In het Staatsblad (de officiële naam is Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) worden alle Nederlandse wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) bekendgemaakt. Zonder publicatie in het Staatsblad kunnen wetten en AMVB's niet in werking treden. Verder worden schorsings-, vernietigings- en koninklijke besluiten inzake de inwerkingtreding van wetten opgenomen.

Wetteksten in het Staatsblad zijn gelijk aan die van de voorstellen van wet zoals die de Eerste Kamer bereiken na aanvaarding door de Tweede Kamer.

De minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitgave van Staatsbladen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking (31.084) met ingang van 1 juli 2009 vindt de officiële bekendmaking in het Staatsblad plaats langs elektronische weg, door plaatsing van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl. De pdf-bestanden die sinds deze datum op die site worden gepubliceerd vormen de officiële bekendmakingen.

Ook alle Staatsbladen vanaf 1 januari 1995 zijn terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.


Indien u kennis wilt nemen van de officiële tekst van wetten die in 2000 of later door de Eerste Kamer zijn aangenomen, dan kunt u deze vinden in de informatie over het wetsvoorstel op deze site of via de keuze 'staatsbladen' bij het betreffende voorstel.