E130028
  ruit icoon
Laatste revisie: 16-01-2020

E130028 - Voorstel voor een verordening betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij plantenDit voorstel is onderdeel van een pakket aan voorstellen voor maatregelen om de EU-wetgeving ten aanzien van de voedselketen te hervormen. Doel van deze hervorming is volgens de Europese Commissie om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen in de voedselketen verder te verbeteren door vooral de doeltreffendheid, de samenhang en de juridische duidelijkheid te verbeteren, om daarmee de productiviteit, het vlotte functioneren en de toegankelijkheid van de interne markt te bevorderen en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken.

Het voorstel betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten is mede gebaseerd op de uitkomsten van een evaluatie van de fytosanitaire voorschriften uit 2010.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni 2013 besloten af te zien van het zenden van een brief met subsidiariteitsbezwaren aan de Europese Commissie en neemt de voorstellen uit het Dier- en Plantgezondheidspakket voor kennisgeving aan.

Europees

Op 6 mei 2013 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepubliceerd. De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar tegen dit voorstel is 2 juli 2013.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)267PDF-document, d.d. 6 mei 2013

rechtsgrondslag

Artikel 43 van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Naar aanleiding van Verordening (EU) 2016/2031PDF-document wordt de Plantenziektenwet van 5 april 1951 volledig herzien en vernieuwd. Kamerstukdossier 35.083 geeft een volledig overzicht van de behandeling van het wetsvoorstel in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni 2013 besloten af te zien van het zenden van een brief met subsidiariteitsbezwaren aan de Europese Commissie en neemt de voorstellen uit het Dier- en Plantgezondheidspakket voor kennisgeving aan.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 18 juni 2013 besloten om de behandeling van de voorstellen aan te houden tot 25 juni 2013 in afwachting van de besluitvorming in de Tweede Kamer.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 14 mei 2013 besloten om de behandeling van de voorstellen in een procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en het BNC-fiche af te wachten.

De commissie voor Economische Zaken heeft dit voorstel geselecteerd uit het werkprogramma 2011 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens de procedurevergadering op 28 mei 2013 heeft de commissie voor Economische Zaken besloten dat:

 • 1. 
  het EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket (E130028, E130029 en E130030) prioritair is
 • 2. 
  zij de regering zal verzoeken om een versneld BNC-fiche uiterlijk 14 juni aanstaande naar de Kamer te sturen
 • 3. 
  een behandelvoorbehoud te plaatsen op dit EU-voorstel en het hiervoor noodzakelijk algemeen overleg te plannen op 11 september 2013
 • 4. 
  een subsidiariteitstoets uit te voeren
 • 5. 
  een technische briefing (videoconferentie) door de Europese Commissie te organiseren op 4 juni 2013
 • 6. 
  in de loop van het onderhandelingsproces een (video)overleg tevoeren met de nog aan te wijzen rapporteur van het Europees Parlement.

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken heeft het pakket gezondheid van dier en plant in 2012 ook als prioritair geselecteerd.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering steunt de modernisering en versterking van het fytosanitaire stelsel in de EU aldus het BNC-fiche. Tegelijkertijd is de regering zich bewust van de verantwoordelijkheid van Nederland als "poort van Europa" om insleep van plantenziektes in de EU tegen te gaan en zodoende het grondgebied van EU te beschermen. Gezien de grote invoer/uitvoer/doorvoerstromen via Rotterdam en Schiphol zal de regering echter kritisch zijn op aspecten in de verordening, die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de logistiek rond de handelsstromen. De regering steunt de visie dat de focus op preventie moet liggen om het risico op uitbraken van ziekten verderop in de keten of in het openbaar groen zoveel mogelijk tegen te gaan en steunt daarnaast het streven naar vereenvoudiging en vermindering van regeldruk.

De regering is tegen de voorschriften om microbedrijven uit te zonderen van inspectiekosten en deze kosten uit de huidige krappe overheidsbudgetten te betalen en stemt niet in met dit onderdeel van het voorstel van de verordening voor officiële controles.

De Nederlandse regering geeft een positief oordeel over de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel is onderdeel van een pakket aan voorstellen voor maatregelen om de EU-wetgeving ten aanzien van de voedselketen te hervormen. Doel van deze hervorming is volgens de Europese Commissie om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen in de voedselketen verder te verbeteren door vooral de doeltreffendheid, de samenhang en de juridische duidelijkheid te verbeteren, om daarmee de productiviteit, het vlotte functioneren en de toegankelijkheid van de interne markt te bevorderen en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken. Daarnaast beoogt de Commissie met deze hervorming de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten. De bestaande EU-wetgeving met betrekking tot de voedselketen bestaat uit bijna 70 verschillende wetteksten. Het voorliggende pakket reduceert dit aantal tot vijf wetteksten.

Het voorgestelde pakket bestaat uit een vijftal voorstellen:

 • · 
  Een voorstel betreffende de voorschriften inzake diergezondheid (de diergezondheidsverordening);
 • · 
  Een voorstel betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (de plantgezondheidsverordening);
 • · 
  Een voorstel betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (de teeltmateriaalverordening);
 • · 
  Een voorstel betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de naleving van alle voorschriften (inclusief de bovenstaande) inzake de voedselketen te waarborgen (de verordening inzake officiële controles), en
 • · 
  Een voorstel betreffende het uitgavenbeheer van de EU op de belangrijkste gebieden van de voedselketen.

Het voorstel betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten is mede gebaseerd op de uitkomsten van een evaluatie van de fytosanitaire voorschriften uit 2010. Uit deze evaluatie is gebleken dat er een aantal problemen zijn ten aanzien van de geldende wetgeving welke verband houden met:

 • · 
  onvoldoende aandacht voor preventiemaatregelen bij risicovolle invoer;
 • · 
  de noodzaak om aandacht te schenken aan plaagorganismen die zich over

lidstaten verspreiden en bijgevolg een prioriteit voor de EU zijn;

 • · 
  de behoefte aan efficiëntere instrumenten om de aanwezigheid en de

natuurlijke verspreiding van plaagorganismen te bestrijden;

 • · 
  de noodzaak om bestaande instrumenten voor het verkeer binnen de EU (d.w.z.

plantenpaspoorten en beschermde gebieden) te moderniseren.

Het voorstel beoogt deze problemen te verhelpen en een solide, transparant en duurzaam regelgevingskader vast te stellen dat "fit for purpose " is. Synergieën met de regelgeving inzake teeltmateriaal worden versterkt en er wordt een einde gemaakt aan vermijdbare overlappingen en onnodige lasten.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen