E100082
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-03-2015

E100082 - Wijzigingsvoorstel verordening (EG) nr. 1290/2005 inzake financiering Gemeenschappelijk LandbouwbeleidVoorstel ingetrokken per 7 maart 2015.

Dit voorstel voor een verordening beoogt aanpassing van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad aan de procedures waarin het Verdrag van Lissabon (VWEU) voorziet. Artikel 290 VWEU ziet op de zogenoemde gedelegeerde bevoegdheden en artikel 291 op de zogenoemde uitvoeringsbevoegdheden door de wetgever toegekend aan de Europese Commissie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Dit voorstel kwam te vervallen bij de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad. 


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad

document Europese Commissie

COM(2010)745PDF-document, d.d. 15 december 2010

rechtsgrondslag

Artikel 43 van het VWEU.

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op basis van het overzicht wekelijks gepubliceerde Europese voorstellen besloot de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 21 december 2010 dat zij onderhavig voorstel wil agenderen voor procedure tijdens de eerstvolgende commissievergadering.

Tijdens de commissievergadering op 18 januari 2011 werd besloten dat de CDA-fractie inbreng zal leveren voor een commissiebrief met vragen aan de regering. Deze werd op 25 januari 2011 verstuurd.

Op 17 februari 2011 stuurde de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een antwoord op de vragen van de commissie over onder andere de wenselijkheid van uniforme, gesynchroniseerde en gestandaardiseerde meting en rapportage van en over grondgebruik.

Deze reactie werd tijdens de commissievergadering van 22 februari 2011 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel voor een verordening beoogt aanpassing van Verordening (EG) nr. 1290/2005PDF-document van de Raad aan de procedures waarin het Verdrag van Lissabon (VWEU) voorziet. Artikel 290 VWEU ziet op de zogenoemde gedelegeerde bevoegdheden en artikel 291 op de zogenoemde uitvoeringsbevoegdheden door de wetgever toegekend aan de Europese Commissie. Een soortgelijke aanpassing is ook van toepassing op de andere verordeningen van de Raad. Tevens worden in dit verordenigsvoorstel op een aantal punten vereenvoudigingen inzake de uitgaven uit het Europees Landbouwgarantiefonds en de terugvorderingsprocedure ingevoerd. Deze komen neer op intrekking van twee verordeningen van de Raad (Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008), alsook op een vermindering van de administratieve taken van de lidstaten. 


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2012)0281
    4 juli 2012
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen