De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. Voorzitter is de Koning. Verder bestaat de Raad uit een vice-president en ten hoogste 28 leden.

Naast gewone leden kunnen er staatsraden in buitengewone dienst worden benoemd, die in deeltijd aan het werk van de Raad deelnemen. Ook de Koning woont de vergaderingen van de Raad bij.

De Raad heeft als taken

  • adviseren over wetsvoorstellen voor deze naar het parlement worden gestuurd
  • adviseren over ontwerpen van Algemene Maatregelen van Bestuur
  • adviseren over goedkeuring van overeenkomsten met andere staten en internationale organisaties
  • adviseren over ontwerpen van vernietigingsbesluiten door de Kroon
  • aan de regering oordeel geven over andere zaken die de Raad belangrijk acht
  • uitoefenen van het koninklijk gezag in uitzonderlijke gevallen (bijv. als bij overlijden van de Koning geen troonopvolger of regent aanwezig is)

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad beslist over geschillen inzake overheidsbesluiten.

Het kan daarbij gaan om

  • hoger beroep tegen een besluit van de sector bestuursrechtspraak van de arrondissementsrechtbank
  • beroep tegen een besluit van de overheid bijv. over een milieuvergunning of een besluit op het terrein van het onderwijs