E130029
  ruit icoon
Laatste revisie: 23-03-2015

E130029 - Voorstel voor een verordening betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving)Voorstel ingetrokken per 7 maart 2015.

Dit voorstel is onderdeel van een pakket aan voorstellen voor maatregelen om de EU-wetgeving ten aanzien van de voedselketen te hervormen. Doel van deze hervorming is volgens de Europese Commissie om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen in de voedselketen verder te verbeteren door vooral de doeltreffendheid, de samenhang en de juridische duidelijkheid te verbeteren, om daarmee de productiviteit, het vlotte functioneren en de toegankelijkheid van de interne markt te bevorderen en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken. 

Hoewel de EU-wetgeving op het gebied van het teeltmateriaal volgens de Commissie de oorspronkelijke doelstellingen heeft verwezenlijkt (namelijk het vrij verhandelen en de veiligheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal waarborgen), vereisen enkele kwesties in de bestaande wetgeving verdere aandacht.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni 2013 besloten af te zien van het zenden van een brief met subsidiariteitsbezwaren aan de Europese Commissie en neemt de voorstellen uit het Dier- en Plantgezondheidspakket voor kennisgeving aan.

Europees

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 15-16 december 2014 zal het Voorzitterschap de Raad informeren over de laatste stand van zaken in de onderhandelingen. De gewone wetgevingsprocedure voor de verordening staat stil totdat de Europese Commissie met een aangepast voorstel komt, naar verwachting in de eerste helft van 2015. Onder het Italiaans voorzitterschap heeft er dan ook geen inhoudelijke bespreking van deze concept-verordening plaatsgevonden.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)262PDF-document, d.d. 6 mei 2013

rechtsgrondslag

Artikel 43 van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni 2013 besloten af te zien van het zenden van een brief met subsidiariteitsbezwaren aan de Europese Commissie en neemt de voorstellen uit het Dier- en Plantgezondheidspakket voor kennisgeving aan.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 18 juni 2013 besloten om de behandeling van de voorstellen aan te houden tot 25 juni 2013 in afwachting van de besluitvorming in de Tweede Kamer. 

De commissie voor Economische Zaken heeft op 14 mei 2013 besloten om de behandeling van de voorstellen in een procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en het BNC-fiche af te wachten. 

De commissie voor Economische Zaken heeft dit voorstel geselecteerd uit het werkprogramma 2010 van de Europese Commissie. 


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens de procedurevergadering op 28 mei 2013 heeft de commissie voor Economische Zaken besloten dat:

 • 1. 
  het EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket (E130028E130029 en E130030) prioritair is
 • 2. 
  zij de regering zal verzoeken om een versneld BNC-fiche uiterlijk 14 juni aanstaande naar de Kamer te sturen
 • 3. 
  een behandelvoorbehoud te plaatsen op dit EU-voorstel en het hiervoor noodzakelijk algemeen overleg te plannen op 11 september 2013  
 • 4. 
  een subsidiariteitstoets uit te voeren
 • 5. 
  een technische briefing (videoconferentie) door de Europese Commissie te organiseren op 4 juni 2013
 • 6. 
  in de loop van het onderhandelingsproces een (video)overleg tevoeren met de nog aan te wijzen rapporteur van het Europees Parlement.

Op 28 mei 2013 werd gestemd over een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) waarin zij de regering voorstelt:

 • 1. 
  de belangen van kleine veredelaars, de biologische landbouw en de agrobiodiversiteit voorop te stellen en deze belangen te beschermen tegen hoge administratieve lasten,
 • 2. 
  zich ervoor in te spannen dat de registratievoorschriften voor oude en traditionele rassen geen (financiële) belemmering vormen voor de instandhouding van deze rassen,
 • 3. 
  naast de ruilhandel tussen niet professionele gebruikers van zaden ookde vrije ruilhandel tussen boeren uit te zonderen van de registratievoorschriften,
 • 4. 
  zich expliciet het recht voor te behouden om op nationaal niveau af tewijken van de verplichte registratievoorschriften voor plantenrassen om een duurzame landbouw te bevorderen, de monopolisering van onze voedselvoorziening tegen te gaan en de agrobiodiversiteit te bevorderen. 

Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen. 

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken heeft het pakket gezondheid van dier en plant in 2012 ook als prioritair geselecteerd. 


