Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910); brief regering; Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel (TK, 30)