33.849

Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereistentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176) (Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten)
ingediend 21-01-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-10-24      
advies 2013-12-05 42    
nader rapport 2014-01-20   46  
indiening 2014-01-21   1  
Tweede Kamer
verslag 2014-03-07     45
nota naar aanleiding van het verslag 2014-04-04     28
stemming 2014-04-22     18
subtotaal       91
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-06-03 42    
memorie van antwoord 2014-06-13   10  
eindverslag 2014-06-17 4    
stemming 2014-06-24 7    
subtotaal   53 10 63
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-07   13  
totalen
TK + EK       154
totaal       256

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK