E210027
Laatste revisie: 16-03-2022

E210027 - Commissiemededeling: Strategisch prognoseverslag 2021 - Het vermogen en de vrijheid tot handelen van de EUHet strategisch prognoseverslag voor 2021PDF-document draagt de titel “Het vermogen en de vrijheid tot handelen van de EU”. Onder andere worden trends beschreven in klimaatverandering, digitale hyperconnectiviteit en technologische transities, druk op democratische bestuursmodellen en waarden, en verschuivingen in de internationale orde en de demografie. Het rapport bevat ook tien uitdagingen of kansen waarbinnen de EU haar vermogen en vrijheid tot handelen zou kunnen versterken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 15 maart 2022 besloot de commissie om het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, B) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 8 september 2021 werd de Mededeling door de Europese Commissie gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie: Strategisch prognoseverslag 2021 - Het vermogen en de vrijheid tot handelen van de EU

document Europese Commissie

COM(2021)750PDF-document, d.d. 8 september 2021

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 maart 2022 besloot de commissie om het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, B) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 28 februari 2022 stuurde de minister van BuZa een antwoord op de nadere vragen. Het verslag van een nader schriftelijk overleg werd op 1 maart 2022 vastgesteld (EK, B).

Op 25 januari 2022 werd een brief met nadere vragen aan de minister van BuZa verstuurd.

Op 18 januari 2022 leverde de PVV-fractie inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

Op 21 december 2021 besprak de commissie het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) en besloot om op 18 januari 2022 de gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Op 16 december 2021 stuurde de minister van BuZa een antwoord en werd het verslag van een schriftelijk overleg (EK, A) vastgesteld.

Op 16 november 2021 werd de brief met vragen en opmerkingen van de PVV-fractie aan de minister van BuZA verstuurd.

Op 9 november 2021 leverden de leden van de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) inbreng voor een schriftelijk overleg met de regering.

Naar aanleiding van de kabinetsappreciatie inzake het Strategisch Prognoseverslag 2021 besloot de commissie op 26 oktober 2021 om de Mededeling in behandeling te nemen en in schriftelijk overleg te treden met de regering. De inbrengdatum werd vastgesteld op 9 november 2021.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Europese Zaken betrok het voorstel bij het commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 23 november 2021, dat werd gehouden op 16 november 2021.


Standpunt Nederlandse regering

Op 15 oktober 2021 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie over het strategisch prognoseverslag. Het kabinet verwelkomt het strategisch prognoseverslag 2021, dat volgens het kabinet is verschenen op een moment dat de discussie over de open strategische autonomie van de EU zeer actueel is. Voor het kabinet staat de open strategische autonomie van de EU voor haar vermogen om als mondiale speler, in samenwerking met internationale partners, op basis van eigen inzichten en keuzes haar publieke belangen te borgen en weerbaar te zijn in een onderling verbonden wereld. Het kabinet vindt het positief dat de kern van de Nederlandse visie terug te zien is in deze mededeling en dat de Commissie het belang van openheid en internationale samenwerking onderschrijft.

De inhoudelijke analyse van mondiale trends, het lange termijn perspectief en de actiegebieden in de mededeling vormen volgens het kabinet waardevolle input voor het Europese debat en het kabinet hoopt dat dit bijdraagt aan de vorming van een gedeelde visie op de invulling van de open strategische autonomie van de EU. Dit is in de ogen van het kabinet de grootste kracht en meerwaarde van deze mededeling. Ook vormt het volgens het kabinet een nuttige bijdrage aan het narratief over open strategische autonomie van de EU richting internationale partners.

Ten aanzien van de bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit van de mededeling is de grondhouding van het kabinet positief. Het kabinet ziet de strategische prognoseverslagen als ondersteuning van beleidsontwikkeling en het bewerkstelligen van doelstellingen op de lange termijn. Het kabinet is van mening dat de mededeling veel verschillende beleidsterreinen raakt binnen de Europese beleidsagenda, waarbinnen sprake is van verschillende bevoegdheidsverdelingen. In algemene zin is het kabinet van mening dat het gepast is dat de in de mededeling geschetste grensoverschrijdende uitdagingen op EU-niveau worden besproken en geadresseerd. Indien de mededeling leidt tot concrete voorstellen op specifieke beleidsterreinen zal de bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit zorgvuldig door het kabinet worden beoordeeld. De mededeling heeft naar inziens van het kabinet geen financiële gevolgen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Jaarlijks wordt door de Europese Commissie een strategisch prognoseverslag opgesteld dat mede aan de basis ligt van het Werkprogramma van de Europese Commissie en de meerjarige programmering. De Europese Commissie overlegt hiervoor met lidstaten, het Europees systeem voor strategische en beleidsanalyse (Espas) en externe belanghebbenden over de trends die zich tegen 2050 kunnen voordoen.

Het strategisch prognoseverslag voor 2021PDF-document draagt de titel “Het vermogen en de vrijheid tot handelen van de EU”. Onder andere worden trends beschreven in klimaatverandering, digitale hyperconnectiviteit en technologische transities, druk op democratische bestuursmodellen en waarden, en verschuivingen in de internationale orde en de demografie. Het rapport bevat ook tien uitdagingen of kansen waarbinnen de EU haar vermogen en vrijheid tot handelen zou kunnen versterken.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor economische en monetaire zaken.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen