E130027
  ruit icoon
Laatste revisie: 18-07-2016

E130027 - Richtlijnvoorstel betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijkenDe voorgestelde richtlijn beoogt de toepassing en handhaving van de rechten die worden verleend bij artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en de artikelen 1 t/m 10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, te verbeteren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Implementatie is geschied door een wijziging OMV-besluit ivm implementatie richtlijn 2014/54 vergemakkelijken uitoefening vrij verkeer van werknemers. Deze is op 21 mei 2016 in werking getreden.

Europees

Op 30 april 2014 werd richtlijn 2014/54/EU betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L128/8PDF-document). Lidstaten dienen uiterlijk 21 mei 2016 aan de richtlijn te voldoen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)236PDF-document, d.d. 26 april 2013

rechtsgrondslag

artikel 46 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Op 30 april 2014 werd richtlijn 2014/54/EU betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L128/8PDF-document). Lidstaten dienen uiterlijk 21 mei 2016 aan de richtlijn te voldoen.

Implementatie is geschied door een wijziging OMV-besluit ivm implementatie richtlijn 2014/54 vergemakkelijken uitoefening vrij verkeer van werknemers. Deze is op 21 mei 2016 in werking getreden.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 juli 2016 .


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 juli 2013 werd het richtlijnvoorstel nogmaals geagendeerd voor procedure en vervolgens voor kennisgeving aangenomen.

De fractie van de PVV in de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2013 tijdens de rondvraag verzocht om agendering van het onderhavige richtlijnvoorstel tijdens de commissievergadering op 2 juli aanstaande.

De fractie van de PVV in de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 juni 2013 tijdens de rondvraag gevraagd naar de voortgang in de behandeling van dit dossier.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 juni 2013 kennis genomen van het BNC-fiche en verneemt graag de resultaten van het algemeen overleg in de Tweede Kamer dat naar verwachting plaats zal vinden op 27 juni 2013.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 mei 2013 besloten het voorstel opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche beschikbaar is.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit richtlijnvoorstel geselecteerd uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012.


Behandeling Tweede Kamer

Een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud werd op 4 juli 2013 door een meerderheid van de Tweede Kamer goedgekeurd.

De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 27 juni 2013 een algemeen overleg gevoerd met de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het plaatsen van een behandelvoorbehoud bij dit richtlijnvoorstel.

Op 12 juni 2013 vond er een algemeen overleg plaats met de bewindspersonen voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar onder andere het BNC-fiche over dit richtlijnvoorstel op de agenda stond.

De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2013 plenair ingestemd met de brief over het plaatsen van een behandelvoorbehoud bij dit voorstel.

De voorzitter van de commissie voor Europese Zaken heeft op 22 mei 2013 een brief gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer met het verzoek het bijgevoegde advies van de commissie voor SZW over het plaatsen van een behandelvoorbehoud op dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de plenaire agenda van de Tweede Kamer.

Op 14 mei 2013 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten dit voorstel te agenderen voor een algemeen overleg over de Raad voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2013.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer heeft het richtlijnvoorstel ook geselecteerd als prioritair uit het werkprogramma 2012 van de Europese Commissie. Daarbij is aangegeven dat dit voorstel misschien in aanmerking komt voor een behandelvoorbehoud.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 31 mei 2013 laat de regering onder andere weten dat het kabinet instemt met de gekozen rechtsbasis (art 46 VwEU) en een positief subsidiariteitsoordeel geeft. Voor Nederland zal deze richtlijn beperkte gevolgen hebben, aangezien de benodigde voorzieningen al in de praktijk grotendeels gerealiseerd zijn. Nederland is positief over het voorstel, omdat Nederland het belangrijk vindt dat migrerende EU-werknemers kennis hebben van hun rechten en deze ook kunnen effectueren. Dit laat onverlet dat misbruik van het sociale voorzieningenstelsel in de gastlidstaten dient te worden tegengegaan, aangezien dit draagvlak in de samenleving aantast voor de volledige verwezenlijking van het vrije verkeer van werknemers.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De voorgestelde richtlijn beoogt de toepassing en handhaving van de rechten die worden verleend bij artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en de artikelen 1 t/m 10 van Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, te verbeteren. Artikel 45 VWEU bepaalt dat EU-burgers het recht hebben om in een andere lidstaat te werken en verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit met betrekking tot de toegang tot werk, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden. De artikelen 1 t/m 10 van Verordening nr. 492/2011 geven een overzicht van de aan het vrije verkeer van werknemers ontleende rechten. Hoewel deze rechten rechtstreeks toepasselijk zijn, ondervinden werknemers die van hun recht op vrij verkeer gebruikmaken, diverse obstakels.

De werkingssfeer van Verordening (EU) nr. 492/2011 wordt met de voorgestelde richtlijn niet gewijzigd. De richtlijn is van toepassing op de volgende gebieden: toegang tot werkgelegenheid; arbeidsvoorwaarden, met name op het gebied van beloning en ontslag; toegang tot sociale en fiscale voordelen; toetreding tot vakorganisaties; toegang tot opleidingen; toegang tot huisvesting en toegang tot onderwijs voor de kinderen van werknemers. Nieuw zijn de bepalingen met betrekking tot handhaving, bevordering van gelijke behandeling en het toegankelijk maken van informatie. Zo dienen lidstaten op nationaal niveau voor adequate rechtsmiddelen te zorgen en moeten vakbonden, ngo's of andere organisaties in de gelegenheid worden gesteld om bij discriminatie namens migrerende werknemers uit de EU een administratieve of juridische procedure op te starten. Voorts moeten lidstaten op nationaal niveau een orgaan aanwijzen dat werknemers van advies dient en onafhankelijk onderzoek verricht naar discriminatie op grond van nationaliteit.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 9 december 2013 heeft het Voorzitterschap de lidstaten geïnformeerd over de voortgang in dit dossier. De onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement zijn op 2 december 2013 begonnen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De parlementen van de Europese Unie kunnen uiterlijk 24 juni 2013 een eventueel subsidiariteitsbezwaar indienen bij de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De commissie Meijers (Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht) heeft op 2 oktober 2013 een nota opgesteld met betrekking tot onderhavig voorstel Alhoewel zij het voorstel verwelkomen, worden er toch enkele amendementen voorgesteld.


Alle bronnen