33.021

Wet implementatie Omnibus I-richtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn)
ingediend 29-09-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-09-29      
Tweede Kamer
verslag 2011-11-03     35
nota naar aanleiding van het verslag 2011-12-22     49
behandeling 2012-02-07     47
stemming 2012-02-14     7
subtotaal       138
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-03-20 35    
memorie van antwoord 2012-04-19   30  
eindverslag 2012-04-24 5    
stemming 2012-05-08 14    
subtotaal   54 30 84
Staatsblad
publicatie wet 2012-06-12   35  
totalen
TK + EK       222
totaal       257

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK