Voor750Tegen231

 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Uitsluiting kartelverbod landbouw- en visserijbeleid (35.770)
 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022 (35.993)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (35.408)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35.769)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming (35.940)
 • Tegen
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Nader gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over eenduidige wetgeving en eenduidige interpretatie van wetgeving (35.295, W)
 • Tegen
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het oormerken van veilingopbrengsten van emissierechten voor de reductie van energiearmoede (35.216, G)
 • Voor
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het opschalen van de capaciteit van kolencentrales naar 100% (35.216, E)
 • Tegen
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)
 • Voor
  15 maart 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (EK 35.982 B)
 • Voor
  8 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CL)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (35.917)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken (35.934 (R2158))
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Bevoegdheid vaststellen falen bank of beleggingsonderneming en verificatie van interesten (35.945)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979, G)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het zo spoedig mogelijk en uiterlijk per 1 maart 2022 intrekken van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979, F)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus (35.401)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de vereenvoudiging van het belastingstelsel (35.788, Q)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845) (35.788, P)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) over het landelijk verbieden van de handel in stikstofruimte (35.788, N)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de Belastingdienst (35.788, L)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Huizinga-Heringa (ChristenUnie) c.s. over een analyse van de benodigde versterking van de Eerste Kamer (35.788, K)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over een nationale vlag in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35.788, J)