018 heeft de staatssecretaris deze vragen beantwoord.

Op 12 oktober 2018 hield de Tweede Kamer een debat over een bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2018, waarbij o.a. werd gesproken over de Global Compacts. Tijdens het debat werden een tweetal moties ingediend met betrekking tot de Global Compacts. Op 17 oktober 2018 werden de motie van de leden Maeijer en Fritsma over niet tekenen van het mondiale migratiepact (21501-20, 1371) en de motie van het lid Baudet over niet ondertekenen van het migratiepact (21501-20, 1376) verworpen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 21 juni 2019 heeft de Europese Commissie het voorstel ingetrokken.

Op 19 september 2016 heeft de Algemene Vergadering tijdens een VN-top de New York een Verklaring over vluchtelingen en migranten aangenomen, waarin het opstellen van twee Global Compacts is geïnitieerd: de VN Vluchtelingencompact (GCR) en de Compact voor veilige, geordende en reguliere migratie (GCM).

Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

De GCM legt gedeelde zienswijzen, beginselen en toezeggingen vast, die de basis moeten vormen voor samenwerking op het gebied van migratie. De VN beschouwen de totstandkoming van de compact als een grote gebeurtenis: het gaat hier om de eerste tussen regeringen onderhandelde overeenkomst in het verband van de VN die ziet op een gezamenlijke aanpak van migratie. De uiteindelijke inhoud van de compact is nog afhankelijk van het resultaat van de onderhandeling tussen lidstaten. De onderhandelingen eindigen eind juli en in december 2018 zal de GCM in Marokko worden aangenomen.

De Europese Commissie heeft op 21 maart 2018 twee voorstellen voor besluiten van de Raad gepubliceerd houdende de machtiging van de Commissie om het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en op het gebied van immigratiebeleid goed te keuren namens de Unie.

Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR)

De GCR bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de 'Comprehensive Refugee Response Framework' (CRRF), was al als bijlage opgenomen bij de Verklaring van New York. De CRRF heeft drie grote doelstellingen: de druk verlagen op de landen die de meeste vluchtelingen opvangen, zelfredzaamheid van vluchtelingen bevorderen en omstandigheden bewerkstelligen in de landen van oorsprong zodat een veilige en waardige terugkeer mogelijk is. Het tweede deel is een actieprogramma dat voortbouwt op de CRRF en dat maatregelen beschrijft voor staten en andere relevante belanghebbenden om hun verantwoordelijkheid beter te delen en effectiever samen te werken bij het reageren op grootschalige vluchtelingensituaties. Het streven is dat de Algemene Vergadering van de VN in het najaar van 2018 deze Global Compact zal goedkeuren.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 21 juni 2018 publiceerde de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefing over de totstandkoming van de Global compact inzake vluchtelingen.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 17 oktober 2018 nam het Parlement van Portugal een resolutie aan waarin wordt gesteld dat de voorstellen in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen