Wet bescherming persoonsgegevens BES (32.161), Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761); brief regering; Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES (TK 32.761, 154)