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering staat in het algemeen positief tegenover dit voorstel. Vooral de consolidatie en de integratie met plantgezondheid en de controleverordening is volgens de regering een belangrijk stap voorwaarts die kansen biedt te komen tot effectieve en efficiënte borging van de kwaliteit van teeltmateriaal op de Europese markt. De verbeteringen op het gebied van biodiversiteit (landrassen, heterogeen materiaal, materiaal voor niche markten) worden door de regering positief gewaardeerd. De regering geeft aan zich in het bijzonder ervoor in te zullen zetten dat het belang van traditionele rassen en de belangen van de biologische landbouw op een goede manier zullen worden geborgd in de communautaire regelgeving. De regering zal zich er daarnaast voor inzetten, dat de regelgeving alleen maar geldt voor professionele exploitanten en geen gevolgen zal hebben voor particulieren.

De regering is tegen de voorschriften om microbedrijven uit te zonderen van inspectiekosten en deze kosten uit de huidige krappe overheidsbudgetten te betalen en stemt niet in met dit onderdeel van het voorstel.

De Nederlandse regering geeft een positief oordeel over de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel is onderdeel van een pakket aan voorstellen voor maatregelen om de EU-wetgeving ten aanzien van de voedselketen te hervormen. Doel van deze hervorming is volgens de Europese Commissie om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen in de voedselketen verder te verbeteren door vooral de doeltreffendheid, de samenhang en de juridische duidelijkheid te verbeteren, om daarmee de productiviteit, het vlotte functioneren en de toegankelijkheid van de interne markt te bevorderen en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken. Daarnaast beoogt de Commissie met deze hervorming de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten. De bestaande EU-wetgeving met betrekking tot de voedselketen bestaat uit bijna 70 verschillende wetteksten. Het voorliggende pakket reduceert dit aantal tot vijf wetteksten.

Het voorgestelde pakket bestaat uit een vijftal voorstellen:

·          Een voorstel betreffende de voorschriften inzake diergezondheid (de diergezondheidsverordening);

·          Een voorstel betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (de plantgezondheidsverordening);

·          Een voorstel betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (de teeltmateriaalverordening);

·          Een voorstel betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de naleving van alle voorschriften (inclusief de bovenstaande) inzake de voedselketen te waarborgen (de verordening inzake officiële controles), en

·          Een voorstel betreffende het uitgavenbeheer van de EU op de belangrijkste gebieden van de voedselketen.

Hoewel de EU-wetgeving op het gebied van het teeltmateriaal volgens de Commissie de oorspronkelijke doelstellingen heeft verwezenlijkt (namelijk het vrij verhandelen en de veiligheid en de kwaliteit van het teeltmateriaal waarborgen), vereisen de volgende kwesties in de bestaande wetgeving verdere aandacht:

·          de complexiteit en de versnippering van de huidige wetgeving;

·          de aanzienlijke administratieve lasten voor de instanties, aangezien de meeste

            taken met betrekking tot de registratie en certificering door officiële instanties

            moeten worden uitgevoerd;

·          het gebrek aan samenhang met andere beleidsmaatregelen van de EU

            (bijvoorbeeld duurzame land- en bosbouw, bescherming van de biodiversiteit,

            klimaatverandering, de bio-economie);

·          het gebrek aan een consistente aanpak  om de kosten voor de registratie van

            rassen en de certificering van teeltmateriaal terug te vorderen.

Dit voorstel betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal beoogde deze kwesties te verhelpen en vervangt de twaalf bestaande richtlijnen met betrekking tot specifieke soorten teeltmateriaal door één verordening en introduceert geharmoniseerde basisregels voor alle soorten teeltmateriaal. 


Behandeling Raad

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 15-16 december 2014 zal het Voorzitterschap de Raad informeren over de laatste stand van zaken in de onderhandelingen. De gewone wetgevingsprocedure voor de verordening staat stil totdat de Europese Commissie met een aangepast voorstel komt, naar verwachting in de eerste helft van 2015. Onder het Italiaans voorzitterschap heeft er dan ook geen inhoudelijke bespreking van deze concept-verordening plaatsgevonden. Uit de geannoteerde agenda blijkt verder dat de  verordening zou kunnen sneuvelen bij de opschoonactie “Better Regulation” van Commissaris Timmermans, waarover op 16 december voorstellen van de Europese Commissie worden verwacht. Recent is er naar aanleiding daarvan een bespreking geweest, waarin de lidstaten – waaronder Nederland - bevestigd hebben dat wat de Raad betreft de behandeling wordt voortgezet op basis van een herschreven voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 5 juni 2013 heeft de Oostenrijkse Federal Council een gemotiveerd advies (subsidiariteitsbezwaar) vastgesteld en verzonden naar de instellingen. 

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen