E050039
Laatste revisie: 05-04-2006

E050039 - Mededeling van de Commissie over de sociale agendaIn dit voorstel presenteert de Europese Commissie haar ideeën om uitvoering te geven aan het devies van de tweede fase van de Europese sociale agenda (tot 2010): "Een sociaal Europa in de wereldeconomie: banen en kansen voor iedereen". Voorop staat de modernisering en ontwikkeling van het Europees sociaal model en de bevordering van de sociale samenhang als integrerend onderdeel van de Lissabonstrategie en de strategie voor duurzame ontwikkeling.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)33PDF-document, d.d. 9 februari 2005

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 13 september 2005 hebben de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten na te gaan welk standpunt de Tweede Kamer heeft ten aanzien van de open-coördinatiemethode in de gezondheidszorg. Bezien zal worden of op basis daarvan tot een gezamenlijke standpuntbepaling van beide Kamers gekomen kan worden.

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 4 april 2006 besloten de onderhavige mededeling ter kennisgeving aan te nemen.

 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 36286/KvD
  4 april 2006
 • korte aantekening Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;Commissie VWS - 35604/N/AB
  13 september 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Behandeling Tweede Kamer

Op 9 februari 2005 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld ten behoeve van de behandeling van onderhavige mededeling. Hierin wordt geadviseerd de onderhavige mededeling mee te nemen in een Algemeen Overleg over de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken.

Op 8 december 2005 heeft er een Algemeen Overleg plaatsgevonden tussen de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 18 januari 2006 vond er een Algemeen Overleg plaats tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de Europese sociale agenda en de open coördinatiemethode.


Standpunt Nederlandse regering

Aangezien de voorstellen van de Europese Commissie zijn vervat in een mededeling stelt de Nederlandse regering in fiche één dat er geen sprake dient te zijn van toetsing aan het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel.

In de eerste standpuntbepaling is de mening van de regering dat zij kan instemmen met de algemene lijn van de nieuwe sociale agenda. Vele voorstellen uit de mededeling van de Europese Commissie komen overeen met de conclusies zoals deze zijn getrokken onder Nederlands EU-voorzitterschap (2e helft 2004). De Nederlandse inzet wordt gekenmerkt door "ACTION": Activation, Commitment, Training, Inclusion, Organisation of work en Non-discrimination. De huidige mededeling kent meer samenwerking en concrete activiteiten in plaats van specifieke wetsvoorstellen.

Aandachtspunt genoemd door de regering is de behoefte aan meer nadruk op de positie van etnische minderheden en van immigranten op en binnen de arbeidsmarkt alsmede dat meer aandacht moet worden gevestigd op de positieve samenhang tussen werkgelegenheid en de integratie van immigranten.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 370[1]
  20 april 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De sociale agenda heeft een tweeledige strategie, het dient namelijk het vertrouwen van de burger te vergroten, alsook de belangrijkste acties te beschrijven voor het behalen van de doelstellingen: werkgelegenheid en gelijke kansen en integratie.

De eerste strategie om het vertrouwen van de burger te vergroten kent volgens de Europese Commissie drie voorwaarden voor succes, namelijk een intergenerationele aanpak, een partnerschap voor veranderingen en de noodzaak om de mogelijkheden van de mondialisering te benutten.

Om hieraan te voldoen presenteert de EC de volgende plannen:

 • Een groenboek over de intergenerationele dimensie: een analyse van de demografische veranderingen in Europa en de gevolgen daarvan
 • Een bijdrage leveren aan het Europees initiatief voor de jeugd door een intergenerationeel partnerschap met betrokkenheid van de sociale partners. Dit dient het beeld van de vergrijzing en scepticisme te verwerpen. Tevens zal dit partnerschap leiden tot meer intergratie van het thema jongeren in de werkgelegenheidsstrategie en de strategie ter bevordering van sociale integratie
 • Een partnerschap ter ondersteuning van veranderingen: partnerschap tussen de autoriteiten, de sociale partners en de civiele samenleving is cruciaal voor succesvol beleid. Daarnaast dient een balans te worden opgemaakt van reeds geboekte vooruitgang en dient te worden bezien hoe alle actoren betrokken kunnen worden bij het Europees beleid. Hiervoor zal een jaarlijkse bijeenkomst van alle actoren worden georganiseerd om de uitvoering van het beleid te evalueren.
 • Integreren van het Europese sociale model in de externe dialoog en in de maatregelen op bilateraal, regionaal en multilateraal niveau. Bevordering van fatsoenlijk werk dient een wereldwijde doelstelling te worden op alle niveaus. De EC zal een interdepartementale werkgroep oprichten om de aandacht voor de externe dimensie van werkgelegenheid, sociaal beleid en fatsoenlijk werk te bevorderen.

Voor het behalen van de doelstellingen/ de twee prioritaire thema's worden door de Commissie ook acties voorgesteld.

Doelstelling: Op weg naar volledige werkgelegenheid: werk een reële optie voor iedereen maken, de arbeidskwaliteit en de productiviteit verhogen en veranderingen anticiperen en in goede banen leiden.

Actiepunten:

 • Ten behoeve van de volledige werkgelegenheid:
 • A) 
  dient een vernieuwde cyclus van de Europese werkgelegenheidsstratgeie in 2005 in het kader van de tussentijdse evaluatie van de Lissabonstrategie te worden gestart (met aandacht voor de kwaliteit en kwantiteit van banen en arbeidsproductiviteit). Kern van de nieuwe cyclus zijn de vier prioriteiten die door de High Level Group onder leiding van de heer Kok in het rapport "Jobs, Jobs, Jobs" zijn voorgesteld: 1) vergroten van het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven 2) de arbeidsmarkt voor meer mensen aantrekkelijk maken en houden 3) meer en doeltreffender in menselijk kapitaal investeren 4) reële hervormingen dankzij een betere governance waarborgen;
 • B) 
  moet het Europees Sociaal Fonds de convergentie, werkgelegenheid en het concurrentievermogen bevorderen en
 • C) 
  dient een strategische aanpak te worden ontwikkelend voor de anticipatie en het positief beheer van veranderingen. Deze strategie zal rond vier thema's worden opgebouwd: 1) Een grotere wisselwerking tussen EU beleidsmaatregelen die herstructureringen stimuleren en begeleiden: opzetten van een forum voor alle actoren en belanghebbende partijen 2) Een grotere betrokkenheid van de sociale partijen (met name in het overleg over de herstructurering en herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden) 3) Een grotere synergie tussen beleidsmaatregelen en de financiële instrumenten, met name het Europees Sociaal Fonds en 4) Een nauwere band creëren tussen de Europese werkgelegenheidsstrategie en de ontwikkeling van wettelijke kaders en overeenkomsten met de sociale partners met als doel het vergroten van het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking en meer ondersteuning wordt gerealiseerd voor het bevorderen van levenslang leren en de modernisering van de werkorganisatie.
 • Een nieuwe dynamiek voor de arbeidsverhoudingen moet worden gerealiseerd door de ontwikkeling van een wettelijk kader, het geven van de sleutelrol aan de sociale dialoog en het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De EC zal hiervoor concreet een groenboek over de ontwikkeling van het arbeidsrecht presenteren, een initiatiefvoorstel presenteren op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van werknemers en een strategie vaststellen voor de gezondheid en veiligheid op het werk.
 • Ten behoeve van een Europese arbeidsmarkt zal een facultatief kader voor transnationale collectieve arbeidsonderhandelingen worden ontwikkeld en zal 2006 het Europees jaar van de mobiliteit van werknemers worden. Concreet zal de EC hiervoor een voorstel presenteren om de sociale partners de mogelijkheid te bieden de aard en resultaten van transnationale collectieve arbeidsonderhandelingen te formaliseren en zal de EC een groep deskundigen oprichten om de gevolgen van de Europese uitbreiding voor de mobiliteit te evalueren en hoe de overeengekomen overgangsperioden met betrekking tot de mobiliteit van werknemers functioneren.

Doelstelling: Een hechtere samenleving: Gelijke kansen voor iedereen

Actiepunten:

 • De modernisering van de sociale bescherming (kernpunt van de tussentijdse evaluatie van de Lissabonstrategie)
 • De open coördinatie methode toepassen op gezondheidszorg en langdurige zorg (vanaf 2006) met het oog op structurering van de hervormingen betreffende universele toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. De EC is voornemens de uitvoering van de open coördinatie methode te rationaliseren en te vereenvoudigen.
 • Ten behoeve van de armoedebestrijding en de bevordering van de sociale integratie zal een Europees initiatief worden gepresenteerd inzake minimuminkomensregeling en de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten en tevens zal het jaar 2010 het Europees jaar van de strijd tegen de uitsluiting van armoede worden.
 • Ter bevordering van de verscheidenheid en de non-discriminatie zal 1) een strategische aanpak ter bestrijding van discriminatie worden gepresenteerd 2) een Europees genderinstituut worden opgericht ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen E050043 en 3) wordt het jaar 2007 het Europese jaar van de gelijke kansen
 • Het streven is een verheldering van de rol en de eigenschappen van sociale diensten van algemeen belang, hiervoor zal de EB een mededeling presenteren.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)33
  9 februari 2005

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 26 mei 2005 heeft het Europees Parlement een resolutiePDF-document aangenomen ten aanzien van onderhavige mededeling waarin zij onder meer het voornemen van de Commissie om de in december 2004 geïnitieerde open coördinatiemethode in verband met langdurige zorg en gezondheidszorg uit te bouwen tot een volwaardige procedure steunt. Tevens is het EP van oordeel dat er in dit verband kwalitatieve criteria moeten worden vastgesteld die het recht van eenieder op betaalbare zorgverstrekking op basis van solidariteit, garanderen; is in het licht hiervan van mening dat de gezondheidszorg niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan de regels van de interne markt en de concurrentie.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2005)0210
  26 mei 2005

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen