35.358

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn)
ingediend 11-12-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-07-10      
advies 2019-10-03 85    
nader rapport 2019-12-09   67  
indiening 2019-12-11   2  
Tweede Kamer
verslag 2020-01-17     37
nota naar aanleiding van het verslag 2020-04-06     80
stemming 2020-05-14     38
subtotaal       155
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-06-09 26    
memorie van antwoord 2020-06-19   10  
eindverslag 2020-06-23 4    
stemming 2020-06-30 7    
subtotaal   37 10 47
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-15   15  
totalen
TK + EK       202
totaal       371

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK