E140004
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-11-2015

E140004 - Voorstel voor een verordening inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarktenHet doel van dit voorstel voor een verordening is het verbeteren van de toegang tot ondersteunende diensten voor arbeidsmobiliteit binnen de EU voor werknemers in de lidstaten. Hiermee wordt eerlijke mobiliteit en de kans op werk in de hele EU vergroot.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 maart 2014 het BNC-fiche over dit voorstel besproken en dit gaf geen aanleiding tot het stellen van nadere vragen aan de regering.

Europees

Op 22 april 2016 werd de verordening (EU) 2016/589 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L107/1PDF-document).


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)6PDF-document, d.d. 17 januari 2014

rechtsgrondslag

artikel 46 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Op 22 april 2016 werd de verordening (EU) 2016/589 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L107/1PDF-document).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 maart 2014 het BNC-fiche over dit voorstel besproken en dit gaf geen aanleiding tot het stellen van nadere vragen aan de regering.

De regering stuurde op 28 februari 2014 het BNC-fiche aan de Kamer.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel van de Europese Commissie besproken op 11 februari 2014 en besloten het voorstel opnieuw te agenderen voor inbreng schriftelijk overleg zodra het BNC-fiche van de regering beschikbaar is.

Op verzoek van de fractie van de SP zal het onderhavige voorstel worden besproken tijdens een procedurevergadering op 11 februari 2014.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft tijdens de procedurevergadering op 4 maart 2014 besloten dat zij het BNC-fiche wenste te agenderen voor een algemeen overleg dat plaatsvond op 6 maart 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid en ook voor het algemeen overleg arbeidsmigratie dat zal plaatsvond op 13 maart 2014.


Standpunt Nederlandse regering

Op 28 februari 2014 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hierin staat onder andere dat het kabinet het doel van het voorstel om arbeidsmobiliteit te bevorderen via een hiervoor noodzakelijk Europees netwerk van vacatures en voorlichting onderschrijft. Het kabinet is echter van mening dat het doel van dit voorstel te verstrekkende en te gedetailleerde bepalingen bevat. Zo is het kabinet kritisch ten aanzien van de bepalingen over de Eures-partners, de verplichte invoering van stages en leerwerkplekken in het Eures-portaal, het verplicht benutten van het gemeenschappelijke classificatiesysteem ESCO en de door de Commissie vast te stellen gedelegeerde handelingen.

De kritiek van het kabinet op genoemde punten van het voorstel richt zich voor een groot deel op de aanzienlijke extra financiële, personele en organisatorische lasten die betreffende (verplichtende) voorstellen met zich zullen brengen. Ook worden de Commissie bevoegdheden toebedeeld ten aanzien van de gedelegeerde handelingen (invulling van de dienstverlening, Eures-netwerk en ontwikkeling van gemeenschappelijke indicatoren) die naar de mening van het kabinet te ver gaan. Daarnaast zal het kabinet onderzoeken welke effecten het voorstel precies heeft op de huidige taken en bevoegdheden van het UWV waar de publieke arbeidsbemiddeling nu is belegd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het doel van dit voorstel voor een verordening is het verbeteren van de toegang tot ondersteunende diensten voor arbeidsmobiliteit binnen de EU voor werknemers in de lidstaten. Hiermee wordt eerlijke mobiliteit en de kans op werk in de hele EU vergroot.

Hiertoe wordt een nieuwe opzet van het Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES genaamd) vastgelegd. EURES verleend sinds 1993 bijstand bij het zoeken naar werk en werving in de lidstaten.

De algemene doelstelling is het Eures-netwerk om te vormen tot een effectief instrument voor elke werkzoekende of werkgever die geïnteresseerd is in arbeidsmobiliteit binnen de EU. Met de specifieke doelstellingen van het voorstel worden bovenstaande tekortkomingen als volgt aangepakt:

  • op het Eures-portaal komt een vrijwel volledig aanbod aan vacatures te staan,waarmee werkzoekenden in heel Europa onmiddellijke toegang krijgen tot deze vacatures, in combinatie met een uitgebreide pool van beschikbare cv's waaruit geregistreerde werkgevers kunnen aanwerven;
  • het Eures-portaal wordt in staat gesteld te zorgen voor een goede automatische afstemming tussen vacatures en cv's in verschillende lidstaten, met vertalingen in alle EU-talen en met begrip van de vaardigheden, competenties, kwalificaties en functies die op nationaal en sectoraal niveau zijn verworven;
  • het Eures-netwerk stelt in de hele Unie basisinformatie beschikbaar stellen voor elke werkzoekende of werkgever die op zoek is naar klantdiensten voor werving, en alle geïnteresseerden wordt op consistente wijze toegang geboden tot het Eures-netwerk;
  • alle geïnteresseerden krijgen bijstand bij de afstemming van vraag en aanbod, plaatsing en werving via het Eures-netwerk;
  • er wordt steun geboden bij het functioneren van het Eures-netwerk middels de uitwisseling van informatie over tekorten en overschotten op de nationale arbeidsmarkt en de coördinatie van de maatregelen in de verschillende lidstaten.

Het voorstel voor de EURES-verordening past in een reeks maatregelen die het vrije verkeer van werknemers moeten verbeteren, zoals het voorstel van de Commissie van april 2013 voor een betere toepassing van het recht op vrij verkeer van werknemers

(E130027) dat binnenkort wordt goedgekeurd door de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement, en de mededeling van november over vrij verkeer van personen (E130054 waarover in december enkele vragen zijn gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie).


Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 december 2014 werd een algemene oriëntatie over het verordeningsvoorstel bereikt. Het Europees Parlement heeft nog geen standpunt ingenomen.

De Raad Werkgelegenheid op 19 juni 2014 heeft kennis genomen van het voortgangsverslag.Het Griekse voorzitterschap meldt dat de eerste drie hoofdstukken van de verordening onder haar voorzitterschap zijn verbeterd. Meer duidelijkheid bestaat over definities, actoren en het mechanisme om EURES-partners goed te keuren. De algemene doelstelling en het toepassingsgebied vormen de grootste uitdaging. Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen zijn eveneens een moeilijk punt. De verordening moet nog goed worden doorgenomen.Kortom, er moet nog veel gebeuren aldus het verslag van het ministerie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen