Stemmingen per vergaderdag
12 oktober 2021

 • Aangenomen
  Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)
 • Aangenomen
  Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage (35.613, G)
 • Aangenomen
  Persoonsgegevens kwaliteitsregisters zorg (35.562)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake Grenstesten (35.823)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (35.831)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de Kanaaltunnel (35.829)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring wijziging Overeenkomst over overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (35.832)
 • Aangenomen
  Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de Kanaaltunnel (35.828)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Corona-maatregelen (35.841)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.854)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (35.858)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak (35.877)
  Hamerstuk

5 oktober 2021

 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over een hoge ranking op de GRI-index (33.328 / 35.112, Y)
 • Aangenomen
  Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
 • Verworpen
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid (33.328 / 35.112, Z)
 • Aangenomen
  Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (35.400)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35.755)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatie richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (35.818)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Jamaica en Bolivia bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (EK 32.317 MM)
  Hamerstuk

28 september 2021

 • Aangenomen
  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)
 • Aangenomen
  Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen (35.439)
 • Aangenomen
  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (35.667)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35.680)
  • aantekening gevraagd: SGP, SP, PvdD, PVV en Fractie-Nanninga