34.808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
ingediend 12-10-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-07-12      
advies 2017-08-28 47    
nader rapport 2017-10-09   42  
indiening 2017-10-12   3  
Tweede Kamer
verslag 2017-11-17     36
nota naar aanleiding van het verslag 2018-01-31     75
stemming 2018-03-06     34
subtotaal       145
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-04-17 42    
memorie van antwoord 2018-05-14   27  
nader voorlopig verslag 2018-06-04 21    
nadere memorie van antwoord 2018-06-11   7  
eindverslag 2018-06-12 1    
behandeling 2018-07-10 28    
stemming 2018-07-10 0    
subtotaal   92 34 126
Staatsblad
publicatie wet 2018-07-24   14  
totalen
TK + EK       271
totaal       377

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK