E180013
  ruit icoon
Laatste revisie: 21-01-2020

E180013 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcodeOp 14 maart 2018 presenteerde de Europese Commissie een mededeling en een voorstel voor een verordening inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode.

In de Commissiemededeling wordt ingegaan op de redenen om de Visumcode te wijzigen. Het voorstel voor een verordening moet de procedures voor de afgifte van visa actualiseren om beter in te spelen op de veranderde migratie- en veiligheidssituatie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 2 oktober 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het aangehouden verslag van een nader schriftelijk overleg (34.962, B) met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en besloot de reactie van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 6 juni 2019 heeft de Raad wijzigingen van de verordening betreffende de visumcode goedgekeurd.


Kerngegevens

volledige titel

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

document Europese Commissie

COM(2018)252PDF-document, d.d. 14 maart 2018

rechtsgrondslag

Artikel 77 (2)(a) VWEU

commissie Eerste Kamer


Implementatie

Op 20 juni 2019 is verordening 2019/1155PDF-document voor een gemeenschappelijke visumcode aangenomen en deze is op 12 juli 2019 gepuybliceerd in het Europees Publicatieblad (L188/25). Op 2 februari 2020 treedt de verordening in werking.


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 oktober 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het aangehouden verslag van een nader schriftelijk overleg (34.962, B) met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en besloot de reactie van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

Op 11 september 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een nader schriftelijk overleg (34.962, B) met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en besloot dit agendapunt aan te houden tot 2 oktober 2018.

Op 10 juli 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode en besloot in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. De fractie van GroenLinks gaf aan inbreng te zullen leveren voor nader schriftelijk overleg. Op 16 juli 2018 werd een brief gestuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Een afschrift van deze brief werd naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gestuurd. De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 7 september 2018, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, gereageerd.

Op 29 mei 2018 leverden de fracties van de PVV en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Op 5 juni 2018 werd een brief gestuurd naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met vragen over de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 5 juli 2018 gereageerd.

Op 15 mei 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het BNC-fiche voor de voorstellen inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode. De commissie besloot naar aanleiding van het BNC-fiche in schriftelijk overleg te treden met de regering en stelde de inbrengdatum op 29 mei 2018.

Op 20 maart 2018 besloot de commissie I&A/JBZ het BNC-fiche af te wachten, teneinde dat te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 31 mei 2018 hebben de commissie voor Justitie en Veiligheid en de commissie voor Europese Zaken een algemeen overleg gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid over de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 4-5 juni 2018. Tijdens het overleg zijn o.a. vragen gesteld over de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke visumcode.

Op 28 maart 2018 besprak de commissie J&V de voorstellen inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode in het kader van het overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen. De commissie J&V besloot beide voorstellen te betrekken bij het eerstvolgende algemeen overleg over de JBZ-Raad en besloot daarnaast het BNC-fiche voor het voorstel voor een verordening af te wachten.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 20 april 2018 laat het kabinet weten positief te staan tegenover de commissiemededeling en de ontwerpverordening inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode.

Wat betreft de commissiemededeling steunt het kabinet het voornemen van de Commissie om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar digitale visa en is het kabinet voorstander van het maken van een sterke koppeling tussen visum- en terugkeerbeleid, zoals wordt bepleit door de Commissie. Daarnaast staat het kabinet ervoor open om te bezien of het visumbeleid kan worden gekoppeld aan de verbintenissen die op andere beleidsterreinen zijn aangegaan met derde landen in met name handelsovereenkomsten.

Ten aanzien van de verordening is het kabinet positief over de gekozen rechtsgrondslag. Het oordeel van het kabinet over de subsidiariteit van de voorstellen is ook positief, waarbij het kabinet redeneert dat de Schengenzone zonder binnengrenscontroles niet kan functioneren zonder een gemeenschappelijk Europees visumbeleid. Tot slot geven de voorgestelde wijzigingen volgens het kabinet een goede balans tussen het stimuleren van het reizen naar de EU en het bestrijden van onregelmatige immigratie/het beschermen van de veiligheid en gaan naar de inschatting van het kabinet niet verder dan hiervoor noodzakelijk is.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie presenteerde op 14 maart 2018 een mededeling en voorstel voor een verordening inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode.

Commissiemededeling aanpassing van het visumbeleid aan nieuwe uitdagingen

In de Commissiemededeling wordt ingegaan op de redenen om de Visumcode te wijzigen. De omgeving waarbinnen het visumbeleid wordt toepast is sinds de inwerkingtreding van de Visumcode in 2010 drastisch gewijzigd. De afgelopen jaren hebben de uitdagingen op migratie- en veiligheidsgebied een verschuiving teweeggebracht in het politieke debat, in die zin dat er anders wordt gedacht over de balans tussen aandachtspunten op het gebied van migratie en veiligheid, economische overwegingen en de buitenlandse betrekkingen in het algemeen. Tegelijkertijd bieden belangrijke technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden om het aanvragen van een visum voor zowel aanvragers als consulaten te vereenvoudigen.

De Commissie bekijkt in de mededeling ook hoe het visumbeleid en de externe betrekkingen van de EU beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en wordt de aanzet gegeven tot een debat over digitalisering van de behandeling van visumaanvragen. De Commissie zal in het kader van betere veiligheidscontroles nog een voorstel presenteren voor een herziening van het Visuminformatiesysteem (VIS), de databank waarin aanvragen en persoonsgegevens van aanvragers worden geregistreerd.

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de Visumcode

Het nieuwe voorstel tot wijziging van de Visumcode moet de procedures voor de afgifte van visa actualiseren om beter in te spelen op de veranderde migratie- en veiligheidssituatie. Daartoe wordt onder meer een koppeling aangebracht tussen het visumbeleid en de samenwerking op het gebied van overname. Het voorstel verhelpt ook enkele tekortkomingen van de huidige regels, waardoor het voor bonafide reizigers gemakkelijker wordt om (sneller) een visum te krijgen voor de EU.


Behandeling Raad

Op 6 juni 2019 heeft de Raad wijzigingen van de verordening betreffende de visumcode goedgekeurd.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 april 2019 nam de plenaire vergadering van het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aan inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode.

Op 11 december 2018 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan waarmee wordt ingestemd met een aantal amendamenten op het voorstel en werd het dossier terugverwezen naar de LIBE-commissie, die verantwoordelijk is voor interinstitutionele onderhandelingen.

Op 6 december 2018 stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement in met het verslag over het voorstel. Het Europees Parlement nam hierbij een resolutiePDF-document aan waarmee een standpunt over het voorstel in eerste lezing werd vastgesteld.

Op 4 december 2018 bracht de commissie voor Transport en Toerisme een adviesPDF-document uit over het voorstel.

Op 8 oktober 2018 diende de rapporteur een ontwerpverslagPDF-document in bij de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dit ontwerpverslag zal worden besproken in de commissie, waarbij leden amendementen kunnen indienen. De commissie zal vervolgens stemmen over alle ingediende amendementen.

Op 16 juli 2018 publiceerde de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de voortgang in de behandeling van de Europese voorstellen inzake de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode.

Op 27 april 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document met een eerste beoordeling van het impact assessment van de Europese Commissie met betrekking tot de wijziging van de gemeenschappelijke visumcode.

Op 25 april 2018 werd Europarlementariër Juan Fernando Lopéz Aguilar (S&D) aangewezen als rapporteur voor het voorstel. De rapporteur zal een ontwerpverslag over het voorstel voorbereiden.

De voorstellen worden behandeld door de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement. Daarnaast is de commissie voor Transport en Toerisme (TRAN) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 6 juni 2018 nam de Senaat van Roemenië een resolutiePDF-document aan betreffende de conformiteit van het voorstel voor een verordening tot wijziging van de gemeenschappelijke visumcode met het subsidiariteitsbeginsel. In de resolutie wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.

Op 30 mei 2018 nam het Parlement van Portugal een resolutie aan aan betreffende de conformiteit van het voorstel voor een verordening tot wijziging van de gemeenschappelijke visumcode met het subsidiariteitsbeginsel. In de resolutie wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen