E170004
Laatste revisie: 14-11-2017

E170004 - Commissiemededeling: Bouwen aan een Europese data-economieIn deze mededeling stelt de Europese Commissie oplossingen voor om onrechtvaardigde beperkingen op het vrije verkeer van gegevens op te heffen en een aantal juridische onzekerheden weg te nemen. Het doel hiervan is om de Europese data-economie verder te ontsluiten en te laten groeien.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd.

nationaal

Op 4 april 2017 bespraken de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken over de Commissiemededeling (34.708, A) en besloten dit voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Tijdens de Telecomraad op 24 oktober 2017 hebben verschillende lidstaten aangegeven het belangrijk te vinden dat de strategie voor de Digitale Interne Markt (DIM) in 2018 volledig geïmplementeerd zal zijn. Met name de dossiers over e-privacy, de elektronische communicatiecode (herziening telecomkader), de maatregelen van het cyberpakket en het vrij verkeer van niet-persoonsgegevens verdienen speciale aandacht.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2017)9PDF-document, d.d. 10 januari 2017

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 4 april 2017 bespraken de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken over de Commissiemededeling (34.708, A) en besloten dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 21 februari 2017 leverde de fractie van de PvdA inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De brief is op 1 maart 2017 naar de minister van Economische Zaken verstuurd. Bij brief van 30 maart 2017 heeft de minister van Economische Zaken gereageerd.

Op 24 januari 2017 besloten de commissies I&A/JBZ en V&J in te stemmen met het verzoek van de fractie van de PvdA om de inbrengdatum voor schriftelijk overleg over de voorstellen inzake het E-privacy pakket (E170001, E170002 en E170003) en de daaraan gerelateerde Commissiemededeling inzake bouwen aan een Europese data-economie (E170004) te verplaatsen naar 21 februari 2017.

Op 17 januari 2017 besloten de commissies EZ en V&J in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de Commissiemededeling en besloten de commissie I&A/JBZ hierbij te betrekken. De inbrengdatum werd gezet op 7 februari 2017.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 februari 2017 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het BNC-fiche naar de Kamer. Uit het fiche blijkt onder andere dat Nederland de aandacht verwelkomt die de Commissie aan dit onderwerp besteedt. Data wordt steeds belangrijker voor de economie. Onderzoek naar de gevolgen van data voor de economie kan veel inzicht geven in de rol die de overheid hierin moet spelen.

De Nederlandse grondhouding ten opzichte van de subsidiariteit is positief. Nederland kan de acties die de Commissie voorstelt ondersteunen voor zover deze ten doel hebben de interne markt te versterken, wat vooral duidelijk is bij het onderdeel vrij dataverkeer. Door op Europees niveau optimale randvoorwaarden te creëren kan het volledig potentieel van de Europese digitale economie verder ontsloten worden.

De grondhouding van het kabinet ten aanzien van de proportionaliteit is ook positief. Ten aanzien van het vrije dataverkeer kan Nederland zich vinden in het uitgangspunt van de Commissie dat een principe van vrij dataverkeer leidend moet zijn in de evaluatie van en het nader onderzoek naar maatregelen op het gebied van locatie-eisen aan dataopslag en -verwerking. Daarnaast kan Nederland zich ook vinden in het standpunt dat de Commissie binnen haar bevoegdheden bereid is vervolgstappen te nemen waar nodig om barrières voor het vrije dataverkeer weg te nemen en voornemens is de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. De overige vervolgacties die in de mededeling worden opgevoerd zijn de juiste maatvoering voor het bereiken van de doelen die men nastreeft voor de data-economie. Er worden geen wetgevende voorstellen aangekondigd in deze mededeling. De voorstellen richten zich op onderzoek, belanghebbenden consulteren en bestaande wetgeving handhaven.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling stelt de Europese Commissie oplossingen voor om onrechtvaardigde beperkingen op het vrije verkeer van gegevens op te heffen en een aantal juridische onzekerheden weg te nemen. Het doel hiervan is om de Europese data-economie verder te ontsluiten en te laten groeien.

In de mededeling wordt ingegaan op kwesties als vrij verkeer van data, de toegang tot en de overdracht van machinaal gegenereerde gegevens, aansprakelijkheid en veiligheid in de context van nieuwe technologieën; de portabiliteit van niet-persoonsgebonden gegevens en interoperabiliteit en standaarden. In de mededeling stelt de Europese Commissie ook voor dat geïnteresseerde lidstaten participeren in grensoverschrijdende projecten waarbij in levensechte omstandigheden nieuwe vraagstukken met betrekking tot data worden aangepakt.

Tegelijkertijd met de publicatie van de mededeling heeft de Commissie ook twee openbare raadplegingen en een debat met de lidstaten en belanghebbende partijen gelanceerd om te bepalen welke volgende stappen moeten worden gezet om de groei van de data-economie in de EU te stimuleren.


Behandeling Raad

Tijdens de Telecomraad op 24 oktober 2017 hebben verschillende lidstaten aangegeven het belangrijk te vinden dat de strategie voor de Digitale Interne Markt (DIM) in 2018 volledig geïmplementeerd zal zijn. Met name de dossiers over e-privacy, de elektronische communicatiecode (herziening telecomkader), de maatregelen van het cyberpakket en het vrij verkeer van niet-persoonsgegevens verdienen speciale aandacht.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 12 april 2017 nam het Parlement van Portugal een resolutie aan waarin wordt gesteld dat het voorstel in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

Op 21 maart 2017 nam het Huis van Afgevaardigden van Tsjechië een resolutie aan waarin positief wordt gereageerd op de Commissiemededeling. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese instellingen gedeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen