Voor735Tegen229

 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Najaarsnota) (35.975 XV)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Najaarsnota) (35.975 VII)
 • Voor
  25 januari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021 (Najaarsnota) (35.975 XIII)
 • Tegen
  18 januari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk (35.984)
 • Tegen
  18 januari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vormgeven van de contractuele overeenkomst met de verkoper (35.984, H)
 • Tegen
  18 januari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) over verlaging van de aankoopkosten van De Vaandeldrager (35.984, F)
 • Voor
  18 januari 2022 (Hamerstuk)
  Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de concept-adviesaanvraag aan het Adviescollege ICT-toetsing (EK 33.118 / 34.986 33.118,34.986 CY)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Koffeman c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35925-XIV, H)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Koffeman c.s. over een plan van aanpak ten behoeve van de populatie van weidevogels en het resultaatafhankelijk maken van subsidies voor agrarisch natuurbeheer (35925-XIV, G)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (35925-XIV)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Berkhout c.s. over het niet onteigenen van boeren ten behoeve van de reductie van stikstofuitstoot (35925-XIV, F)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nanninga c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen (35925-VI, D)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nanninga c.s. over een actieplan om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen (35925-VI, C)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (35925-VI)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (35925-VII)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Organisatie regionale tuchtcolleges (35.547)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171) (35775)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021 (35922)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160 (35692)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting) (35901)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten) (35951)
 • Tegen
  21 december 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022) (35918)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (35964)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (35941)
 • Voor
  21 december 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35.933)