E170001
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-11-2017

E170001 - Commissiemededeling over de uitwisseling en bescherming van persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereldIn deze mededeling zet de Europese Commissie haar strategie uiteen voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens. De mededeling maakt deel uit van het e-privacy pakket dat als doel heeft om de privacy bij elektronische communicatie beter te beschermen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd.

nationaal

Op 6 maart 2017 is de brief met vragen en opmerkingen van de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ in het kader van de politieke dialoog aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake de e-privacyverordening gestuurd. Over de voorstellen in e-dossiers E170001 en E170002 is uiteindelijk geen inbreng geleverd. Op 7 maart 2017 leverden de fracties van VVD, SP en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het e-privacyvoorstel, waarbij dossier E170001 uiteindelijk ook niet bij betrokken blijkt te zijn.

Europees

Tijdens de Telecomraad op 24 oktober 2017 hebben verschillende lidstaten aangegeven het belangrijk te vinden dat de strategie voor de Digitale Interne Markt (DIM) in 2018 volledig geïmplementeerd zal zijn. Met name de dossiers over e-privacy, de elektronische communicatiecode (herziening telecomkader), de maatregelen van het cyberpakket en het vrij verkeer van niet-persoonsgegevens verdienen speciale aandacht.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2017)7PDF-document, d.d. 10 januari 2017

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 7 maart 2017 leverden de fracties van VVD, SP en GroenLinks inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het e-privacyvoorstel (E170003), waarbij dossier E170001 uiteindelijk niet bij betrokken is.

Op 6 maart 2017 is de brief met vragen en opmerkingen van de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ in het kader van de politieke dialoog aan de vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake de e-privacyverordening gestuurd. Over de voorstellen in e-dossiers E170001 en E170002 is uiteindelijk geen inbreng geleverd.

Op 21 februari 2017 besloten de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ in schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie en de regering over de e-privacyverordening. Inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie is geleverd door de fracties van de SP en de PvdA. Verder besloten de commissies de inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering aan te houden tot 7 maart 2017 om de uitkomsten van het algemeen overleg van 21 februari 2017 in de Tweede Kamer met de minister van Economische Zaken over het behandelvoorbehoud e-privacyverordening mee te nemen.

Op 24 januari 2017 hebben de commissies I&A/JBZ en V&J ingestemd met het verzoek van het lid Beuving (PvdA) om de inbrengdatum voor schriftelijk overleg over de voorstellen inzake het E-privacy pakket (E170001, E170002 en E170003) en de daaraan gerelateerde Commissiemededeling inzake bouwen aan een Europese data-economie (E170004) te verplaatsen naar 21 februari 2017. De schriftelijke inbreng zal worden geleverd in een gecombineerde vergadering van de commissies I&A/JBZ, V&J en EZ.

Op 17 januari 2017 besloten de commissies I&A/JBZ en V&J de voorstellen van de Europese Commissie inzake strengere privacyregels (zie E-dossiers E170002 en E170003) in behandeling te nemen. De inbrengdatum werd gezet op 7 februari 2017.


Behandeling Tweede Kamer

Op 19 april 2017 besprak de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid het verslag van een schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de JBZ-Raad van 27 en 28 maart 2017 en besloot deze voor kennisgeving aan te nemen.

Op 20 maart 2017 werd inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering over de JBZ-Raad van 27 en 28 maart 2017, waarbij o.a. vragen zijn gesteld over gegevensbescherming. Bij brief van 21 maart 2017 zijn de vragen beantwoord.

Op 8 februari 2017 besloot de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie de Commissiemededeling te agenderen voor het algemeen overleg op 22 maart 2017 over de JBZ-Raad van 23 en 24 maart 2017. Het algemeen overleg werd omgezet in een schriftelijk overleg. De inbrengdatum hiervoor werd gezet op 20 maart 2017.

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft in het werkprogramma van de Europese Commissie 2017 het privacypakket prioritair geslecteerd.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 februari 2017 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken het BNC-fiche naar de Kamer, waaruit blijkt dat het Nederlandse kabinet kan instemmen met de Mededeling.

De bevoegdheid van de EU om op te treden bij de vaststelling van adequaatheids-c.q. toereikendheidsbesluiten is neergelegd in artikel 16 VWEU. Waar het betreft de verdragsluitende bevoegdheid van de EU vindt bovendien artikel 218 VWEU toepassing. Aangezien de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vrijwel geheel is geharmoniseerd is de bevoegdheid van Unie om terzake verdragen te sluiten een gegeven.

Vanwege de exclusieve competentie van de EU voor zover het de toereikendheidsoordelen betreft komt het kabinet niet toe aan een oordeel over de subsidiariteit daaromtrent. Waar het de verdragsluitende bevoegdheid betreft, is het subsidiariteitsoordeel, gezien de vergaande mate van harmonisering, in beginsel positief. Harmonisatie kan volgens het kabinet beter op EU-niveau worden bereikt, dan door lidstaten afzonderlijk.

Het oordeel van het kabinet over de proportionaliteit is in beginsel positief. Toereikendheidsoordelen en de vaststelling van alternatieve instrumenten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen kunnen uitsluitend door middel van gedelegeerde handelingen door de Commissie worden vastgesteld. Of er een noodzaak is op Unieniveau verdragen te sluiten met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens met derde landen moet van geval tot geval worden vastgesteld.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling zet de Europese Commissie haar strategie uiteen voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens. De mededeling maakt deel uit van het e-privacy pakket dat als doel heeft om de privacy bij elektronische communicatie beter te beschermen.

De Europese Commissie is voornemens om proactief deel te nemen aan besprekingen over zogenoemde adequaatheidsbesluiten met derde landen. Adequaatheidsbesluiten zijn besluiten van de Europese Commissie waarin is vastgesteld dat het land of de internationale organisatie in kwestie een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Hierdoor hebben bedrijven uit zodanig erkende landen op het terrein van persoonsgegevens dezelfde handelingsvrijheid in de EU als bedrijven uit de EU. De Europese Commissie richt zich hierbij op belangrijke handelspartners in Oost- en Zuidoost-Azië, om te beginnen met Japan en Korea in 2017, maar ook met geïnteresseerde landen in Latijns-Amerika en buurlanden van de EU. Ook zal de Europese Commissie de implementatie van bestaande adequaatheidsbesluiten nauwgezet monitoren, in het bijzonder het EU-VS Privacy Shield.

Indien het niet lukt om een adequaatheidsbesluit af te kondigen, wil de Europese Commissie meer gebruik maken van andere mechanismen waarvoor de nieuwe EU-privacyregels ruimte bieden. Ook zal de Europese Commissie zich zowel op bilateraal als multilateraal niveau inzetten voor strengere normen inzake gegevensbescherming.


Behandeling Raad

Op 24 oktober 2017 hield de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie een oriënterend debat over de voltooiing van de digitale interne markt. Verschillende lidstaten gaven aan het belangrijk te vinden dat de strategie voor de Digitale Interne Markt (DIM) in 2018 volledig geïmplementeerd zal zijn. Met name de dossiers over e-privacy, de elektronische communicatiecode (herziening telecomkader), de maatregelen van het cyberpakket en het vrij verkeer van niet-persoonsgegevens kregen speciale aandacht.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 12 april 2017 nam het Parlement van Portugal een resolutie aan over de voorstellen uit het pakket e-privacy. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

Op 21 maart 2017 nam de Kamer van Afgevaardigden van Tsjechië een resolutie aan over de voorstellen uit het pakket e-privacy. In de resolutie wordt de Commissiemededeling voor kennisgeving aangenomen. Deze resolutie is in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie gedeeld.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen