29.877

Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhustype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995 ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PbEU L 41) en van richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 156) (Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus)
ingediend 18-11-2004 18:37
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-11-18      
Tweede Kamer
stemming 2005-04-14     147
subtotaal       147
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-05-18 34    
memorie van antwoord 2005-06-06   19  
eindverslag 2005-06-14 8    
stemming 2005-06-21 7    
subtotaal   49 19 68
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-07   16  
totalen
TK + EK       215
totaal       231

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK