E200006
Laatste revisie: 28-07-2020

E200006 - Commissiemededeling: Bevordering van het toetredingsproces - Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke BalkanMet de MededelingPDF-document ‘Bevordering van het toetredingsproces — Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan’ beoogt de Europese Commissie om het EU-toetredingsproces een impuls te geven door te proberen meer geloofwaardigheid, dynamiek, voorspelbaarheid en politieke sturing in het proces te brengen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 18 februari 2020 besprak de commissie de Mededeling en besloot in schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum werd gesteld op 10 maart 2020. Op 10 maart 2020 besloot de commissie om het voorstel niet in behandeling te nemen.

Europees

Op 18 juni 2020 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een aanbevelingPDF-document aan, aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de Westelijke Balkan, naar aanleiding van de top in 2020.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Bevordering van het toetredingsproces - Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan

document Europese Commissie

COM(2020)57PDF-document, d.d. 5 februari 2020

commissie Eerste Kamer

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 18 februari 2020 besprak de commissie de Mededeling en besloot in schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum werd gesteld op 10 maart 2020. Op 10 maart 2020 besloot de commissie om het voorstel niet in behandeling te nemen.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Europese Zaken hield op 10 juni een algemeen overleg over de Raad Algemene Zaken van 16 juni 2020 waarin het voorstel werd besproken.

Op 7 mei 2020 dienden de leden van der Graaf en Mulder een motie in over een gedetailleerde hervormingsagenda voor de landen op de Westelijke Balkan. De motie werd op dezelfde dag aangenomen.

De commisssie Europese Zaken stuurde op 18 maart 2020 een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met vragen en opmerkingen over het voorstel. Bij brief van 23 maart 2020 zijn de vragen beantwoord.

Op 13 februari 2020 besloot de Tweede Kamer commissie voor Europese Zaken om de Mededeling tezamen met de kabinetsappreciatie te betrekken bij het plenaire debat over de Europese Raad d.d. 26-27 maart 2020, het plenaire debat over de EU-Westelijke Balkantop d.d. 7 mei 2020 en te agenderen voor algemeen overleg over de Westelijke Balkan.


Standpunt Nederlandse regering

Op 14 februari 2020 stuurde de regering een kabinetsappreciatie aan de Kamer over de Commissiemededeling. De appreciatie komt in plaats van een BNC-fiche. De regering geeft aan positief te staan ten aanzien van de subsidiariteit van de Mededeling, gezien het uitbreidingsbeleid alleen op EU-niveau uitgevoerd kan worden. Ten aanzien van het proportionaliteitsoordeel heeft de regering eveneens een positieve grondhouding. de Mededeling geeft volgens de regering adequaat uitvoering aan het door de Europese Raad vastgestelde uitbreidingsbeleid uit 2006.

De regering geeft aan zich de afgelopen maanden ingezet te hebben voor een aanpassing van de uitbreidingsmethodologie, gebaseerd op fasering en omkeerbaarheid, met een grotere focus op de rechtsstaat. Het uitgangspunt van de regering hierbij was dat kandidaat-lidstaten volledig voorbereid dienen te zijn voordat zij toetreden tot de EU. De regering ziet daarbij de Mededeling als een belangrijke stap in de goede richting.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met de MededelingPDF-document ‘Bevordering van het toetredingsproces — Een geloofwaardig EU-perspectief voor de Westelijke Balkan’ beoogt de Europese Commissie om het EU-toetredingsproces een impuls te geven door te proberen meer geloofwaardigheid, dynamiek, voorspelbaarheid en politieke sturing in het proces te brengen.

Ondanks een positief advies van de Europese Commissie ten aanzien van het openen van de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië is de Raad in 2019 niet tot een besluit gekomen, waardoor het onderhandelingsproces stil kwam te liggen. De mededeling is een poging van de Europese Commissie om het proces opnieuw op gang te trekken. Om zowel tegemoet te komen aan de kritiek van lidstaten als van de landen in de Westelijke Balkan, doet de Commissie voorstellen om de huidige procedures te verbeteren. Met name zal de focus bij onderhandelingen meer op fundamentele onderhandelingen komen te liggen en zal betrokkenheid op het hoogste niveau vereist zijn. De Commissie hoopt met deze mededeling vóór de top van de EU met de Westelijke Balkan op 6-7 mei 2020 de goedkeuring van de lidstaten te krijgen voor het openen van de onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië.


Behandeling Raad

Op 24 maart 2020 bereikte de Raad Algemene Zaken een akkoord over het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië.

Op 25 februari 2020 werd de Mededeling tijdens de Raad Algemene Zaken gepresenteerd. Meerdere lidstaten verwelkomden de Commissiemededeling. Het voorzitterschap gaf aan dat de voortgangsrapporten over Noord-Macedonië en Albanië binnenkort verschijnen, waarna de Raad op 24 maart verder zal spreken over uitbreiding.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 18 juni 2020 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een aanbevelingPDF-document aan, aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de Westelijke Balkan, naar aanleiding van de top in 2020.

de Mededeling wordt behandeld door de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) van het Europees Parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 10 juni 2020 nam de Tsjechische senaat een standpuntPDF-document aan over het voorstel.

De Commissiemededeling werd op 5 februari 2020 gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen