E080143
Laatste revisie: 17-12-2008

E080143 - Mededeling: Naar clusters van wereldklasse in de Europese Unie: uitvoeren van de brede innovatiestrategie



Deze mededeling Naar clusters van wereldklasse komt voort uit de innovatiestrategie van 2006, die het versterken van clusters als één van de negen strategische prioriteiten aanwees voor het succesvol bevorderen van innovatie. De Commissie werd door de Europese Raad verzocht een analyse uit te voeren over hoe de transnationale dimensie van clusters te bevorderen. Met deze mededeling komt de Commissie daaraan tegemoet.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)652PDF-document, d.d. 17 oktober 2008

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 december 2008 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) dat zij onderhavige mededeling onder de aandacht willen brengen van de commissie voor Economische Zaken en Onderwijs (EZ), Cultuur en Wetenschap (OCW).

In een gezamenlijke commissievergadering van de commissies EZ en OCW op 16 december 2008 werd het onderhavige dossier voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid - 39397/WB/LS
  16 december 2008
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39319/HM
  2 december 2008

Standpunt Nederlandse regering

Nederland beoordeelt de subsidiariteit van dit voorstel als positief. Een helder beleidskader op Europees niveau kan synergie op Europees niveau opleveren en een stimulans geven om te komen tot clusters van wereldformaat. Daarnaast kan dit schaalvoordelen en externe effecten opleveren die nationaal niet te realiseren zijn.

Nederland beoordeelt de proportionaliteit van deze mededeling als positief. De Commissie komt met maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten en regio's in hun inspanningen om hun clusterbeleid te verbeteren. Daarbij erkent de Commissie dat het vormen van clusters met name bewerkstelligd dient te worden door de markt zelf. De door de Commissie genomen maatregelen zijn vrijwillig en beletten de lidstaten niet om hun eigen initiatieven te ontplooien.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 738
  25 november 2008

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling Naar clusters van wereldklasse komt voort uit de innovatiestrategie van 2006, die het versterken van clusters als één van de negen strategische prioriteiten aanwees voor het succesvol bevorderen van innovatie. De Commissie werd door de Europese Raad verzocht een analyse uit te voeren over hoe de transnationale dimensie van clusters te bevorderen. Met deze mededeling komt de Commissie daaraan tegemoet.

De Commissie constateert dat aanhoudende marktfragmentering, zwakke banden tussen industrie en onderzoek en onvoldoende samenwerking binnen de EU betekenen dat clusters niet altijd de nodige kritische massa en het nodige innovatieve vermogen hebben om duurzaam het hoofd te bieden aan de mondiale concurrentie en om van wereldklasse te zijn. De mededeling identificeert als gevolg twee uitdagingen: Bereiken van kritische massa (om het hoofd te kunnen bieden aan mondiale concurrentie) en het versterken van het innovatieve vermogen van de Unie (voor het bereiken van excellentie en dus wereldklasse).

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen definieert de Commissie vier doelstellingen, gekoppeld aan maatregelen of aanbevelingen :

 • 1. 
  Verbetering van nationaal en regionaal clusterbeleid door ervaring te delen en informatie te verstrekken die onderlinge vergelijking mogelijk maakt.
 • 2. 
  Bevorderen van transnationale samenwerking tussen clusters, zodat de kwaliteit toeneemt en het concurrentievermogen versterkt wordt.
 • 3. 
  Bevordering van excellentie van clusterorganisaties, in de vorm van opleidingsprogramma's en de ontwikkeling van een kwaliteitslabel.
 • 4. 
  Verbeteren van de integratie van innovatieve MKB-bedrijven in clusters.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)652
  17 oktober 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2637
  17 oktober 2008

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen