Stemgedrag Dr. H.P.M. Knapen (CDA)Voor1488Tegen292

 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek (35.300, AE)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) over verhogen van de ouderenkorting (35.572, Z)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Digitalisering informatiestromen en werkprocessen in het kader van de Wet op de lijkbezorging (35.551)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet basisregistratie personen en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES (35.648)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet OCW 20.. (35.725)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat en een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (35.726)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19 (35.739)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake tegemoetkoming vaste lasten (35.747)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging tijdvak gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters (35.757)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (35.780)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS (35.792)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 Regeling bedrijvenschade coronarellen (35.794)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit (35.805)
 • Voor
  6 juli 2021 (Zonder stemmen)
  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)
 • Tegen
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de verlenging van de reductie van kolenstook tot 2030 en over het verbieden van het stoken van houtige biomassa (35.668, G)
 • Tegen
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (35.668, F)
 • Voor
  6 juli 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2 (35.668, I)
 • Tegen
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over het stoppen van verbranden van bomen voor industriële energieopwekking (35.668, D)
 • Voor
  6 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie uitvoeringsrichtlijn methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen van veiligheidsvoorraden (35.693)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie EETS-richtlijn (35.762)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.767)
 • Voor
  6 juli 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (EK 35.447 E)
 • Voor
  29 juni 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35.626)
 • Voor
  29 juni 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het zwart kleuren van rotorbladen om vogelsterfte tegen te gaan (35.092, G)