JBZ-Raad (32.317); brief inzake verslag JBZ-Raad, 3 en 4 maart 2014 (EK, DP)18 maart 2014
hoort bij ... E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)
E130059 - Commissiemededeling over de werkzaamheden van de Taskforce voor het Middellandse Zeegebied
E130056 - Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
E130041 - Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
E130031 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen
E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ
E130017 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden
E130016 - Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers
E130015 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)
E120004 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E100040 - Voorstel voor een richtlijn voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van werknemers uit derde landen
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie