Milieu-effectrapportage plannen (29.811); brief van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake Inspraak Nieuwe Stijl (EK, I)16 januari 2007

Bijlage