Bronnen bij E170013 - Voorstel voor een verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen