34.208

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), alsmede ter implementatie van verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 225) (Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen)
ingediend 22-05-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-03-24      
advies 2015-04-29 36    
nader rapport 2015-05-21   22  
indiening 2015-05-22   1  
Tweede Kamer
verslag 2015-06-25     34
nota naar aanleiding van het verslag 2015-08-24     60
stemming 2015-09-08     15
subtotaal       109
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-10-05 27    
memorie van antwoord 2015-10-07   2  
eindverslag 2015-10-13 6    
behandeling 2015-11-03 21    
stemming 2015-11-10 7    
subtotaal   61 2 63
Staatsblad
publicatie wet 2015-11-25   15  
totalen
TK + EK       172
totaal       246

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK