Een verzoekschrift gaat over een individuele kwestie waarin de rijksoverheid volgens u onjuist heeft gehandeld. Een verzoeker kan de Eerste Kamer vragen de kwestie te onderzoeken als aan verschillende voorwaarden is voldaan.

Denk bijvoorbeeld aan verzoeken van burgers om vrijstelling van belastingbetaling, huurconflicten of problemen met de studiefinanciering. Een verzoekschrift dat bij de Eerste Kamer binnenkomt, wordt behandeld door de commissie voor de verzoekschriften.

De commissie voor de verzoekschriften beslist eerst of een bepaald verzoek wel bij de Kamer op de juiste plek is. Zo ja, dan volgt er een onderzoek. Bij dat onderzoek kan de indiener gevraagd worden toelichting te geven. Na het onderzoek volgt een beslissing.

De beslissing over een verzoekschrift wordt aan de Eerste Kamer voorgelegd. Meestal wordt het advies van de commissie overgenomen.


Waar moet een verzoekschrift aan voldoen?

Een verzoekschrift moet aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat over een kwestie waar u een persoonlijk belang bij heeft; het is een probleem dat voor u speelt op individueel vlak of het gaat een beperkt aantal personen aan waarvan u er één bent. Het verzoek kan dus niet over een algemene maatregel of wet gaan.
  • De kwestie valt onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid of een onderdeel daarvan, zoals een uitvoeringsorganisatie. Het valt niet onder de verantwoordelijkheid van lokale overheden, zoals een gemeente of provincie.
  • Het is niet mogelijk om de kwestie voor te leggen aan een rechter. Kwesties die in het verleden al aan een rechter zijn voorgelegd, kunnen niet ingediend worden.
  • Het is niet mogelijk om formeel bezwaar te maken bij de betreffende instantie. Let op: een klacht indienen is niet hetzelfde als formeel bezwaar maken.
  • U heeft de kwestie niet al voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. De Eerste Kamer mag namelijk niet een verzoekschrift behandelen dat al door de Nationale Ombudsman is behandeld.

Wanneer u een verzoekschrift indient bij de Eerste Kamer, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt en mogelijk openbaar worden gemaakt onder de Wet open overheid (Woo) of de Archiefwet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de Eerste Kamer wettelijk verplicht is om gegevens te delen, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten. Het is daarom belangrijk om bewust om te gaan met het delen van uw persoonsgegevens. Wij adviseren u om eerst het privacystatement te raadplegen om te begrijpen hoe de Eerste Kamer uw gegevens verwerkt.

Klik op de afbeelding om te vergroten


Contact

Wilt u een verzoekschrift indienen bij de Eerste Kamer? Of heeft u vragen over de verzoekschriftenprocedure, dan kunt u een bericht sturen aan verzoekschriften@eerstekamer.nl.